Offentliggjort den: 14. september 2023

Nordisk Jægersamvirke: Sammen om interessevaretagelse af vildtets tarv og bæredygtig jagt

Forleden mødtes repræsentanter i Nordisk Jægersamvirke i Sverige til gode snakke om en lang række emner, herunder jagt på store rovdyr, jagt i strengt beskyttede områder og fugleinfluenza. Og undervejs kom der fint besøg fra Stockholm.

Tekst: Sara Waack-Möller
Foto: Niels Søndergaard, m.fl.

Nordisk Jægersamvirke (NJS), repræsenteret fra dansk side ved formand Claus Lind Christensen og Jagtfagligchef Niels Søndergaard, afholdt bestyrelsesmøde på Öster-Malma i Sverige den 5. og 6. september. Arbejdet i NJS handler om at forene kræfterne i interessevaretagelsen af vildtets trav og jagt, udveksle erfaringer og styrke samarbejdet mellem jagtorganisationer i Norden.

Nordisk Jægersamvirke blev grundlagt i 1947 og repræsenterer i dag ca. 600.000 jægere i Sverige, Norge, Finland, Danmark og Island.

De store rovdyr og jagt i strengt beskyttet natur

Et af de centrale emner på dagsordenen var jagten på store rovdyr, især i Norge og Sverige. Et emne der i Europa fylder så meget at European Federation for Hunting and Conservation (FACE) arbejder på at allokere midler fra bl.a. NJS til ansættelse af en lobbyist, der kan sikre en lovgivning, der giver fornuftige muligheder for forvaltning af de store rovdyr gennem jagt.

Jagt i strengt beskyttet natur var også et emne, der blev drøftet, fordi der er delte opfattelser af hvad der kan ske af jagtudøvelse i strengt beskyttet natur. EU-regler tillader jagt i strengt beskyttede områder, men til trods for dette er der forskellige opfattelser og udmøntninger i de enkelte lande af hvordan jagt kan udøves.

Styrket bestandsovervågning og indsamling af data

Forsigtighedsprincippet blev også drøftet, da det er uhyre vigtigt, at vi arbejder på at forsigtighedsprincippet anvendes efter hensigten med det. Styrket bestandsovervågning og indsamling af data fra jægerne er meget vigtig i denne sammenhæng, så vi kan forbedre dokumentationen af jagtens bæredygtighed.

Forvaltning af gåsebestande i Norden blev også diskuteret. Vi ser f.eks. flere steder at gæs skræmmes væk fra marker i et omfang, der vanskeliggør deres muligheder for at søge føde. Der er på nogle lokaliteter meldinger om gæs med meget ringe kondition. Det kan skyldes forøget energiforbrug, som følge af stor og ukoordineret bortskræmningsaktivitet på dyrkede arealer, hvor der ikke er det nødvendige areal og ro til at gæssene kan søge føde og raste.

Fugleinfluenza

Fugleinfluenza, især H5N1-virus, blev også diskuteret med fokus på dens tilstedeværelse i Norden og dens indvirkning på jagten, og de forholdsregler jægerne skal tage.

Nordisk Jægersamvirke skal desuden arbejde på at få forenklet reglerne for indrejse med jagthunde mellem EU og de nordiske lande, da de nuværende regler opleves som unødigt bureaukratiske og mangler saglighed.

Danmark går forrest med blyforbud

Der er stadig diskussion om brugen af bly på jagt i flere andre lande, mens Danmark allerede har valgt at gå foran og tage skridt mod at reducere blyforurening i naturen. Bly er dog stadig et emne i den nordiske kontekst og Norge har endnu ikke fulgt med i den blyfrie bevægelse. De fortsætter med at drøfte, hvorvidt bly er så skadeligt for miljøet, som det ellers for længst er bevist.

Nordisk Jægersamvirke arbejder på at fastholde fokus på, hvordan Danmarks tilgang kan gøre en positiv forskel og inspirere de øvrige lande til også at gå all in på blyfri jagt.

Ministerbesøg

Sveriges minister for jagt, landsbygdsminister Peter Kullgren, deltog i netværksdelen af mødet. Han fremhævede jagtens rekreative værdi, og at vi jægerne bidrager til og har ansvar for en sund vildtforvaltning, hvor jagt er et centralt forvaltningsredskab. Han fremhævede også at vi skal være stolte jægere.

Mødet på Öster-Malma var en mulighed for at de nordiske lande styrker samarbejdet og adresserer spørgsmål knyttet til vildtforvaltning og jagt i fællesskab, alt sammen med det overordnede mål om at bevare og styrke den rekreative og bæredygtige jagt i Norden.