OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 09. marts 2023

Kredsmøde i Kreds 2: Dronekorps og våbenkapløb

Maden fra Plexus' køkken smager altid godt, var flere deltagere enige om efter at have indtaget et solidt aftensmåltid i den store mødesal i Idom. Efter oprydning var der således lagt en solid bund for aftenens kredsmøde, som havde samlet over 150 deltagere. Efter en kort velkomst ved kredsformand, Steffen Toft Jensen, blev stafetten overgivet til aftenens dirigent, Poul Bundgaard.

Tekst og Foto: Troels Romby Larsen

Kredsformanden aflagde beretning og startede med at glæde sig over, at der igen efter coronaen er kommet gang i en masse aktiviteter i kredsen, hvortil der er bevilget 386.000 kr. Han nævnte i flæng renovering af klubhuse, hundetræning, faunastriber, jagthornsblæsning, nyjægerjagter, mv. Han glædede sig også over, at jægerrådsformand Søren Hundahl fra Lemvig Kommune er kommet med i kredsbestyrelsen. Nu mangler man kun Struer Kommune for at være fuldtallig som ”i gamle dage”.

PFAS-sagen har kørt i medierne og ikke mindst blandt jægerne omkring Harboøre og Thyborøn. Steffen glædede sig over, at der var kommet fagligt solide indlæg fra en professor, som både har kvalificeret debatten, mindsket frygten for at spise ænder og gæs fra PFAS-belastede områder og bidraget med argumenter for, at jagten bør kunne genåbnes. Landsskuet i Herning var en stor succes. Alle deltagere blev rost for deres indsats. Kredsbestyrelsen har været rundt ved jægerrådsmøder, hvor blandt andet fodring af hjortevildt har været debatteret, og på aftenens møde kom et konkret forslag på bordet – mere om det senere.

Slip ikke trykket på mårhundene

Rundt omkring i landet foregår der vildtdatatællinger, men et Power Point-kort viste, at det midt- og vestjyske område var dårligt repræsenteret i dette vigtige arbejde. Steffen var sikker på, at der var folk, der gerne ville deltage og bruge deres tid på tælleruter, men han efterlyste mere samarbejde og praktisk hjælp fra DJ's side for at komme i gang. Målet er, at der minimum skal være en tællerute i hvert jægerråd i kreds 2, var hans konklusion. Til gengæld er der rigtig godt gang i den nye forening Mårhund Vestjylland. Der er på baggrund af et godt samarbejde med Skovdistrikt Klosterheden både anlagt baitpladser og opsat trådfælder i ådalene, der løbet igennem Klosterheden. Jytte Pårup understregede vigtigheden af at holde reguleringsindsatsen kørende, selvom mårhundene til tider glimrer ved deres fravær.

Hvad der venter i 2023

Inden Steffen afsluttede sit indlæg og takkede alle i kredsen og kredsbestyrelsen, løftede han lige sløret for nogle af de aktivitetspunkter, man arbejder med i 2023, som er:

  • Ordentlig introduktion til nye jagtforeningsformænd
  • Test af blyfri riffelpatroner ved arr. i Ruskær den 29. april
  • Stand på Landsskuet i Herning til sommer
  • Styrket indsat for at informere nyjægere om kredsens tilbud om nyjægerjagter på Forsvarets arealer.

Efter formandsberetning fik koordinatorerne fem minutter hver til at fortælle om deres områdes status og hvilke aktiviteter, de havde stået i spidsen for i løbet f 2022. En nærmere og mere udførlig redegørelse kan snarest læses på kredsens hjemmeside.

Kredsens økonomi og medlemsstatus

Linda Nielsen kunne som kredskasserer fortælle, at medlemstallet i kredsen er næsten status quo med en lille fremgang for nogle områder og små nedgange for andre. Økonomien ser fin ud. Der er pt en egenkapital på 91.731 kr., men Linda lagde stor vægt på, at ”pengene skal ud at arbejde” – og det skal de nok komme.

