OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 22. september 2022

Vær opmærksom på dine §3-arealer

Før du går i gang med vildtpleje på dine arealer, skal du være OBS på de såkaldte §3-arealer. Det er søer, hede, overdrev og enge, og dem må du ikke uden videre ændre på.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Søer, heder, overdrev og enge er beskyttet under naturbeskyttelseslovens §3. Derfor må der ikke foretages ændringer i deres tilstand uden en dispensation, hvilket skal søges ved din kommune. Sådan har det ikke altid været - der er nemlig tale om nye regler på området. Tidligere har man både pløjet, sprøjtet og gødsket i § 3-beskyttet natur, og de nye regler har især betydning for beskyttede enge og strandenge. En del af dem har det nemlig tidligere været dyrket intensivt til trods for deres status som beskyttet natur.

Det er bl.a. den type af naturområder, som ofte kan gøres mere attraktive for vildtet ved tilplantning, etablering af vildtstriber, ved at grave en sø eller oprense et vandhul. På grund af de nye regler kan disse gode intentioner for vildtet (og jagten) give problemer for lodsejeren, hvis tiltagene ændrer tilstanden i et §3-område. Derfor er det vigtigt, at man inden vildtplejen bliver igangsat, orienterer sig om arealets status og om det, man vil foretage sig, kræver en dispensation. Miljøstyrelsen har lavet en digital ansøgningsformular, der sikrer, at alle relevante oplysninger indgår i hver ansøgning.

Kommunerne har udpeget §3-områder i hele landet, der er gode pejlemærker for, om områderne er naturbeskyttede.

Overtrædelser af loven kan betyde, at man f.eks. skal fylde en nygravet sø, fjerne et tilplantet område, eller endda at man skal genoprette en nygødet strandeng. Det er ofte en dyr omgang at genoprette §3-natur, og det er derfor vigtigt (og billigere) at orientere sig om reglerne før man går i gang.

Danmarks Jægerforbund har udarbejdet et faktaark, der råder og vejleder i forbindelse med vildtpleje på dine §3-arealer.

Få masser af inspiration

Læs flere faktaark og få masser af inspiration til gennemtænkt natur- og vildtpleje på siden Viden om markvildt.