OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 17. marts 2023

Kredsmøde i Kreds 3: At ramme plet kræver øvelse

Det er en kunst at ramme plet som jæger men også som forening i forhold til at fastholde og helst udvide medlemstallet. Kredsårsmødets deltagere i kreds 3 havde gang i både helikopterperspektivet og de helt jordnære, praktiske tiltag og udfordringer den 15. marts i Vejlby-Risskov Centret i Aarhus.

Tekst og Foto: Troels Romby Larsen

Margeritsalen i Vejlby-Risskov Hallen var fyldt godt op, da kredsårsmødet startede med at kredsformanden, Reidar Lænø, bød velkommen for straks efter at overlade dirigentstokken til Henrik Rudfeld fra Vivild Jagtforening. Han kunne fastslå, at mødet var varslet og indkaldt helt efter vedtægterne.

Af hensyn til aftenens program med henholdsvis en spisepause og en kaffepause blev der byttet lidt rundt dagsordenspunkterne. Det syntes dog ikke i nævneværdig grad at forstyrre de 110 fremmødte mødedeltagere fra kredsens 114 jagtforeninger.

Befolkningens accept af jagten er vigtig

Formand for Jægerforbundet, Claus Lind Christensen, fik som den første ordet og konstaterede, at DJ har en ”maskine”, som fungerer. Med det billede forsøgte han at anskueliggøre, at DJ har en organisation, der er en stærk og troværdig medspiller, når der skal forhandles i VFR med andre grønne organisationer og med politikere i Folketing, regioner og kommuner. Befolkningens accept af, at der bliver gået på jagt i Danmark, dokumenterede Claus med et stort smil på læben via undersøgelsesresultater fra analyseinstituttet Yougov, der eksempelvis (Claus har på kredsårsmøderne rundt i landet valgt at fokusere på forskellige spørgsmål/svar) klart viser, at befolkningen er enige i, at ”jagt er en hensigtsmæssig måde at forvalte vildtbestanden på”

Nuvel, der er forskel på, om man spørger mænd eller kvinder, og om man bor i Jylland eller i Kbh, men tendensen er god nok; 96 pct. af danskerne accepterer, at der bliver gået på jagt i Danmark. Den hellige grav(jagt) er dog ikke velbevaret, Formanden pegede igen og igen i løbet af aftenen på, at vi alle skal påtage os den rolle at tale jagten op samtidig med, at vi skal være åbne over for det altid tilstedeværende behov for dialog. I den til tider ophidsede debat om hvordan naturen må og skal beskyttes, er der en tendens til at pille mennesket ud af ligningen. Claus gentog, at ”der skal være plads til mennesker” (herunder jagtlige aktiviteter) i naturen.

Datagrundlag og VFR

Arbejdet i VFR blev gennemgået på det overordnede plan. Det handler om arealkrav, jagttider, jagtlige muligheder (også for nye arter), og ikke mindst udsætninger. Det sidste er en særdeles varm kartoffel, hvor VFR, ifølge Claus, for længst ”er forbi fakta – nu handler det om politik!”. Fakta er dog stadig et af nøgleordene i vildtforvaltningsdiskussionerne. Af samme grund plæderede Claus for, at kredsens jægere - for at sikre god jagt i generationer - bidrager i arbejdet med bestandsovervågning via Appen Jæger, tælleruter, vildtkamera, indsendelse af tænder fra kronvildt og vinger fra ande- og vadefugle.

Claus' oplæg fik flere til at stille spørgsmål/kommentere på eksempelvis datagrundlaget for, hvad fasaner egentlig spiser, hvordan jagtprøverne kan styrkes, ønsket om større lydhørhed fra DJ´s side mod deres medlemmer og hele proceduren omkring både tabet af og muligheden for nye jagtbare arter (interesserede henvises til Iben Hoves videoer på DJ´s hjemmeside). Den nye regerings holdning til en række jagtsager er i øvrigt endnu uafklarede.

Torben Schulz Jensen kommenterede ved med pædagogiske og kunstneriske slides at fokusere på menneskets forbundethed med naturen og trak i forbindelse med ”samarbejdets nødvendighed” tråde til sine erfaringer omkring kronvildtforvaltning i Nordvestjylland. Flere fulgte trop med kommentarer, inden Claus rundede debatten af med at konstatere, at det ikke er den enkeltes indsats eller ambitioner, der afgør sagerne, men netop de fælles beslutninger, der bakkes op om.

