Offentliggjort den: 08. marts 2023

Kredsmøde i Kreds 7: Jægerens aften

Ballerupblæserne slog den gode tone an, da det første kredsmøde med Torben Bagh som formand for Kreds 7 tirsdag aften blev afviklet i Hedehuset.

Tekst og Foto: Johannes Bojesen

Som ny i formandsstolen benyttede Torben Bagh lejligheden til fortælle lidt om sin opvækst nordenfjords i Jylland, hvor han som ung yndede at sidde på edderfugletræk længst ude på Danmarks nordligste punkt: Grenen. Derudover fortalte Torben Bagh om sin lange karriere i Danmarks Jægerforbund (DJ) og Dansk Jagtforsikring, hvor han begge steder har siddet på betydelige poster. Hans målsætningen er at skabe sammenhold og ro i kredsen, og at der bliver lyttet til medlemmerne. Derfor mente han, at kredsmødet skulle være ”jægerens aften”.

Går godt på våbenfronten

Arbejdet i ”Den Grønne Sags Tjeneste” var et tema hos Hovedbestyrelsesmedlem Marie-Louise Achton-Lyng, der fortalte om det store fokus miljø og på gode relationer til ministrene. Efter politiets meget omtalte problemer med våbenregistrering – den såkaldte PAC-skandale – er der nu meget, der går godt, fortalte hun, og roste samtidig DJ's velfungerende team, der arbejder med kontakten med magthavere og myndigheder. Miljø og genanvendelse af plast og metaldele er et meget vigtigt tema og DJ's roadshows til skydebanerne har samlet mange deltagere, fortalte Marie-Louise Achton-Lyng.

Lydhøre politikere

Sagsbehandlingstiderne stiger lige nu desværre igen hos PAC, så DJ presser på for jægerne får deres riffeltilladelser klar til bukkepræmieren i maj.

En positiv udløber af PAC-skandalen er, at politikerne er blevet mere opmærksomme – også på andre sager på våbenområde, fortalte Marie-Louise Achton-Lyng. Dansk Våben Dialogforum – der repræsenterer jægere, skytteforeninger og våbenhandlere fungerer godt og har god gennemslagskraft.

Accept af jagt

Accepten af jagt er betydelig i Danmark fortalte formand Claus Lind Christensen og henviser til en måling DJ har fået lavet, der skal bruges som et strategisk værktøj. I den urbane Kreds 7 er der dog lidt flere, der accepterer jagt ”i nogen grad” end i f.eks. Nordjylland, hvor flere svarer ”i høj grad”. Også på spørgsmålet om borgerne føler sig trygge i naturen i jagtsæsonen, svarer mange danskere ja – som det fremgår af grafikken her:

Mads Søgaard Secher (på fotoet længst til venstre) fra Asminderød Grønholt Jagtforening og seks andre modtog bevis for gennemført DJ-lederuddannelse. Finn Poulsen fra Hundested-Frederiksværk Strandjagtforening (midt i billedet til højre) fik et aktivitetsbevis for sit arbejde i bl.a. kredsbestyrelsen. DJ-formand Claus Lind Christensen overrækker.

Udsætning

Vildtforvaltningsrådet arbejder på en ny indstilling om fugleudsætning. DJ's mål er at der bliver lagt vægt på jægernes arbejde med habitatforbedringer, og på at de udsatte fugle er danske. Rammerne skal være regulerede, udsætternes viden opdateret og antallet af udsatte fugle skal være transparent. Og så er det vigtigt, at jægernes indsats for at forbedre biodiversiteten bliver formidlet.

Ingen aktuelle lovplaner om arealkrav

På hjortevildtfronten er en lov om arealkrav foreløbig ikke en del af Regeringens planer. Vildtforvaltningsrådets meget omtalte forslag – som ikke støttes af Danmarks Jægerforbund – er stadig ikke nået længere end til Miljøministeriet, hvor det ind til videre ikke indgår i Regeringens planer for nye love.

Flere jagtbare arter?

Jagttiderne reguleres i en fireårig cyklus, hvor der i 2026 kan komme ændringer. Adaptiv forvaltning med lokale jagttider på bl.a. sædgås og edderfugl kan komme i spil. Der arbejdes også på at udvide antallet af jagtbare arter, selv om resultaterne af det arbejde ikke kommer ”over en nat” som formanden udtrykte det. Mulige ”boblere” kan her være stor- og toppet skallesluger, mørkbuet knortegås (i Østdanmark), regnspove – og måske hjejle.

Vildttælling er jægerhåndværk

Fremover skal dataindsamling være en del af jægerhåndværket, fortalte formanden. I den forbindelse var der rynkede øjenbryn over, at Sjælland og navnlig Kreds 7 er meget dårligt repræsenteret med tiltag som f.eks. markvildtlav og tællinger af nataktivt vildt. Der blev opfordret til at vildtobservationerne blev registret på DJ's app.

Strammere vedtægter

Direktør Karen Friis fortalte om arbejdet med at gøre DJ's vedtægter tydeligere og mere tilgængelige. Der er ryddet op og luget ud, så vedtægterne nu står strammere. Med hensyn til økonomien har forbundet haft et tab på finansielle poster, der kan tilskrives internationale konjunkturer. Ud over det, er økonomien sund.

Efter kaffe og kage blev kredsens forskellige koordinatorer takket for deres indsats. Et vedtægtsændringsforslag, der giver jagtforeningernes bestyrelser eneret til at indstille medlemmer til DJ-udmærkelser blev også vedtaget.

Se den lille stemningsfilm fra kredsmødet her: