Offentliggjort den: 01. december 2023

Tænk over teksten

Når du afholder jagt, så er der gode og mindre gode måder at oplyse publikum på med din skiltning. Der er desværre mange eksempler på meget negativ og nogle gange også ulovlig skiltning. Det forbedrer ikke jægernes image.

Tekst: Sabina Rohde

Efteråret er for længst rullet ind over os, bladene daler mod jorden, og jægerne finder jagttøjet frem. Skoven danner med det farverige baggrundstæppe kulisse for en række af de jagter, vi glæder os til, og hvor vi håber på gode oplevelser og kød til gryden. Men jægerne er ikke de eneste, der glæder sig til at følge med i efterårets og vinterens komme. Andre gæster finder også huerne og lommeletterne frem til deres besøg i skoven. Danskerne bruger naturen som aldrig før, hvilket Covid-19 var stærkt medvirkende til.

DJ og samarbejdspartnere får jævnligt henvendelser omkring jægere, der lukker skoven, når der er jagt. Henvendelserne afslører, at der i mange tilfælde er tale om misforståelser og manglende kendskab til reglerne, men i nogle sager er der også tale om decideret ulovlig adfærd fra jægernes side. Derfor denne artikel, der redegør for reglerne, og som måske kan give anledning til nogle refleksioner over jagt og adgang.

Hvad er problemet?

Lad os træde et skridt tilbage og se sagen udefra. Når skovgæsten møder et skilt, der på mere eller mindre høflig facon beder en gæst om at vende om, kan det nemt føre til mistænkeliggørelse og mytedannelse:

  • ”De lukker, fordi de gør noget ulovligt!”.
  • ”De gør nok noget meget grimt derinde, som ingen må se!”.
  • ”De skyder bare til højre og venstre!”.
  • ”Massedrab!”. Ja, I kender nok alle myterne og kan måske endda tilføje flere til listen.

Problematikken omkring adgang er ikke ny for jægerforbundet og vores medlemmer, og i vores jagtetiske regler fremgår det også helt klart:

Undgå så vidt muligt at lukke skove for offentlig adgang ved afvikling af jagt, men opsæt vejledende skilte.

Al jagt skal ske i nøje overensstemmelse med gældende lovgivning og under iagttagelse af nærværende jagtetiske regler.

Desværre oplever vi fortsat gennem de omtalte henvendelser, at der lukkes ulovligt for offentligheden i forbindelse med jagt. Så derfor spørgsmålet: Hvornår og hvordan må du som jæger lukke skoven i forbindelse med jagt?

Hvad siger reglerne?

I naturbeskyttelseslovens § 23 fremgår det, at offentligheden som udgangspunkt har adgang til privatejede skove større end fem hektar fra kl. 6 til solnedgang, men kun på veje og stier, som er åbne for offentlig færdsel, og kun hvis der er lovlig adgang til skoven. I stk. 3 i samme § fremgår det derudover, at ejeren kan forbyde adgang, på dage eller tidspunkter hvor der holdes jagt, eller i områder, hvor der foregår intensivt skovningsarbejde. Men det gælder ikke al jagt. Muligheden for lukning er derfor præciseret i § 6 i ”Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen”, hvor det fremgår:

Ejerens mulighed for efter naturbeskyttelseslovens
§ 23, stk. 3 at forbyde adgang gælder:
1) på dage hvor der holdes selskabsjagt.
2) i perioden 16. maj til 15. juli fra kl. 6 til kl. 7, når der er pyrschjagt.
3) i områder, hvor der foregår intensivt skovningsarbejde. Stk. 2. Oplysning om lukning af et område sker ved skiltning, der anbringes ved de almindeligt anvendte indgange. Skiltet skal angive det tidsrum, hvor forbuddet gælder, og skal fjernes ved periodens udløb. Stk. 3. I de tilfælde, hvor dele af et område lukkes, skal det tillige tydeligt angives, hvilke dele af området forbuddet omfatter.

Lidt om begreberne i reglerne

I reglerne anvendes begreberne selskabsjagt og pyrschjagt. De to specifikke jagtformer rummer således muligheden for at indskrænke offentlighedens adgang under de forudsætninger, som er listet ovenfor. Men er der helt styr på, hvad de to begreber dækker over?

Selskabsjagt defineres i Danmarks Jægerforbund som ”organiseret jagt med et større antal deltagere”. Det vil sige, at et par jægere på jagt sammen i en privat skov IKKE må lukke skoven.

Vi oplever jægere, der har haft den opfattelse, at der ligger i ordet selskabsjagt, at når de inviterer nogle medjægere med på jagt, afholder de dermed en selskabsjagt. Men det er ikke en gangbar tolkning af begrebet; selskabsjagt er at betegne som klap- eller drivjagter, hvor der oftest deltager et sted mellem 10 og 20 personer i jagten, men hvor antallet kan variere. Der er således ikke tale om en håndfuld jægere på jagt, selvom der ikke er en endegyldig sandhed i, hvor mange deltagere der er på den pågældende jagt.

Pyrschjagt er præcist formuleret i jægerforbundets ordbog over jagtbegreber, hvor det defineres som værende ”Listejagt på klovbærende vildt”. Vær opmærksom på, at hvis du ønsker at lukke for adgang til en privat skov i forbindelse med pyrschjagt, så gælder det alene i den angivne periode i forsommeren og kun kl. 6-7 om morgenen (hvis skoven ikke lukkes i forbindelse med jagt, har publikum adgang fra kl. 6).