Sund økonomi i DJ

Efter den velsmagende, varme mad, hvor mødedeltagerne også fik mulighed for at mingle (ordbogens definition: Slentre rundt ved et selskab, en sammenkomst eller en reception med et glas, blande sig, småsnakke, cirkulere og dermed networke), fik Karen Friis ordet. Karen redegjorde for hvilke igangværende opgaver, DJ organisatorisk har givet første prioritet. Det drejer sig om at slippe organisationen fri, udarbejde et oplæg til sproglig fornyelse af vedtægterne (kommer på Rep.-mødet), herunder have øjnene rettet mod intentioner, demokrati og støttedokumenter og ellers hele tiden fastholde både de jagtlige og de organisatoriske mål. Karen fremlagde også DJ´s økonomi, som trods udfordringer på de finansielle markeder, ser sund ud. Hun sluttede sit indlæg med at love, at Jægerweb'en fremover bliver mere brugervenlig (men måske først fra 2024!)

Da hverken kredsformand eller HB-medlem var på valg i 2022, udgik punkt 5 og 6.

Positiv medlemsudvikling

Reidar fik herefter ordet og sagde i sin formandsberetning om kredsens virksomhed, at både coronaen, krigen i Ukraine og inflationen havde sat sine spor. DJ og kredsen har (som andre kredse) stadig det mål at 1) bevare og udvikle mulighederne for at gå på bæredygtig jagt i Danmark og 2) styrke jægernes indflydelse gennem en velfungerende medlemsorganisation, men økonomien kommer til at betyde, at medlemmerne må forudse, at der bliver færre midler til rådighed og, at kredsen vil blive nødt til at prioritere hårdere.

Medlemsudviklingen har været positiv med en stigning på 390 medlemskaber, hvoraf 155 er foreningsmedlemskaber, og den største tilgang har været direkte medlemskaber. Tallene kan tolkes – og blev tolket – på forskellig måde. Alle var dog enige om, at man fortsat betragter foreningsmedlemskaberne som de ”ideelle” medlemskaber.

Glæde over merforbrug

Reidar kom også ind på markvildtindsatsen og diverse puljer både i 2022 og dem, der er frigivet for 2023. Kredsens kasserer kunne i øvrigt ”glæde” sig over et beskedent merforbrug – det var et godt tegn på stor aktivitet i 2022. Også mårhundeindsatsen med dens fald i antal nedlagte mårhunde blev nævnt, og mårhundejægerne rost til skyerne. Tirstrup Skydebanecenter ligger pt i dvale hos Forsvarets Ejendomsstyrelse. Endelig var der ros til kredsens repræsentanter i Hjortevildgrupperne.

Til slut i sin beretning omtalte Reidar nationalparker og naturnationalparker i kredsen herunder deres hegn og jagtforbud. Omkring haglskydeprøverne er det lykkedes at få beståelsesprocenten hævet betragteligt. Klaus Hindbo fik i den anledning en erkendtlighed for sin mangeårige indsats. Food Festivalen var en velbesøgt men omkostningstung aktivitet. Kredsen havde også leveret vildtet til Årets Vildtret. Koordinatorerne fremlagde på skift, hvad de havde arbejdet med, og hvad deres planer er for 2023 (se kredsens hjemmeside!), og endelig sluttede Reidar af med at opfordre til, at man henvender sig til koordinatorerne med ideer, ønsker om hjælp mv.

Et indkommet forslag fra Odder Jagtforening blev trukket tilbage af forslagsstillerne selv (kommer måske til afstemning marts 24)

Mange varierede indlæg

Inden Evt. var der mulighed for spørgsmål og kommentarer fra salen. Flere benyttede sig af muligheden. Temaerne var: Fjernelse af almen info i det ”nye” Jæger, affaldsopsamling i havmiljøet, ederfugleshelters, projekt ”Kysthjælper” i samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund, juniormedlemskaber, Jagthåndbogen der mangler beskrivelser af vildthåndtering, udsætninger/habitatforbedringer, mådehold ved jagtudøvelse, og så faldt der et par upper cuts til kredsbestyrelsen og dens formand for at forholde sig lidt for kreativt til ordlyden i vedtægterne.

Hæderstegn og nåle

Mødet sluttede med, at der blev uddelt nål og hæderstegn.

  • Hugo Pedersen fik DJ's Aktivitetstegn for sin mangeårige indsats især i forbindelse med riffelskydningsarrangementer i Kronjyllands Jagtforening
  • Jørgen Brøgger fra Elsegårde Jagtforening fik DJ's bronzenål for sine jagtorganisatoriske og jagtpolitiske indsatser
  • Karsten Jensen fra Norddjurs Jagtforening fik DJ's Aktivitetstegn for sin store og jagtfaglige indsats til glæde for mange jægere