OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 13. september 2022

Utilstrækkelige data giver udfordringer i forvaltningen

At kunne træffe kvalificerede beslutninger kræve et solidt datagrundlag og en solid viden om det felt, man opererer i. Det gælder naturligvis også inden for hjortevildtforvaltning. Vildtforvaltningsrådets målsætning for kronvildt, siger blandt andet, at der skal være en naturlig køns- og aldersfordeling, helt konkret er målet, at 5 pct. af forårsbestanden skal være hjorte på mindst 8+ år. For at kunne forvalte mod dette mål, kræver det, at vi har en betydelig viden, dels om de levende bestande og dels om den afskudte andel.

Tekst: Torben Schulz Jensen, hovedbestyrelsesmedlem, formand for hjortevildtudvalget

Denne artikel blev første gang bragt i Jæger 09/22 og efterfølgende offentliggjort på DJ’s hjemmeside. Desværre havde der indsneget sig en fejl i beskrivelsen af Vildtforvaltningsrådets mål for hjortevildtforvaltningen. Derfor er artiklen her gengivet med den korrekte målsætning.
Redaktionen beklager fejlen.

I Danmarks Jægerforbund ser vi et klart behov for at styrke kvaliteten af de nationale data, som ligger til grund for vildtforvaltningen af danske hjortevildt. Lige nu er den helt stor udfordring, at der mangler data. Det betyder, at beslutninger ikke altid bliver truffet på det bedst mulige faglige grundlag. Derfor er der igangsat et væsentligt initiativ vedrørende dataindsamling. 

Vi som jægere tilbringer mange timer i naturen og har derfor en unik mulighed for at indsamle data om det vildt, vi observerer, særligt fordi vi er uddannet i artskendskab. Observationer af levende bestande af pattedyr og fugle har stor værdi, når der forskes i bestandstætheder og udbredelser af givne arter. Denne forskning, danner grundlaget for de vildtforvaltningsmæssige beslutninger, der træffes. Derfor bør vi som jægere udvise ansvar og tage del i denne videnindsamling. Jæger har ikke monopol på at indsamle data over de levende dyr, men vi kan være med til at skabe adgang til tællinger i områder, hvor der ellers ikke færdes mange mennesker. Mange jægere har endvidere opsat vildtkamera på deres revir, det giver en mulighed for et helt nyt datamateriale.

Med denne status ser vi frem mod et stort stykke arbejde de kommende år. Vi skal sammen sikre, at de beslutninger, der træffes, træffes på det bedst mulige grundlag – nemlig valide data. Dette må vi som jægere påtage os som en bunden opgave. Det er os, der har viden og mulighederne for at indsamle data fra såvel levende som nedlagte dyr. Derfor opfordrer vi nu mere end nogen sinde til aktivt at tage del i indsamlingerne, både via Jæger appen, hvor der kan indtastes observation af levende dyr, via konkrete projekter og tællinger, og sidst men ikke mindst med indsendelse af fortænder fra underkæben af nedlagte hjorte ældre end 2,5 år – altså dem med fuldt tandsæt.

På Danmarks Jægerforbunds hjemmeside, kan du hele tiden holde dig opdateret om mulighederne for at bidrage i forskellige projekter DJ er en del af. Læs mere på jaegerforbundet.dk /dataindsamling

Ved deltagelse i projekterne, kan du både tilegne dig selv ny viden, eksempelvis kan du lære mere om aldersbestemmelse af kronvildt, og du bidrager med værdifuld viden, der er essentielt i forvaltningen af hjortevildtet. Sammen skal vi sikre, at datagrundlaget er tilstrækkeligt, så der kan udarbejdes fornuftige forvaltningsplaner, der sikrer en - også i fremtiden - bæredygtig jagt. Dataindsamling i regi af DJ skal medvirke til at indfri vores vision om god jagt i generationer.

Knæk og bræk for den kommende sæson!