Offentliggjort den: 28. juni 2023

Uenighed om Naturgenopretnings forordningen

EU's Miljøudvalg er delt på midten om Naturgenopretningsforordningen – nu venter afstemning i EU-parlamentet.

Tekst: Sabina Rohde

EU's Miljøudvalg, også kendt som ENVI, har den 27. juni stemt om det kompromisforslag, der kom på plads i sidste uge omkring Naturgenopretningsforordningen. Forslaget har længe været genstand for stor politisk uenighed og udvalget har igennem det meste af processen været delt på midten. Desværre var udvalget fortsat uenige og afstemningen endte med 44 stemmer for og 44 stemmer imod, hvorfor det oprindelige forslag nu sendes til afstemning i parlamentet den 12. juli. Det bliver det oprindelige forslag (uden kompromisser), der skal til afstemning i parlamentet, idet der ikke er noget væsentlig modforslag fra udvalget – kun en afvisning af kommissionens forslag.

Frem til afstemningen i parlamentet vil de politiske grupper i udvalget dog have mulighed for at fremsætte deres egne forslag, hvor de kan forsøge at ændre på indholdet for at gøre det mere sandsynligt at forsalget stemmes igennem. Processen er indviklet. Mange mener dog at det er et stort nederlag for naturen at forslaget ikke blev stemt igennem. Flere anviser også, at den manglende opbakning i miljøudvalget vil påvirke afstemningen i parlamentet.

Jægerforbundets holdning

Danmarks Jægerforbund er for naturgenopretningsforordningen, da den vil skabe resultater for økosystemer og levesteder for vildtet, særligt i vådområder og i det åbne land. Småvildtet vil nyde godt af hvis EU Parlamentet stemmer for forslaget, da forordningen sikrer bindende genopretningsmål på EU plan og specifikke mål for pressede økosystemer.

Indsatserne skal ifølge forslaget udmøntes i nationale indsatsplaner, der er tilpasset de lokale, regionale og nationale forhold, hvorfor vi ser at der er stor fleksibilitet i at de enkelte medlemslande kan udarbejde planer, der er målrettet de udfordringer landene står overfor.
Danmarks Jægerforbund har udsendt materiale til relevante MEP'er og delt vores input til forslaget. Den europæiske sammenslutning af jagtorganisationer, FACE, er engageret i sagen på EU-niveau.

Vi bringer mere om sagen efter afstemningen i parlamentet den 12. juli.