OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 16. maj 2022

Reviderede mål for naturnationalparker

På tirsdagens HB-møde blev de reviderede mål for jægerforbundets arbejde med naturnationalparker både drøftet og vedtaget. Dermed er jægerforbundets holdning til dyrevelfærd tydeliggjort, samtidig er holdningen til ’kadavere’ tilføjet og kravet om indflydelse er styrket.

Tekst: Morten Sinding-Jensen

Processen frem mod udpegningen af naturnationalparkerne har varet i flere år, og debatten om samme har raset lige så længe blandt borgere, organisationer og politikere, om end den undervejs er taget til i styrke og med flere vinkler. Dertil kommer, at jægernes repræsentanter i forbindelse med de første fem naturnationalparker har rejst relevante problemstillinger over for Naturstyrelsen rundt om i landet. På den baggrund er der dukket nye problemstillinger op, som jægerforbundet ønsker at udtrykke sin holdning til.

Dyrevelfærd

Fra tid til anden bliver jægerforbundet spurgt om forbundets holdning til dyrevelfærden i de kommende 15 naurnationalparker.

- Danmarks Jægerforbunds primære opgave er at varetage vildtets tarv i naturnationalparkerne, men det betyder ikke, at vi ikke har en klar holdning til dyrevelfærd i en naturnationalpark eller andre parker, hvor dyr holdes bag hegn, understreger Kirsten Skovsby, der er politisk ansvarlig for jægerforbundets arbejde med naturnationalparker, og forsætter:

- Derfor har vi tilføjet følgende afsnit om dyrevelfærd: ”Danmarks Jægerforbund varetager vildtets tarv i naturnationalparkerne. For dyr, der holdes bag hegn, henholder DJ sig til Vildtforvaltningsrådets udtalelse om rewilding, som lægger sig op ad Det Dyreetiske Råds holdning til dyr bag hegn; Holdes dyr bag hegn, har man ansvar for disse.”

Kadavere

I takt med, at jægerforbundets repræsentanter er blevet involveret i de kommende forvaltningsplaner for naturnationalparkerne, er spørgsmålet om, hvad der skal ske med reguleret hjortevildt dukket op. Skal dyrene blive liggende eller anvendes til konsum?

- Flere af vores folk har rejst denne relevante problemstilling lokalt, hvilket bl.a. har ført til spørgsmål til miljøministeren, ligesom jeg har rejst den i den nationale arbejdsgruppe for interessenter, siger Kirsten Skovsby og forsætter:

- Kød bør anvendes til konsum. Det synspunkt ligger dybt i os jægere, men også miljøministeren støtter dette synspunkt i et svar til Venstre. På den baggrund har vi tilføjet følgende mål: ”Nedlagt hjortevildt i naturnationalparkerne bør primært anvendes til konsum, mens enkelte regulerede dyr kan blive liggende af hensyn til biodiversiteten.”

Indflydelse

- Det er ikke nok at blive inddraget i en proces. Vi skal som interessent sikres reel indflydelse, hvilket det især i begyndelsen af processen frem mod udpegelsen af de 15 naturnationalparker har knebet gevaldigt med, betoner Kirsten Skovby og uddyber:

- Der blev ikke lyttet ret meget til jægerne i begyndelsen, men senest med planerne om ni lave hegn ud af 10 mulige, synes vores ønsker om at tilgodese vildtets frie bevægelighed at blive imødekommet i højere grad. Vi ønsker helt generelt at få indflydelse på den fremtidige drift af naturnationalparkerne på linje med nationalparkerne, og derfor har vi udvidet afsnittet om indflydelse med følgende mål: ”DJ vil derfor arbejde for en fælles national model for den fremtidige ledelse og drift af naturnationalparkerne.”

Øvrige mål fastholdes

De øvrige mål fra den eksisterende målsætning for naturnationalparker om Jagt, Hegn og Friluftsliv fastholdes:

Jagt: Specifikt i forhold til jagtlige aktiviteter, er det jægerforbundets holdning, at de ikke må stride mod naturnationalparkernes biodiversitetsmæssige formål. Jagten/reguleringen på statens arealer bør varetages af lokale jagtforeninger i samarbejde med Naturstyrelsens lokale enheder.

Hegn: Hegning af naturområder er et redskab til at styrke biodiversiteten gennem afgræsning. Her støtter Danmarks Jægerforbund brug af lave hegn med glatte tråde, der ikke skader vildtet, og som sikrer vildtets frie bevægelighed, hvilket er afgørende for sunde vildtbestande.

Friluftsliv: Naturnationalparkerne er et nationalt projekt, hvor hovedparten af arealet og midlerne kommer fra staten og på den måde os alle sammen. Derfor mener Danmarks Jægerforbund, at i det omfang det ikke skader naturnationalparkernes formål med at øge biodiversiteten, så bør der i videst muligt omfang tages hensyn til rekreative aktiviteter.

De nye mål for jægerforbundets arbejde med naturnationalparker kan du læse mere om her.