OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 14. marts 2022

Kredsmøde i kreds 5: Tronskifte på Fyn

En kredsformand trådte tilbage, et HB-medlem blev ny kredsformand og et nyt HB medlem blev valgt. Årsmøde i kreds 5 torsdag den 10. marts på Dalum landbrugsskole.

Tekst og Foto: Nils Holger Ellekilde

Kredsformanden ind til nu, Thomas Albertsen, fratrådte efter aftale. Han bor og arbejder på Ærø, hvor han i sagens natur er afhængig af færgerne, og derfor har det været vanskeligt for ham at engagere sig på fastlandet i det omfang, han gerne ville. Desuden var det en aftale ved hans tiltræden, at han kun forpligtede sig til et år. Som hans afløser valgtes tidligere hovedbestyrelsesmedlem Ejgil V. Jensen, som derved trådte et skridt ned på stigen, og som nyt hovedbestyrelsesmedlem valgtes Lars Udengaard. Hans suppleant blev Thomas Albertsen. Disse og alle øvrige poster blev besat med applaus, og stemningen på mødet var god og positiv.

Coronaen har dæmpet

Den hidtidige kredsformand i kreds 5, Thomas Albertsen, gennemgik kort aktiviteterne siden sidste kredsmøde, som på grund af coronaen kun lå ni måneder tilbage. Thomas Albertsen fortalte, at coronaen her som andre steder havde lagt en dæmper over det hele med færre møder og aktiviteter, men ”Nu skal vi i gang igen”. Kredsens nye foreningsvejleder Finn Helleskov Andersen har allerede været i funktion i nogen tid med besøg hos jagtforeningerne. Jægerforbundet ønsker oprettet et ”tællelaug”, og det er ikke fremmed for en person som kredsformanden, da de på Ærø længe har optalt agerhøns. Den sidste tid har været optaget af forberedelserne til Jagt & Outdoor-messen i Odense, hvor DJ vil blive talrigt repræsenteret på vores stand. Og gerne ved en jagtforeningsformand eller en jægerrådsformand. Medlemstallet på Fyn var nu 7.625, og der er tilkommet tre nye jagtforeninger, de to dog ved sammenlægninger.

Herefter fremlagde Tonny Skytt Mikkelsen kredsens regnskab og budget for 2022. Kredsen har en stærk økonomi, også grundet de færre udgifter i coronatiden. Fra salen blev der stillet flere uddybende spørgsmål, og Tonny kunne besvare dem alle fyldestgørende.

Hovedbestyrelsesmedlem Ejgil. V. Jensen redegjorde kort for arbejdet i hovedbestyrelsen, hvor han glædede sig over et godt samarbejde mellem positive personer og især gode debatter om flere ting. Han omtalte medlemsundersøgelsen, som viste stor tilfredshed hos medlemmerne. Bly i riffelammunition udfases i år 2024, og en udfasning af plast vil nok komme senere.

Vildtudbyttestatistikken

Formand for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen talte blandt andet om vildtudbyttestatistikkens betydning. Enkelte lande har den slet ikke. Ud fra vildtudbyttestatistikken kunne man se, at der i halvtredserne var år med et udbytte på over 400.000 agerhøns. Nu er vi nede på 20.000, hvoraf en del er udsatte. Levestederne er simpelthen forsvundet. Derfor må vi erindre, at vi er en grøn organisation. Vi er altid på naturens og dermed på vildtets side, og et sundt dyreliv er jagtens grundlag. Vi har to mål - en bæredygtig jagt og en velfungerende jægerorganisation, fremhævede Claus Lind Christensen. Endvidere talte han om hundestrategi, naturnationalparkerne, som vi er for, men naturligvis imod enhver forn for hegning.

Kritik fra salen

Jens Thomsen, som er jægerrådsformand i Faaborg-Midtfyn, er blevet kontaktet af en række utilfredse strandjægere og fremførte en række kritiske spørgsmål også omkring jagten på edderfugle. Claus Lind Christensen gjorde rede for sine holdninger og gjorde især opmærksom på, at der var blevet forhandlet intensivt om edderfuglene, og uden DJ’s indsats havde der ikke været nogen jagt på edderfugle overhovedet. Fra salen var der endvidere en påpegning af de meget dyre miljøgodkendelser til skydebaner, en udgift som kunne være svær at løfte for de små foreninger. Claus lind Christensen kunne godt se problemet. Også og især da det jo er meget svært og kostbart på andre måder at anlægge nye skydebaner.

DJ’s direktør Karen Friis talte om rekruttering og fastholdelse, og om jagttegnslærernes indsats for at flest mulige elever havner i DJ. Endvidere omtaltes de sociale mediers betydning samt en ny ordning, en kreditkonto, hvor jagtforeningerne kan opbevare deres penge også uden renter og gebyrer. Dernæst om de nyudnævnte foreningsvejlederes opgaver.

Koordinatorerne

Herefter fulgte de forskellige koordinatorers beretninger, hvor især flugtskydningen har fyldt en del. I kredsskydningen den 30. maj på Stige Jagtforenings bane havde der været 48 deltagere i jagtskydning, men kun ni i jægersporting.

Der var hos flugtskytterne, som hos de fleste andre, et udpræget ønske om at engagere flere af de unge. Hundekoordinatoren omtalte de afholdte prøver i det forgangne år og de kommende prøver herunder en fynsk udvidet apporteringsprøve den 18. juni i Elmelunden. Efter dagsordenen fulgte nu de obligatoriske valg.

En hædersbevisning

Til allersidst blev Vagn-Aage Agri kaldt op og fik tildelt Danmarks Jægerforbunds bronzenål af Ejgil V. Jensen. Denne henviste til hans mangeårige og flittige indsats for Danmarks Jægerforbund, og alle i salen syntes at kende Vagn-Aage, for bifaldet var meget stort og langvarigt. Og dette blev afslutningen på et særdeles godt årsmøde i kreds 5, Fyn med tilliggende øer.