Offentliggjort den: 10. juni 2023

DJ ser ind i lille medlemstilbagegang

REPRÆSENTANTSKABSMØDET 23: Udeblevne puljemidler, færre ordinære medlemmer end budgetteret og konjunktursvingninger præger Danmarks Jægerforbunds budget. Det har bl.a. betydet fyringer i Jagtens Hus.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Søren Vendelbo og Christian Lang Jensen

Under direktør Karen Friis’ fremlæggelse af budgettet for regnskabsåret 2022 på årets repræsentantskabsmøde, tegnede hun et realistisk billede af jægerforbundets nuværende økonomiske situation. Efter en forsinkelse pga. opgraderinger af forbundets medlems- og økonomisystem har det ultimo maj nemlig vist sig, at en række budgetterede indkomster i form af dels ansøgte puljemidler og medlemskontingenter desværre udeblev.

- Vi har derfor været tvunget til at agere efter den realitet, vi befinder os i, og har gennemført en organisationsændring i sekretariatet i Jagtens Hus. Det har desværre betydet opsigelse af fire medarbejdere og ændrede ansættelsesvilkår for enkelte andre. Samtidig kigger vi ind i en række besparelser på driften i indeværende år, forklarer Karen Friis.

Opsigelserne kan få betydning for prioriteringer af fremtidige opgaver, og direktøren beder derfor medlemmerne om forståelse for, at sekretariatet kan få svært ved at yde samme service som hidtil.

Danmarks Jægerforbunds indtægter stammer fra tre hovedgrupper: kontingentindtægter, annonceindtægter samt tilskud fra fonde og styrelser til øremærkede projekter. De tre hovedgrupper er hver især behæftet med en vis usikkerhed når budgettet fastlægges, men i indeværende år har der været større udsving, end man har kunnet forudse. Bl.a. på grund af de meget ustabile forhold i samfundet generelt, og på grund af forventede fondsmidler, som alligevel ikke blev til noget.

- Dertil kommer, at færre kursistmedlemmer valgte at fortsætte som betalende medlemmer end forventet, samt at vi har set en vis tilbagegang i nogle af medlemskategorierne. Det kan der være flere grunde til, og det er da også noget, vi kommer til at kigge nærmere ind i, lover Karen Friis.

Der er dog ikke tale om noget voldsomt stort tab af medlemmer samlet set, idet vi stadig får flere kursistmedlemmer. Samlet set har DJ stadig et stabil antal medlemskaber lige omkring de 93.000. Udfordringen er, at der sker større forskydninger mellem de forskellige medlemskategorier, som presser vores økonomi.

Så dette, sammenholdt med de andre faktorer – herunder f.eks. at alting bliver dyrere, også noget så enkelt som papir til trykning af Jæger – har ledelsen været nødt til at handle efter forholdene.