OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 22. marts 2023

Klimaforandringer ændrer fugles trækruter

Fuglearters trækruter, yngle- og overvintringspladser ligger nogenlunde stabilt på landkortet. Men på grund af klimaændringer, ændret arealanvendelse og andre menneskeskabte påvirkninger sker der i disse årtier nogle forskydninger.

Tekst: Michael Strangholt, Institut for Ecoscience, AU
Foto: Claus Lind Christensen

Yngleområderne breder sig længere nordpå, lige som mange arter nu overvintrer længere mod nord, fordi vintrene bliver mildere. Men at der opstår nye yngleområder og trækveje ser man sjældent. Det viser et nyt studie, som netop er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Current Biology, forklarer professor Jesper Madsen fra institut for Ecoscience:

- For nyligt er der set et stigende antal af kortnæbbede gæs i Mellemsverige og det vestlige Finland på træk forår og efterår. Denne art trækker normalt på en smal og veldefineret trækkorridor fra øgruppen Svalbard i Højarktis, via den norske kyst, til overvintring i Vestjylland i Danmark, Holland og Belgien. Inden for blot 10 år steg antallet i Sverige og Finland fra nogle få dusiner til flere tusinde gæs.

Fanget med kanonnet

For at afklare, hvor disse fugle kom fra, og hvor de var på vej hen, tog et forskerhold under ledelse af Jesper Madsen, Aarhus Universitet og med partnere fra Hollands Institut for Økologi og Finland til Oulu i Finland i forårene 2018 og 2019.

Her blev 21 kortnæbbede gæs fanget med kanonnet og fik påsat en halsring, som indeholdt en GPS-sender. Senderen er forbundet til telefonnettet og strømforsyningen kommer fra påmonterede solceller. Så længe fuglen er i live, kan der således fås meget præcise og hyppige positioner på fuglene hele året rundt. Det gav overraskende resultater. Den ene halvdel af gæssene trak fra Oulu i nordvestlig retning via Lapland op til Svalbard, men den anden halvdel trak mod nordøst via Kolahalvøen, over Barentshavet til øgruppen Novaya Zemlya i Nordrusland, omkring 1000 km øst for de eksisterende ynglepladser på Svalbard.

- GPS-signalerne viste desuden, at flere hunner havde stationære positioner i omkring 30 dage i juni-juli, som tydede på de ynglede på Novaya Zemlya. Det blev bekræftet, da gæssene returnerede til Sverige om efteråret, hvor de selvsamme hunner blev set med kuld af unger, siger Jesper Madsen.

Ny gåsebestand registreret

Fra Novaya Zemlya fløj de fleste gæs non-stop ned til Mellemsverige, hvor de rastede i 1-2 måneder. Da kulde og sne satte ind, trak de sydpå. De fleste trak til overvintring på Lolland-Falster i Sydøstdanmark. Derfra trak fuglene enten tilbage til Mellemsverige, eller slog et slag omkring Vestjylland, før de trak til Mellemsverige. Fra Mellemsverige gik turen videre til Oulu, som var sidste stop inden trækket til Novaya Zemlya.

Dette trækmønster har gentaget sig over flere år, så forskerne konkluderer, at der har etableret sig en ny bestand af kortnæbbede gæs. Væksten i den nye bestand er så høj, at der også må være et stort bidrag af gæs fra den oprindelige bestand, som er blevet tiltrukket af individer fra den nye rute.

- Arten er ikke tidligere sikkert dokumenteret som ynglende på Novaya Zemlya, så alt tyder på, at denne bestand er helt ny. Temperaturerne på Novaya Zemlya stiger, lige som det er tilfældet i Arktis generelt, men det er først inden for de seneste 10-20 år, at forholdene på Novaya Zemlya har gjort det muligt for gæssene at afvikle en ynglesæson, forklarer Jesper Madsen.

Det nye studie er unikt, da det er meget sjældent at man har iagttaget en udvikling af nye bestande på så kort tid. Studiet giver også ny viden om, hvordan social læring kan være en adfærd, som kan give floklevende arter større muligheder for at tilpasse sig miljøændringer.