Offentliggjort den: 07. december 2023

Dagsorden, næste møde i Vildtforvaltningsrådet

Onsdag den 13. december afholder Vildtforvaltningsrådet sit næste møde. Blandt emnerne på dagsordenen er drøftelser om etik og jagt, jagttider for hind, då og kalve, status på jagttegnsmidlerne, vilkår ved tilladelse til regulering af skadevoldende vildt, mv.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Vildtforvaltningsrådet (VFR) er nedsat til at rådgive miljø- og fødevareministeren om jagt og vildtforvaltning i Danmark. I den forbindelse afgiver VFR indstilling til ministeren i større eller principielle spørgsmål om jagt og vildtforvaltning, som forelægges rådet af ministeren eller af styrelsen, eller som rådet selv finder grund til at tage op.

Rådet mødes cirka 4 gange årligt og drøfter emner på en dagsorden, fastsat af medlemmerne. Når VFR mødes næste gang, torsdag den 13. december i København, vil rådet følge nedenstående dagsorden:

Etik og jagt, til drøftelse: Under det forrige møde i VFR 28. september blev der nedsat en hegnsarbejdsgruppe med DJ, LF, DS og DB. Arbejdsgruppen vil præsentere et indspil, og VFR-formanden og DJ vil præsentere et oplæg til drøftelse om jagtpraksisser.

Jagttider for hind, då og kalve, til beslutning: Der har været møde i Den Nationale Hjortevildtgruppe den 14. november 2023. Gruppen har forberedt en indstilling til VFR, som Rådet kan videresende til ministeren.

Igangsættelse af jagttidsforhandlingerne for den næste store jagttidsrevision, til beslutning: VFR igangsætter de kommende jagttidsforhandlinger.

Status for jagttegnsmidlerne, til orientering: Miljøstyrelsen vil give en status for jagttegnsmidlerne.

Markvildtindsatsen (levestedsindsatsen), til orientering: LF og DJ orienterer om papir vedr. markvildtindsatsen.

Beretning fra Reservatudvalget, til orientering: Christian Hjorth, formand i Reservatudvalget, vil berette om udvalgets arbejde.

Ulvegruppen, til orientering: Jan Eriksen vil orientere om arbejdet i Ulvegruppen.

Faldvildtundersøgelserne, til drøftelse: VFR skal drøfte deres ønsker fsva. faldvildtundersøgelserne. MST giver et oplæg.

Vilkårene ved tilladelse til regulering af skadevoldende vildt, til drøftelse: I bladet Jæger fra oktober 2023 fremgår, at der er omfattende problemer med efterlevelse af vilkårene ved tilladelse til bekæmpelse af skadevoldende vildt. Rasmus Ahlmann (Naturstyrelsen) vil give en orientering om tilladelser til regulering af skadevoldende vildt.

Meddelelser: Status på bekendtgørelser.

Derudover orientering fra formanden, rådsmedlemmerne og fra Miljøministeriet, fastlæggelse af næste års første møde i VFR (10. april 2024), samt punktet Eventuelt.