Hvis du vil lukke for adgang

Hvis du ønsker at lukke for adgang til en privat skov i forbindelse med jagt, er det for det første vigtigt, at skiltet kun hænger der i den periode, hvor der er jagt, og at der skiltes ved de større indgangsveje til skoven. Det vil i praksis sige, at hvis du f.eks. ønsker at lukke skoven fra kl. 6 til kl. 7 den 16. maj, må skiltet først hænges op inden jagten, altså samme morgen/sen nat, og skal nedtages igen, når jagten afsluttes. Skal du afsted igen dagen efter, må du gerne skilte igen med samme procedure i forhold til opsætning og nedtagning. For at undgå misforståelser kan det være en god ide, at perioden for lukning angives med dato og klokkeslæt.

Vi ser desværre eksempler på, at nogle private skovejere og/eller jægere hænger skilte op og hævder, at der afholdes selskabsjagt 14 dage i træk, og på den baggrund lukker skoven i en længere periode.

Det er en uheldig udvikling, da der ikke kan forventes at være skove i Danmark, hvor der afholdes selskabsjagt hver dag 14 dage i streg. Det ville i givet fald være helt ude af trit med indholdet i de jagtetiske regler for jagt generelt. Det er vigtigt, at du overvejer ordlyden på det skilt, du sætter op, og undgår at opsætte skræmmeskilte. Et skræmmeskilt er f.eks., hvor der anvendes en truende ordlyd overfor de besøgende.

Skilte med våben og angivelse af fare forbundet med adgang er som at give den besøgende en decideret trussel mod deres sikkerhed. Her er der sågar tegnet et projektil på skiltet, der skal understøtte budskabet yderligere. Det er ikke kun et uheldigt budskab for jagten, men også decideret ulovligt. ”Fare”-skiltene (andre eksempler er tyren er løs, hunden bider osv.) opsættes ofte pga. en antagelse om eller oplevelse af, at skovens gæster ikke følger lovgivningen, men det gør ikke en skræmmeskiltning mere rigtig. Two wrongs does not make a right, så at sige.

Ordlyden bør derfor altid være så præcis og nøgtern som muligt. Skriv f.eks.: ”Skoven er lukket pga. jagt”, og angiv derudover gerne dato og tid for forventet sluttid eller genåbning.

Sikkerhed er aldrig et argument!

Det sker også fra tid til anden, at vi får henvendelser fra jægere, der begrunder ønsket om at lukke skoven med, at det sker ud fra en betragtning om at beskytte gæsterne. Til det er vores svar, at sikkerheden altid skal være i top, og at det altid påhviler den enkelte jæger kun at løsne sikkerhedsmæssigt forsvarlige skud. Sikkerhed kan altså ikke anvendes som et argument for at holde gæster ude af skoven.

Det er klart, at vi i den sammenhæng har udfordringer med gæster, der ikke overholder de gældende adgangsregler i privat skov, og som har en tendens til at udforske skoven udenfor veje og stier. Men selvom adgang sker på eget ansvar, gælder det således ikke, at man som jæger må mistolke den frase.

Jægeren bærer ansvaret og ansvaret alene for, at skuddet løsnes. Det står ikke til diskussion, uanset hvor ulovligt en gæst bevæger sig i terrænet. Det ændrer selvfølgelig ikke på, at vi som jægere til tider kunne ønske os, at vi kunne afholde vores jagt alene i skoven uden eventuelle forstyrrelser, i ro og uden at skulle forholde os til andres gøren og laden. Men loven er, som den nu engang er, og jægerforbundet finder, at de nuværende regler på området er fyldestgørende.

Velkommen i skoven – jægerne som ambassadører for jagten

Der findes ikke regler om, at der skal skiltes i forbindelse med jagt generelt, men det er en oplagt mulighed at benytte, hvis du ønsker at gøre besøgende opmærksomme på, at der er jagt i skoven. Mange jægere er af den opfattelse, at publikum er velkomne under jagt, også i situationer hvor det ellers er en mulighed at lukke skoven.

Som et alternativ til at lukke for adgang kan der opsættes skilte, der informerer og byder velkommen. Det giver publikum muligheden for at fortsætte eller vælge en anden rute, samtidig med at det giver jægerne mulighed for at minde skovgæsten om, at der er regler forbundet med færdsel, og at det generelt er en god ide, at vi viser hensyn til hinanden som naturbrugere. Det er helt op til ens temperament, hvilken løsning der er bedst.

Når du oplyser om, at der er jagt i skoven, vil nogle besøgende sætte stor pris på det, fordi de så ikke bliver bange eller nervøse, når de ser en jagthund eller en mand i camouflagetøj med et våben. En undersøgelse fra Københavns Universitet viser, at de situationer, hvor skovgæsten føler sig utryg, er, når han eller hun oplever jægere i flok, og den frygt kan vi jægere være med til at mane i jorden gennem dialog og ved at åbne skoven op under jagt. For andre gæster kan information om jagt opfattes som en provokation, og den holdning er det svært at gøre meget ved. Det må derfor være op til den enkelte jæger og ejer at vurdere, hvilken løsning der passer bedst til ens temperament.