OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 01. marts 2022

Vaskebjørnen truer europæiske flagermus

Overvintrende flagermus er et let bytte for den invasive vaskebjørn, som i Polen tager for sig af retterne i gamle tunnelsystemer fra Anden Verdenskrig.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Vaskebjørnen er som bekendt altædende og en reel trussel mod den danske fauna på linje med mårhunden. Selvom den ikke menes at have etableret en decideret bestand i Danmark endnu, nedlægges der hvert år flere vaskebjørne rundt omkring i landet. Den finder sin føde alle mulige steder og kan - i modsætning til mårhunden - klatre op i træerne og f.eks. plyndre fuglereder også her. Derudover består føden af alt fra fisk, padder, krybdyr, krebs, muslinger, insekter, fugle og fugleæg, små pattedyr, plantekost, ådsler, husholdningsaffald.

Og nu også overvintrende flagermus i gamle tunnelsystemer og bunkers fra krigens tid.

32 kilometer tunnelsystemer

Det viser analyser af ekskrementrester, foretaget af forskere fra Grünberg Universitet i Polen og beskrevet i det tyske jagtmagasin Wild und Hund. Ekskrementerne er indsamlet over en 1500 meter lang strækning i Nietoperek-tunnelerne i det vestlige Polen - et for længst forladt system af tunneler og bunkers, bygget af den tyske Værnemagt under Anden Verdenskrig. På strækningen indsamlede man tilbage i vinteren 2016-17 67 ekskrementprøver, og hos næsten alle blev der fundet rester af i alt 82 individuelle flagermus.

Det cirka 32 kilometer lange system, som når ned på en dybde over 30 meter, huser over 38.000 overvintrende flagermus, og er dermed et af Mellemeuropas vigtigste overvintringssteder for op til tolv forskellige arter af flagermus - heraf flere truede arter. Ud over tunnelerne omfatter komplekset i Nietoperek en række dybe bunkere, der giver ly til flagermusearter med en præference for koldere overvintringspladser. Blandt de arter, der er blevet registreret i komplekset, er den mest udbredte stor museøre (Myotis myotis), som med et vingefang på op til 45 centimeter er Europas største flagermus. Den lever dog ikke fast i Danmark - om end der tilbage i 2004 blev fundet et enkelt mumificeret individ på loftet af Maribo Domkirke på Lolland.

Til gengæld lever der ikke ret mange prædatorer i tunnelerne. Udover eksempler på husmår findes der nemlig ikke andre rovdyr derinde end vaskebjørnen, som - sine klatreevner taget i betragtning - virkelig kan gøre stor skade på de sårbare, sovende logerende.

Mere end fordoblet på 10 år

Det er ikke kun i Polen at vaskebjørnen trænger sig på. Vaskebjørnen er også en stigende trussel mod den tyske fauna. Mens der i jagtåret 2010/11 blev nedlagt knapt 68.000 vaskebjørne i Tyskland, var antallet i jagtåret 2020/21 nået helt op på over 200.000 individer. Da bestanden i Tyskland således er stærkt stigende, også i Slesvig-Holsten, er der god grund til at tro, at vi vil se en tiltagende indvandring fra naboerne mod syd. For at dæmme op for en bestand af vaskebjørne i Danmark, er det vigtigt, at man reagerer hvis vaskebjørn optræder på vildtkameraets billeder eller i andre sammenhænge, og at man hurtigt får iværksat forsøg på nedlæggelse.

Læs mere om de invasive arter i Danmark og få tips til hvordan du griber bekæmpelsen af dem an.