Offentliggjort den: 19. september 2023

DJ får medhold i klage over politiafgørelse

Da Midtdjurs Flugtskydningscenter fik forbud mod anvendelse af sin skeetbane, klagede DJ over afgørelsen. Nu er der faldet afgørelse i sagen - til jægernes fordel.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Man behøver ikke være medlem af Dansk Skytteunion (Skydesport Danmark) for at anvende skeetbanen på Midtdjurs Flugtskydningscenter. Ikke længere, i hvert fald. Kravet fremgik ellers af den sikkerhedsgodkendelse, som Østjyllands Politi udarbejdede til centeret tilbage i 2019, men som siden blev indklaget af Danmarks Jægerforbund på vegne af flugtskydningscentret, da godkendelsen skulle fornys med samme ordlyd i 2022.

I politiets godkendelsesbrev hedder det, at "Skeetbanen må alene benyttes af medlemmer af Dansk Skytte Union," (Skydesport Danmark) dog uden uddybende begrundelser og henvisninger.

Derfor kunne Lars Thune Andersen fra jægerforbundets våbenteam i sin klage til Østjyllands Politis ledelsessekretariat bl.a. notere følgende:

"Der er ikke nærmere redegjort for hjemlen hertil, eller angivet en begrundelse for vilkåret. Vi anmoder derfor om at få oplyst hjemmelsgrundlag og begrundelse for vilkåret jf. forvaltningslovens § 24. Vi må for tiden bestride, at der er hjemmel hertil, ligesom det bestrides, at der er tale om et sagligt vilkår.”

Desuden understreges det, at det i hverken Våbenlovens §7 eller Skydebanebekendtgørelsens §14 fremgår, at en skeetbane til haglskydning skulle kræve særlige medlemskaber af foreninger.

Forleden kom der endelig svar, hvori Østjyllands Politis ledelsessekretariat giver Danmarks Jægerforbund medhold og bl.a. skriver, at bekendtgørelsen "... ikke hjemler adgang til at fastsætte vilkår om medlemskab af en bestemt skytteorganisation ved brug af skeetbanen på Midtdjurs Flugtskydningscenter."

Ledelsessekretariatet har derfor anmodet om at få udstedt en ny sikkerhedsgodkendelse og instruks til centeret, denne gang uden formuleringen, som begrænser brugen af en skeetbane til medlemmer af en bestemt forening.

NB! - Dansk Skytte Union/Skydesport Danmark har på intet tidspunkt modsat sig at der skydes Skeet på Midtdjurs Skydecenter, forbuddet var alene formuleret i Østjyllands Politis sikkerhedsgodkendelse af skydebanen.