Offentliggjort den: 13. marts 2023

Kredsmøde i Kreds 5: 85 jahatte på Midtfyn

Kreds 5’s årsmøde i Årslev Forsamlingshus torsdag den 9. marts var præget af stor energi og entusiasme både hos talerne og tilhørere. Alle var veloplagte og positive, og maden var god. Måske hænger det sammen?

Tekst og Foto: Nils Holger Ellekilde

Som dirigent valgte man Arne Greve, en velkendt og erfaren organisationsmand, som havde prøvet det hele utallige gange før, og med både smil og humor fik han kørt mødet igennem i et friskt tempo, så der for en gangs skyld også blev tid til, at de forskellige koordinatorer sidst i programmet kom op og fortalte om deres aktiviteter. Der blev naturligvis også valgt stemmetællere. Men de kom ikke i funktion. Mødet blev indledt med et minuts stilhed for at mindes dem, som var gået bort i årets løb, og blæserne spillede ”Last Post”.

Kredsformandens beretning

Kredsformand Eigil. V. Jensen heftede sig ved, at der nu efter Corona var kommet lidt mere gang i sagerne. Kredsen havde haft en medlemstilgang på 22 personer, og han nævnte, at kredsen mangler folk til de såkaldte tællelaug, som tæller forskellige vildtarter op i afgrænsede områder for at danne sig et overblik over bestandens størrelse. Endvidere kunne man også bruge folk til at genoplive DJ's stand ved det kommende dyrskue og senere til at hjælpe til ved game fair. Og der manglede ofte jagthornsblæsere ved de lokale arrangementer. Ligesom man godt kunne bruge nogle flere hundetræningsmuligheder. I Hjortelauget havde man drøftet, om der var plads til kronvildt på Fyn og var kommet til et negativt resultat af flg. årsager: Dels udsigten til omfattende markskader og dels spørgsmålet om genetisk forurening, da den lille fynske bestand jo stammede fra et udslip fra en hjortefarm, og man ingen garanti havde for, at disse hjorte skulle tilhøre den gamle danske stamme.

En jæger fra salen, Leif Klimek, spurgte til den lille sikabestand ved Egebjerggaard, og holdningen til den var den samme. Den hører ikke til. En jæger fra Nordfyn tilføjede, at man så hellere skulle koncentrere sig om den meget store dåvildtbestand på Nordfyn og indprente, at folk skulle skyde dåer og kalve og ikke hjorte. I øvrigt bemærkede Ejgil V. Jensen, at Kreds 5 var den mest demokratiske kreds i DJ, da vi holdt flest afstemninger om de forskellige ting. Og han endte med at takke kredsens tillidsfolk for deres store arbejde i året, som var gået.

Kredskassererens gennemgang af økonomien

Tonny S. Mikkelsen gennemgik kredsens økonomi. Budgettet for 2023 er 238.526 kr. og vi har en egenkapital på 250.000 kr. Så resultatet er yderst tilfredsstillende.

Kredsens hovedbestyrelsesmedlem

Kredsens hovedbestyrelsesmedlem Lars Udengaard fortalte, at da han i sin tid kom i en jagtforeningsbestyrelse, oplevede han en del kritik af DJ. Sådan er det ikke længere, også selvom strukturudvalgets forslag ikke blev vedtaget, et forslag som Kreds 5 fandt forfriskende, nytænkende og relevant. Men alligevel er der sket en del. DJ er under forandring og HB lytter og prøver at følge de strømninger, som er derude. For den enkelte jagtforening er ”kronjuvelen” i vores organisation. Og de mange frivillige er rygraden. DJ er svær at lave om på, men med en vedholdende indsats, forslag og argumenter kommer man et stykke vej.

Formandens ord

Claus Lind Christensen er stærkt optaget af, hvad befolkningen mener om jagten og jægerne. Altså befolknings accept af jagten. Forskellige undersøgelser viser, at 90 pct. af befolkningen accepterer jagt i større eller mindre grad, 5 pct. siger nej tak, og de sidste 5 pct. ved ikke.

Vildtforvaltningsrådet arbejder på en ny udsætningsplan. Jægernes ønske er, at deres indsats for habitatsforbedringer skal honoreres, men det store problem denne gang er tallene for andeudsætning, hvor der er en åbenlys forskel på de tal, jægerne har opgivet, og de reelle meget større tal for den faktiske udsætning. Fremover vil det ikke være jægeren, som skal registrere sine udsatte fugle, men sælgeren som skal registrere både jægeren og udsætningsstedet. Omkring hjortevildtet er DJ de eneste, som ikke ønsker arealkrav. Omkring fredninger fastslog CLC, at der skal være plads ikke bare til dyr, men også til mennesker, herunder jægere og lystfiskere. Herefter fulgte en livlig debatrunde med mange spørgsmål fra salen.

Direktøren har ordet

Direktør i jægerforbundet Karen Friis indledte med at fortælle om det pågående arbejde med at forny DJ's vedtægter, og hun citerede:

”Danmarks Jægerforbund er en medlemsorganisation for jægere, der varetager medlemmernes interesser, fremmer vildtets vilkår og styrker jagten.”

Endvidere omtalte hun lokalforeningernes ofte vanskelige vilkår i relation til bankernes mange krav i forbindelse med oprettelse og brug af konti. Om vores egen økonomi fortalte hun, at vi sidste år brugte 156.000 kr. mindre i driften end budgetteret. Til gengæld er der et større underskud på de finansielle poster end forventet bl.a. pga. situationen i verden omkring os. Men med en foreningsformue på omkring 40 millioner har DJ alligevel en sund økonomi. Hun kunne også fortælle at det nye Jægerweb er gået i luften. Dette bliver afløseren for tillindsmandsnettet og er lavet på baggrund af samtaler med brugerne. Det kan tilgås på adressen Jaegerweb.dk. Som noget nyt er der en foreningshåndbog med masser af vejledninger, gode råd og ideer til foreningsbestyrelserne. 

Efter en kaffepause kom turen til koordinatorerne. Flere havde et kort indlæg fra talerstolen, andre medbragte et stykke papir, en lille rapport, som de afleverede. De fleste koordinatorer fortsatte, men enkelte blev afløst på deres post. Der var ikke valg til kredsformand og HB-medlem eller dennes suppleant i år. Der blev stillet rigtig mange spørgsmål fra salen. Bl.a. om de nye hunderegler, træning og prøve, om de nye foreningsvejledere, om repræsentationsjagter for DJ's penge og for hvem, om den nye foreningshåndbog, som savnes meget og mange andre ting.

Panelet svarede så godt, som de kunne, men der var forskel på spørgernes tilfredshed med svarene.

Jahatten på

Kredsens strukturudvalg mødte særdeles velforberedt med mange nye forslag og nye tiltag. Det var dem der havde medbragt de 85 jahatte, som de allerfleste tog på med et stort smil. Og kredsmødet i Kreds 5 blev som helhed en meget spændende og oplysende aften, alt båret af uanede mængder af god vilje og hertil et meget godt humør.