OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 13. marts 2023

Kredsmøde i Kreds 6: Jagten i fokus

Igen i år var der lagt op til en lille fest, da lokalforeningernes delegerede d. 11. marts lagde vejen forbi Sværdborg Festlokaler & Kursusfaciliteter.

Tekst og Foto: Thomas Lindy Nissen

Hverken kredsformanden eller hovedbestyrelsesmedlemsposten var på valg i år, ligesom valget af de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer fortsat har opbakning til at ligge hos den enkelte kommunes jægerråd. Der var således lagt op til en stilfærdig og hyggelig dag, da jagthornsblæserne fra Nakskov blæste mødet på. Med 92 delegerede var deltagerantallet i år noget højere end i fjor, dette måske fordi rygtet om sidste års hyggelige møde havde spredt sig. Der var også denne gang mulighed for at bruge pauserne på at skyde med bue eller snakke lidt om riffelskydning, idet koordinatorerne på disse områder – Tom Buxbom og Kate Søborg – havde opstillet et par stande.

Ny kredskasserer

Kredsformand Bo Simonsen kunne fortælle, at kredsbestyrelsen har arbejdet godt og stabilt i årets løb. Jægerrådet Lolland skal have en ny mand på kredsbestyrelsesposten, men på nuværende tidspunkt er navnet ikke offentliggjort. Det betyder, at Bjarne Jensen er stoppet som kredsens værdsatte kasserer, et hverv Henrik Ringo har taget på sig, så der også fremover vil være orden i penalhuset hos kreds 6.

Simonsen kom i sin beretning ind på biodiversitetskrisen og konstaterede i den forbindelse, at løsningen på udfordringerne bl.a. skal findes, ved at vi står sammen. Han opfordrede trods en presset økonomi, til at der sættes nye projekter i gang, og der søges støtte til dem. Han roste folkene på Kalø for DJ’s mange gode kurser og foredrag, ligesom han kom omkring DJ’s strategi om god jagt i generationer, og understregede i den forbindelse, at hvis vi skal bevare jagten, så er der ikke plads til at træde ved siden af.

Ingen foreningsvejleder

Sidste år bød kredsmødet på en præsentation af et nyt tiltag omkring foreningsvejledning, men tiltaget med en foreningsvejleder kom aldrig rigtig op at flyve, og vejlederen er nu stoppet. På den positive side, kunne Bo Simonsen fortælle, at medlemstallet i DJ igen i år er steget både nationalt og i kredsen. Han rådede dog til ikke at løfte armene alt for højt over hovedet, idet inflation og en generelt presset samfundsøkonomi givet vil komme til at påvirke succesen.

Kredsformanden udtrykte ros til kredsbestyrelsen og konstaterede, at bestyrelsesmedlemmerne er gode til at dele viden på tværs af jægerrådene. Herefter roste han hovedbestyrelsesmedlem Christian Clausen for en helt særlig indsats, dedikation og viden, og for at han er garant for at få kredsen på landkortet i Hovedbestyrelsen. Også koordinatoren fik rosende ord med på vejen, her specielt Niels Hardy Henriksen, som sidste år stod fast på trods af den blæst, der har været omkring de stående hunde.

Kredsens økonomi

Kredsformandens udmelding om en presset økonomi blev udfordret en smule, da Henrik Ringo fremlagde kredsens regnskab. Han kunne oplyse, at der er i 2023, er råd til at støtte flere projekter, hvis nogen skulle sidde med en god ide. Kredskassen har et loft på 250.000 kroner, hvilket betød, at man i regnskabsåret 2022 sendt godt 75.000 kroner retur til hovedforbundets kasse. Dette fik bl.a. Jørgen Jensen fra Stubbekøbing Strandjagtsforening sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor jagtforeningens folk ikke havde kunnet få tilskud til tøj i forbindelse med jagtforeningens deltagelse ved Havnens Dag i Stubbekøbing. Jagtforeningsformand Lars Kragh Jacobsen havde fået nej til tilskud til en bålhytte på Haslev-Faxe Jagtforenings område, hvilket også ærgrede ham. Kritikken fik Bo Simonsen til at indrømme, at kredsbestyrelsen måske havde været lidt for nærige, men lovede samtidig, at man nok skulle bløde lidt op. Han understregede dog, at tilskud ingenlunde vil blive givet ukritisk.

Ansøgningsfristen for projekter i 2023 er 15. april.

Idet der ikke var lagt op til den store debat, havde kredsformanden lagt en lille overraskelse ind til de fremmødte. Inden frokosten var der således et foredrag med to af kredsens dygtige, unge jægere: Trine og Rikke Wagner Jacobsen fra Hunt & Hike. De underholdte og imponerede gennem 45 minutter forsamlingen af erfarne jægere med sang og fortællinger fra en sæson som jagtguider i British Columbia.

Strategi på udsætningsområdet

Efter frokosten kom formand for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen, i sit oplæg ind på befolkningens accept af jagt og arbejdet omkring udsætning samt jagttider og jægerforbundets strategi. Formanden kunne fortælle, at DJ fremover vil måle befolkningens accept af jagten hvert år og på samme måde hver gang. I forbindelse med det tema kom han forbi et emne, som må siges at have stor betydning i vores kreds, nemlig befolkningens accept af jagt på udsatte fugle.

