Offentliggjort den: 12. oktober 2023

Husk særligt regler for driv- og trykjagt på kronvildt

Tryk- og drivjagt på kronvildt er ikke tilladt i perioderne 1. september til 15. oktober og 1. februar til 29. februar.

Tekst og Foto: Niels Søndergaard

Tryk- og drivjagt defineres i Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber som jagt, hvor én eller flere personer med eller uden hund bevæger sig rundt på jagtterrænet, hvorved vildtet trykkes eller drives frem mod i forvejen posterede skytter. Det vil sige, at kronvildt ikke må nedlægges i forbindelse med tryk- og drivjagter i de herover nævnte perioder, men gerne andre arter i perioderne.

Årsagen til forbuddet mod tryk- og drivjagt på kronvildt er et ønske om færrest mulige forstyrrelser i brunstperioden fra 1. september til 15. oktober. Og fra den 1. til 29. februar er det et ønske om ikke at udsætte hjortevildtet for tryk- og drivjagt på et tidspunkt med kuldeperioder, hvor drøvtyggere generelt er mest følsomme for større forstyrrelser. Det er i det hele taget godt jægerhåndværk at begrænse tryk- og drivjagt mest muligt i vintermånederne, og prioritere afskydning af hjortevildtet ved tryk- og drivjagt i de første måneder af jagtsæsonen. Endelig er det godt jægerhåndværk at afholde koordinerende jagter i større geografiske områder på samme tidspunkter, så forstyrrelsen begrænses mest muligt, og der samtidig skabes grundlag for udtag af flest mulige dyr på kortest mulig tid. Det er sund forvaltning.

Endvidere må kronvildt ikke fodres med valset korn eller kraftfoder. Øvrig fodring af kronvildt skal ske mindst 130 meter fra skydetårne og -stiger samt 130 meter fra anden ejendom. Fodring af kronvildt må dog ske nærmere end 130 meter fra anden ejendom på ejendomme, hvor ejeren ikke har overdraget jagten på kronvildt til andre.

Knæk og bræk!