OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 26. januar 2022

Ny vision for statens arealer er ikke en trussel mod jagten

Naturstyrelsens nyligt lancerede vision for mere natur, mere biodiversitet, mindre skovdrift og mere friluftsliv på statens naturarealer har ikke til hensigt at begrænse jagten på nogen måde. Urørt skov kan tvært imod give større jagtoplevelser – men også mindre. Det forsikrer Naturstyrelsens direktør, Peter Ilsøe. For, som han siger: Jagt er jo også friluftsliv.

Tekst og Foto: Jacob Munkholm Jensen

Som en konsekvens af de beslutninger, der blev truffet på naturområdet i forbindelse med Finanslov 2021, står Naturstyrelsen over for et paradigmeskifte i forvaltningen af den statsejede natur og skove, som dækker fem procent af Danmarks landareal. Fremover kommer naturen og friluftslivet til at stå som hovedformålet for styrelsens arbejde.

”Gennem de sidste årtier har forvaltningen af statens naturarealer i stigende grad fokuseret på naturbeskyttelse. Moser og vandløb er blevet genoprettet. Overdrev og heder er blevet plejet og græsset til fordel for en artsrig lyselskende flora og dagsommerfugle. Der er rejst mere skov, samtidig med at skovdriften på statens arealer er blevet naturnær, og flere områder er udlagt til urørt skov. Med vores nye vision tager vi det næste store, men naturlige, skridt mod at sikre en rig natur til fremtiden.”

Sådan lyder det bl.a. i forordet til Naturstyrelsens ”Vision for vores fælles natur – Naturstyrelsens nye rammer”, som blev offentliggjort i januar 2022.

Kort fortalt lægger den nye vision op til mere natur, mere biodiversitet, mindre skovdrift og mere friluftsliv på statens naturarealer. Naturstyrelsen forvalter i dag ca. 209.000 hektar statsejede arealer. Det dækker over en betydelig andel af Danmarks mest værdifulde natur, og for jægernes vedkommende byder mange af statens arealer i dag på mulighed for køb af dagjagter på f.eks. kronvildt, samt udleje til diverse konsortier.

Hvad så med jagten?

Det, at Naturstyrelsen fremover skal indtænke mindre skovdrift og mere herlighedsværdi for både dyr, planter og mennesker, er ikke nødvendigvis splinternyt, idet styrelsen igennem flere år i stigende grad har fokuseret på naturbeskyttelse. Og fra jægernes perspektiv lyder det helt naturlige spørgsmål, afledt af den nye vision: Hvad så med jagten? Det har vi spurgt Naturstyrelsens direktør, Peter Ilsøe, om.

Ifølge Peter Ilsøe er der ikke tale om en revolution, men mere om evolution. Skovdrift har i mange år ikke været et formål i sig selv, men et middel, som nu er blevet begrænset til omtrent en tredjedel af det samlede areal. Resten udlægges til urørt skov. Og med urørt skov menes, at der ikke drives kommerciel skovdrift. Der menes ikke, at der ikke må være friluftsliv. Der må også gerne etableres stier og andre installationer til gavn for friluftslivet. Ordet ”friluftsliv” nævnes i det hele taget ofte i den 15 sider lange vision – hele 32 gange – mens det lille ord ”jagt” ikke nævnes selvstændigt nogetsteds.

Men det er der måske en god grund til.

Jagt er jo også friluftsliv

- Hvordan påvirkes jagten, sådan helt overordnet, i forbindelse med Naturstyrelsens nye vision?

- Grundlæggende, så er der ikke noget i det, vi beskriver, som påvirker udøvelse af jagt - i modsætning til det, der er truffet beslutning om vedr. naturnationalparkerne, hvor der jo ikke drives jagt som sådan. For alle øvrige arealers vedkommende, om de er urørte eller ej, er der ikke truffet nogen beslutninger, der berører den eksisterende jagtpolitik. F.eks. hvornår der afholdes jagt, efter hvad og hvem der kan inviteres med, mv. Når vi omtaler friluftslivet i visionen, så menes der også jagtlige interesser. Jagt er jo også friluftsliv, siger Peter Ilsøe.

- Så det med, at man f.eks. kan købe en dagsjagt på kronvildt, det ændres der ikke ved?

- Nej, det gør der ikke. Uanset om skoven er urørt eller ej, så længe en vildtbestand i et område kan bære det, vil der ikke blive lavet om på den praksis. Den jagt, som bliver afholdt i områder der bliver udlagt som urørt skov, må indrette sig efter de naturforhold, der nu en gang er. Vi kommer jo ikke til at gå ud og optimere forholdene for hjortevildtet ved f.eks. at skabe en masse lysåbninger. Forholdene vil variere af sig selv, og der vil givetvis være perioder med mere vildt, og der vil være perioder med mindre vildt. Så om det bliver bedre eller dårligere jagt, vil afhænge helt af den udvikling, der er i naturen, over tid. Det betyder ikke at man ikke må skære en gren af, så der er frit skud fra et skydetårn. Men det betyder f.eks. at hvis det gror til, så gror det til. Den urørte natur vil nogle gange kunne give flere og større jagtlige oplevelser, og nogle gange bliver jagten måske mindre interessant i et konkret område. Sådan er det.

Potentielt samarbejde om naturformidling

- I visionen skriver, I at ”Naturformidling bliver et centralt led i at understøtte friluftslivet og udnytte potentialerne, f.eks. i forhold til børn og unges naturforståelse”. Kunne man forestille sig at Naturstyrelsen inddrager nogle relevante NGO'er i denne formidling? Her tænker jeg f.eks. på projekt Bliv NaturligVis, som er drevet af sportsfiskerforbundet og Danmarks Jægerforbund.

- Én-til-én naturformidling er ikke noget som Naturstyrelsen arbejder med mere. Vi beskæftiger os mere med den digitale formidling. Og så kan der være nogle særlige målgrupper, som bør nås på andre måder. Og det gør vi primært gennem partnerskaber, f.eks. kommuner og organisationer, der selv kommer med finansieringen - det findes der masser af eksempler på. Den slags ser vi gerne mere af, så det er I velkomne til at snakke mere med os om, siger Peter Ilsøe.

Indsats, der tilgodeser balancen

Danmarks Jægerforbund støtter aktivt op omkring ønsket om mere biodiversitet i den danske natur.

- Udviklingen med at styrke biodiversiteten i statens skove har været under vejs i en årrække, og der er også set resultater. Derfor er det også glædeligt, at staten fortsætter med at styrke indsatsen og gør det på en måde, som tilgodeser balancen i forhold til brugen af arealerne, siger formand for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen, der også glæder sig over Peter Ilsøes klare melding om, at jagten jo også er friluftsliv, og at den ikke er truet på statens arealer.

Hvert år har mange jægere stor glæde af statsskovene, og de lægger store beløb på f.eks. køb af dagjagter på kronvildtet.

- Jeg ser frem til at der – både på nationalt og lokalt niveau – fortsat kan være en god dialog med fokus på udvikling af jagten, uddannelse af jægerne og naturformidling, som jo også er til gavn for vildtet, jagten og jægerne, slutter formanden.