Jagt på udsatte fugle er det område inden for jagten, som befolkningen ser mindst positivt på. På trods af dette tror formanden på at lykkes med et udsætningsforlig. Han oplyste, at når det kommer til arbejdet omkring udsætning, så arbejder DJ med en udviklingsstrategi, ikke en afviklingsstrategi. Fundamentet for udsætningsforliget i 2017 var registrering, og det har jægerne ikke levet op til, kunne han konstatere.

DJ’s mål omkring arbejdet med udsætninger er følgende:

  • Udsætning af fugle skal medføre en forbedring af de habitater, hvor fuglene udsættes
  • Udsætning og opdræt af fugle skal ske inden for stærkt regulerede rammer med danske fugle
  • Jægere, der udsætter fugle, skal have konkret og opdateret viden om den udsætning, der fortages, samt om habitaterne for de fugle, der udsættes
  • Omfanget af udsætninger skal være transparent
  • Holdninger til udsætning skal være kendt
  • Jægernes indsats for biodiversiteten i forbindelse med udsætning skal formidles.

Tællelag

Vildttællinger er vigtige, da de kan bidrage med nødvendig viden om de forskellige vildtbestandes udbredelse og tæthed. Formanden kunne i den forbindelse konstatere, at der i vores kreds blot er registreret et tællelag. (https://www.jaegerforbundet.dk/vildt-og-natur/bestandsovervagning/opret-et-taellelav/) Det er dog også muligt at hjælpe med bestandsovervågning ved at registrerer observationer af vildt på DJ’s app eller ved at sende fotos direkte fra vildtkameraer til DJ’s forskerteam.

Skydebane reddet

Hovedbestyrelsesmedlem for Kreds 6 Christian Clausen kom omkring ”slagsmålet” om vindmølleparken på Omø Stålgrunde, som ser ud til at lykkes. Derudover vendte han problematikken med RGS Nordics forurening af Agersøsund. I den forbindelse belyste han interessekonflikten i kampen mod forureningen, idet DJ har et fordelagtigt samarbejde med virksomheden om levering af jord til jægerforbundets skydebaner. Christian Clausen kunne dog oplyse, at DJ’s hovedbestyrelse har besluttet at stå på naturens side i den sag.

Afslutningsvis kom han ind på vigtigheden af, at have en velfungerende organisation, så jægerrådene opfanger sager på lokalt plan – eks. fredninger – som der skal laves politiske tiltag omkring. Dette med udgangspunkt i en sag fra Næstved Øvelsesplads, hvor formand for Næstved Jagtforening Susan Jørgensen og Jægerrådsformand i kommunen Steen Ulrich Rasmussen opsnappede, at kommunen var i gang med arbejde omkring en slumrende fredning af området på vegne af Danmarks Naturfredning. Kun grundet en hurtig indsats fra det lokale jægerråd blev en fremtidig nedlæggelse af Næstved Jagtforenings skydebane på øvelsespladsen forhindret. Clausen kom med eksempler, hvor lignende sager er gået under radaren og opfordrede alle medlemmer til at ”tippe” jægerrådsformændene, hvis man opsnapper, at der er ugler i mosen.

Foreningshåndbog og erkendeligheder

I forbindelse med at kreds 6 ikke pt. har en foreningsvejleder kom direktør Karen Friis, bl.a. omkring jægerweb.dk, hvor frivillige tillidsfolk i Danmarks Jægerforbund bl.a. kan finde en foreningshåndbog, til støtte i en tid uden foreningsvejleder. Hun kom også omkring opdatering af DJ’s vedtægter, bankgebyrer kontrolprocedure og hvidvasklov samt forbundets regnskaber.

Efter direktørens indlæg, uddelte Christian Clausen bronzenålen til Henrik Kjærside for sin mangeårige indsats som jagthornskoordinator. Fremover vil Jens Langhoff varetage koordinatorposten på dette område. Efter planen skulle Clausen også have uddelt aktivitetstegn til Bjarne Jensen og Johnny Andersen, men begge var desværre forhindret i at være til stede.

I Kreds 6 er der tradition for, at det jægerrådene der vælger delegerede til repræsentantskabsmødet. Bo Simonsen oplyste, at der er formøde for de delegerede d. 30. maj, og at han forventer fremmøde af alle.

Christian Clausen oplyste under punktet eventuelt, at han finder arbejdet i Hovedbestyrelsen og i særdeleshed med trækvildtet så interessant, at han agter at genopstille til posten ved næste års kredsmøde.

Husk jagtetikken

Under eventuelt havde flere deltagere jagtetiske indslag. Bl.a. opfordrede Lars Kragh Jacobsen, de delegerede til at sprede budskabet om, at man skal huske også at fodre vildtet efter jagtsæsonen. Schweisshundefører gennem 40 år, Jørgen Lang, kunne fortælle om et par sager, hvor anskudt vildt var blevet fundet, uden at der havde været rekvireret schweisshund. Man må aldrig skamme sig over at tilkalde en schweisshundefører, var hans konklussion. Susan Jørgensen der sidder i Hjortevildtgruppen Sydsjælland for Friluftsrådet gjorde opmærksom på, at afskydningen af råvildt stadig er skæv. I nogle kommuner er 50 procent af det nedlagte råvildt således bukke.

Jagthornsblæserne sluttede en hyggelig og underholdende dag farvet af mange konstruktive snakke med signalet: På gensyn.