OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 23. februar 2022

Nye krav til genplantning af levende hegn og remiser

Fra 1. januar 2022 er lovgivning omkring anvendelse af biomasse i varmeværker ændret. Det betyder at levende hegn og remiser som udgangspunkt skal genplantes efter fældning. DJ støtter tanken om genetablering af levesteder for vildtet.

Tekst: Thomas Thoft Marcussen

Den såkaldte VEII-lovgivning, som er den danske implementering af EU's RED II-direktiv for vedvarende energi, har været fuld implementeret i Danmark siden 1. januar i år. Loven omhandler anvendelse af biomasse og beskriver de krav, varmeværkerne skal stille til deres leverandører. Som noget nyt stiller loven også krav til genplanting af levende hegn og remiser som ryddes, og hvor flisen anvendes på et varmeværk. Loven stiller ligeledes krav om risikovurdering og risikominimering ift. naturværdier mv.

Disse nye krav betyder i praksis at disse typer af beplantning ved afdrift, hvor flisen anvendes på varmeværk, skal genetableres via plantning eller ved rodskydning, hvis de eksisterende planter er i stand til dette, og at områderne inden rydning skal gennemgå en faglig vurdering som kortlægger den eksisterende naturværdi.

Skriftlig vurdering ved fravigelse af kravet

Kravet omkring genetablering kan kun fraviges i tilfælde, hvor der findes en skriftlig faglig vurdering, udarbejdet af en sagkyndig, som viser, at rydning gavner naturen og biodiversiteten bedre end genetablering, eller at etablering af et tilsvarende hegn eller remise et andet sted har tilsvarende eller bedre biodiversitetsmæssige værdi. For en nærmere beskrivelse af krav til den sagkyndige dokumentation, henvises der til bekendtgørelsen side 39.

Hvis en remise omfatter et areal på mere end 0,5 hektar, er det ifølge loven defineret som skov, og er dermed omfatter af et andet regelsæt end levende hegn og remiser. Her gælder reglerne for skov – se bekendtgørelsens afsnit om skov, side 22.

Kravet omkring gennemgang af områdernes eksisterende naturværdi skal gennemgå, hvorvidt områderne indeholder høj biodiversitet, egnede levesteder eller kendte forekomster af særlige arter, kulturarv, landskabelige eller andre værdier. Dette kan gøres af en sagkyndig person eller igennem dokumentation i kort og vejledninger, som anvender velegnede og anerkendte metoder.

DJ støtter op omkring genplantning

I Danmarks Jægerforbund ser man positivt på kravet om genetablering af hegn og remiser.

- Levende hegn og remiser indeholder essentielle levesteder for mange arter i det åbne land, og det er derfor vigtigt at disse levesteder genetableres efter rydning. Grundlaget for loven og genplantning er netop bæredygtighed og biodiversitet, og det er også hjørnesten, som vi vægter højt i jægerforbundet, siger Jens Venø Kjellerup, formand for Danmarks Jægerforbunds markvildtudvalg.