Sund økonomi

Direktør Karen Friis fra DJ var den næste i talerækken og hun fortalte om DJ's vision Jagt i generationer , om DJ's sprogligt opdaterede vedtægter som er en slags ”grundlov” for organisationen. Hun redegjorde også for nogle af de støttedokumenter, som skal forstås som præciseringer af de overordnede mål. Også DJ er underlagt skrappe krav om bankgebyrer, kontrolprocedurer, regler i flg. loven om hvidvask m.m., noget de fleste jægere næppe tænker over i det daglige. Trods underskud på de finansielle aktiviteter fremlagde Karen Friis DJ's regnskab, som hun karakteriserede som sundt. Til slut præsenterede og argumenterede hun for Jægerweb.dk, som er et godt designet og særdeles brugbart tillidsmandsværktøj.

Der er fokus på jagt og jægere

Debatten om naturen flytter danskernes holdninger til Jagt, indledte Claus Lind Christensen sit oplæg. Claus talte hurtigt; der var meget, han skulle nå, inden dirigenten rømmede sig. Formanden slog fast, at der er meget, vi som jægere kan og skal bidrage med for at befolkningen få en større indsigt i, hvad jægerne yder ex. igennem reguleringsindsatser mod mårhunden. Claus kunne ved kredsmødet vise en enkelt Power Point med en grafisk fremstilling af, at der er en markant del af befolkningen, som er enig i, at jægere udfører et samfundsnyttigt stykke arbejde.

Udsætninger og fodringer

Debatten i Vildtforvaltningsrådet om blandt andet udsætning af fasaner og ænder og hele diskussionen om fodring af hjortevildt berørte Claus også. Også jagttider, Citizen Science (=befolkningens hjælp til forskernes dataindsamlinger), de andre grønne organisationer i Danmark og EU´s lovgivningsarbejde blev berørt. I forbindelse med sidstnævnte blev der udleveret en Sign for Hunting-seddel, som underskrevet ville blive sendt til EU.

Forslag om dronekorps

Der var rettidigt indkommet to forslag til afstemning. Det første var et forslag om et Dronekorps (a la Schweisshundekorpset). Baggrunden er de voldsomme drab af fugle- og dyreunger – ikke mindst de estimerede 20.000 rålam, der hvert år lemlæstes eller dør i forb. med skårlægning af 500.00 ha græsarealer i juni måned. Via droneoptagelser mener man at kunne spotte og dermed præcist sætte foranstaltninger ind, der sikrer, at råen flytter sine lam. Forslaget blev særdeles godt modtaget og vil blive videresendt til HB.
Forslag om stop for fodring af hjortevildt

Det andet forslag kom direkte fra kredsbestyrelsen gående ud på at opfordre HB til at arbejde for et stop for fodring af hjortevildt. Forslaget blev motiveret med, at fodring er unødvendig, sine steder direkte skadeligt for dyrene (fordøjelsessystemet) og uetisk jf. ”våbenkapløbet” om at tiltrække dyrene for jagtens skyld – og ikke for dyrenes. Forslagsstillerne mente også, det stred imod DJ's natursyn og DJ-visionen om ”God jagt i generationer”. Forslaget fik flere til at tage ordet – for og imod. En skriftlig afstemning endte med, at forslaget ikke fik flertal, selvom Niels Søndergaard fra DJ forinden fagligt havde argumenteret for og støttet forslaget.

Uddelte nåle

Sidst på aftenen fik Niels-Erik Jørgensen fra Kloster tildelt DJ's sølvnål for et fantastisk varieret og omfangsrigt stykke arbejde for naturen, jægerne og DJ. Niels-Erik har igennem årtier med stor ihærdighed arbejdet med både trækvildt, mink, mårhunde, Natura 2000 og meget, meget andet.

Også Jens Fuchsbjerg fik klapsalver, da Claus og Steffen i fællesskab kunne uddele DJ's ledernål for velgennemført lederuddannelse, inden deltagerne kunne køre hjemad i fuldmånens skær.

Jens Fuchsbjerg (til venstre) fik klapsalver, da han af Claus Lind Christensen fik overrakt DJ's ledernål. HB-medlem, Lars Jensen, fik æren af at tildele Niels-Erik Jørgensen DJ's sølvnål (fotoet til højre).