OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 12. januar 2023

Gåsetælling gav rekord med 141.000 danske grågæs i august

Knap 200 gåsetællere var af huse, da den danske bestand af grågås i dagene omkring den første weekend af august 2022 blev talt, inden deres artsfæller fra nabolandene indfandt sig på efterårstrækket .

Tekst og Foto: Jan Skriver

Forskere, jægere og ornitologer havde samme mål i sigte, da de i perioden 4-9. august 2022 drog ud til danske søer, moser og fjorde med kikkert og notesblok ved hånden. Nu skulle der skabes et overblik over den danske sommerbestand af grågås. I dag er alle tal og observationer fra 910 lokaliteter gået nøje igennem. Facit kom til at lyde på mindst 141.000 grågæs, et tal der ikke kommer til at samle støv i arkiverne, men vil blive brugt i gåseforvaltningens tjeneste.

- Sammen med tal over grågåsebestandene i de andre nordiske lande vil facit fra Danmark blive brugt i det videre arbejde med et sikre en bæredygtig jagt på grågås og på længere sigt opnå det ønskede mål for bestanden på internationalt plan, siger Gitte Høj Jensen, der er specialkonsulent på Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet.

Sammen med seniorforsker Henning Heldbjerg, Aarhus Universitet, og biolog Iben Hove Sørensen fra Danmarks Jægerforbund har hun stået i spidsen for projektet med at sætte tal på de danske grågæs efter ynglesæsonen og før efterårstrækket af gæs fra Norge, Sverige og længere østpå vil lande i Danmark. Og jægerstanden har haft en stor rolle som leverandør af mellemregninger på vej mod facit.

Jægere bevæbnet med notesbøger

- Næsten 100 nye optællere havde meldt sig til gåsetællingen, og to tredjedele af dem var jægere. En del af projektets mål var netop at hverve nye frivillige jægere til optællingen. Hovedparten af de nye gåsetællere viste interesse for at deltage i lignende tællinger i fremtiden, og vi har oplevet et stort engagement. Mange har kontaktet os flere gange for at sikre sig, at de gjorde det helt rigtigt. Det vil være skønt, hvis jægernes engagement bliver fastholdt, ikke mindst fordi det giver en bedre forståelse af det arbejde med at indsamle data, der ligger bag de internationale beslutninger omkring gåseforvaltning, siger Iben Hove Sørensen.

Det kræver erfaring at tælle tusindtallige flokke af gæs, som kan finde på at bevæge sig en del omkring i landskabet. Derfor var optællingerne af de allerstørste gåselokaliteter lagt i hænderne på de mest erfarne optællere, der havde prøvet at tælle mange gange før.

De største flokke på over 2.000 individer blev talt ved Vejlerne i Nordvestjylland, Saltbæk Vig og Tissø på Vestsjælland, Engsøen ved Gyldensteen på Nordfyn, Nakskov Indrefjord, Fejø og Tågense på Lolland, Hejlsminde ved Lillebælt, Birkum sydøst for Odense, Årslev Engsø ved Aarhus og Basnæs Nor på Sydvestsjælland.

Jylland vest for israndslinjen med undtagelse af kystområderne var stort set uden grågæs i august. Også Vendsyssel viste sig at være en gåsefattig egn på den tid af året.

Flere vådområder giver udsigt til gæs

- Augusttællingen satte en streg under den kendsgerning, at den østlige del af Danmark og Limfjordsområdet med Vejlerne som kerneområde er de dele af Danmark, der huser de største flokke af grågæs i sensommeren. Det er primært i områder med store søer omgivet af landbrugsarealer, græsmarker og enge eller i nærheden af kysterne og på lokaliteter, hvor der er observeret ynglepar, at de største flokke kan findes, siger Gitte Høj Jensen.

Gåseforskerne tør ikke spå om den danske bestand af grågæs vil blive større de kommende år al den stund, at tællingen i august 2022 var den første af sin art, hvorfor der ikke er noget sammenligningsgrundlag over flere sæsoner.

- Vores generelle opfattelse er, at alle småbiotoper efterhånden huser grågæs i de vigtigste yngleområder. Lokale ændringer hvor agerlandet bliver mere vådt eller hvor der skabes nye vådområder kan begunstige grågåsen, så der bliver potentiale til flere ynglepar, siger Gitte Høj Jensen.