OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 13. maj 2023

Muslinger på menuen året rundt

I dag fejres den internationale trækfugledag, som i 2023 har fokus på vand og vandets betydning for trækfuglene.

Tekst: Iben Hove Sørensen
Foto: Niklas Liljebäck

Særligt de trækkende vandfugle, som har stor betydning for de danske jægere, har behov for adgang til vand langs hele trækruten – men vandmiljøet er under pres, både i de marine og de ferske vande.

Havdykænderne

Blandt de fugle, der opholder sig på havet og er afhængige af et velfungerende og sundt havmiljø, findes gruppen af havdykænder, som blandt andet inkluderer havlit, fløjlsand og edderfugl. De nævnte arter har alle været i tilbagegang over en længere periode, og de senere år er internationale forvaltningsplaner trådt i kraft for hver af arterne. Et af de problemer, som arterne er fælles om, er forringelse af levesteder. Havdykænderne opholder sig næsten udelukkende på havet, når de er i Danmark, men flere af arterne yngler også ved ferskvand i landene nord for os.

Edderfuglen er en af de arter, som typisk opholder sig i det marine miljø året rundt – og den eneste af havdykænderne, som yngler i Danmark. Enkelte bestande yngler ved ferskvand eller langs kysterne, men arten foretrækker at yngle på mindre øer, hvor risikoen for prædation af æg, ællinger og rugende hunner er mindre end på fastlandet.

Edderfuglens fødevalg

Størstedelen af edderfuglenes føde består af muslinger, selvom andre fødeemner - som f.eks. fiskeæg og små krebsdyr - også kan udgøre et vigtigt supplement i visse perioder. Sidst på sommeren opsøger hunner med ællinger ofte lavvandede områder med mange små krebsdyr, som er en vigtig fødekilde for ællingerne, mens hunner uden ællinger holder sig til gode muslingeområder året rundt.

Om vinteren har især forekomsten af blåmuslinger betydning for, hvor edderfuglene vælger at opholde sig. Mellemstore muslinger med høj næringsværdi foretrækkes, især hvor de forekommer på forholdsvis lavt vand; edderfuglene kan lokalt fortære over halvdelen af de muslingebanker, der findes på 0-6 meters dybde.

En undersøgelse af edderfuglenes fødevalg og kondition i danske farvande, som så nærmere på forskellene mellem perioderne 1986–1990 og 2010–2017, viste, at blåmuslingen i begge perioder udgjorde størstedelen af føden, men at andelen var faldet i løbet af de tre årtier. Andelen af hjertemuslinger var også faldet, og til gengæld var knivmusling blevet mere betydningsfuld. Resultaterne tydede desuden på, at edderfuglene, som overvintrer i danske farvande, foretrækker blåmuslinger og udelukkende lever af denne art, hvor den forekommer i tilstrækkelige mængder.

Vandmiljøets betydning for edderfuglen

Muslinger med god næringsværdi er i nogen grad blevet en mangelvare, også i danske farvande, og der er tegn på, at fødemængden i nogle tilfælde også er begrænsende for den danske bestand. Er hunnerne ikke i god kondition, når ynglesæsonen begynder, falder både ynglesucces og overlevelse, hvilket har stor betydning for bestandens udvikling.
Pudsigt nok er den dalende muslingekvalitet blandt andet drevet af indsatserne for at sikre et bedre vandmiljø. Begrænsningen af næringstilførslen til Østersøen og andre farvande med betydning for edderfuglen har medført en nedgang i forekomsten af muslinger, som tidligere levede godt på den høje næringsstofbelastning. Hvis muslingerne havde optimale forhold, ville edderfuglen formodentlig også have det bedre – men det ville sandsynligvis være på bekostning af andre arter, som ikke trives i næringsbelastede områder.

Stigende temperaturer har også betydning for muslingernes kvalitet. Når vintrene bliver varmere, bliver muslingernes kvalitet ringere. Dermed påvirker klimaforandringerne også edderfuglenes muligheder for at søge føde og dermed opnå en kropskondition, som kan sikre overlevelse gennem vinteren samt – for hunnernes vedkommende – ressourcer nok til at producere et kuld ællinger i den kommende ynglesæson.

Den internationale trækfugledag

Den internationale trækfugledag fejres to gange om året for at illustrere, at fuglenes lange rejse foregår både forår og efterår. I 2023 fejres dagen lørdag d. 13. maj og lørdag d. 14. oktober. Læs mere om fejringen af den internationale trækfugledag og årets tema på www.worldmigratorybirdday.org.