OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 04. marts 2022

Kredsmøde i kreds 3: Sorg er vendt til glæde

Kurven i medlemsudviklingen i kreds 3 er vendt fra nedadgående til opadgående; men kredsbestyrelsen, foreningerne, koordinatorerne og medlemmerne har stadig masser af udfordringer.

Tekst og Foto: Troels Romby Larsen

Sorg er måske et stærkt ord, men der har igennem flere år været både bekymringer og panderynker over nedgangen i antal medlemmer i kreds 3. Kredsformand, Reidar Lænø, kunne imidlertid på kredsmødet den 3. marts 2022 i Vejlby Risskov Centret, komme med den glædelige nyhed, at en medlemsnedgang i 2020 på 167 i 2021 var vendt til en medlemstilgang på 136 personer, så kredsen nu har 13946 medlemmer. Reidar takkede i den forbindelse alle medlemmer og tillidsfolk der – trods covid og andre begrænsende faktorer – havde vendt udviklingen. Nu gælder det om at udnytte momentum.

Tal og skriv ordentligt!

Indledningsvis måtte kredsformanden dog igen-igen mane til ordentlighed i debatten om jagt og jægere. En alt for hård tone, direkte usandheder og øgenavne hører ingen steder hjemme – mindst af alt overfor kredsens koordinatorer og ansatte. Medlemmerne risikerer at miste hårdtarbejdende tillidsfolk, og de medlemmer, der fortsætter deres mangel på kommunikativ anstændighed, risikerer en eksklusionssag, hvis uvæsenet fortsætter. Den kontante udmelding fik stort bifald!

God jagt i generationer

Foreningens medlemstilfredshed, kommunikation og økonomi blev gennemgået. Kredsen støtter op om DJ’s nye strategi: God jagt i generationer.

- Vi bør ikke undlade at fortælle den gode historie til politikerne og Danmark. Fortælle dem om den kæmpe indsats vi jægere har ydet og været med til for at beskytte naturen. Vi er med til at sikre god jagt i generationer, opsummerede Reidar sin formandsberetning, hvor han som eksempel nævnte den massive indsats mod mårhundene.

Dårlig statistik på haglskydeprøven

De aspiranter fra kreds 3, der går op til haglskydeprøven, har landets laveste beståelsesprocent. Kun 49,2 pct. består; det er simpelthen ikke godt nok, var de fremmødte enige om. Beståelsesprocenten på landsplan er på 58,2 pct. Det skal nu undersøges om det er mangel på skydebaner, nervøsitet, manglende træning eller andet, der er hovedårsagen til at kun hver anden aspirant består. Ud over at dette at dumpe er en lille, personlig tragedie, så kan det også influere på, hvor mange medlemmer DJ får på den lange bane.

Konflikten i Ukraine

Afslutningsvis kom Reidar ind på NNP’erne (Natur National Parkerne) i det østjyske, Tirstrup Skydebanecenter (situationen pt. i Ukraine kan måske få Forsvaret til at omprioritere), Årets Vildt Ret på Det Grønne Museum mv. og takkede alle samarbejdspartnere, herunder også folkene i Jagtens Hus for stor opbakning og hjælpsomhed.

Aftenens debuterende dirigent, nyjægerkoordinator Karen Thingstrup, kunne herefter fortsætte til mødets øvrige punkter. De læsere, der er særligt interesserede i alle detaljerne fra mødet - herunder referat fra kredskoordinatorernes korte beretninger - kan snarest læse dem på kredsens egen hjemmeside.

Sager, der skal forfølges

Et par nedslag fra aftenens øvrige indlægsholdere får du dog her. Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen, gennemgik vildtstatistikkens indiskutable tal, som klart viste, at vildtudbytte omkring slutningen af 1960’erne var det dobbelte af hvad det er i dag. Agerhøns og harer profiterede – og dermed også jægerne – af et endnu ikke fuldt moderniseret agerbrug.

I formandens optik er ”modsvaret” to strategiske mål: 1) Vi bevarer og udvikler mulighederne for at gå på bæredygtig jagt i Danmark, og 2) Vi styrker jægernes indflydelse gennem en velfungerende medlemsorganisation. Der skal ske en opfølgning på ”sager” som: jagttider, hundestrategi (et punkt som der blev rejst en del kritik af i salen) NNP’erne, skydebanerne (diskussion om støjmålinger/miljøgodkendelser), dataindsamling og arbejdet i Friluftsrådet.

Omkring jægernes natursyn sagde Claus Lind Christensen:

- Jeg synes ikke, jægere skal hade dyr.

Han gav eksempler med blandt andet skarv, musvåge, mårhund, bæver, som af nogle jægere omtales meget negativt.

Genvalg til Torben Schulz Jensen

Direktør Karen Friis gennemgik forbundets økonomi, som kunne udvise et resultat for 2021 på 2,2 millioner. Direktøren redegjorde også for arbejdet med digital medlemskommunikation, herunder bladet Jægers fremtid.

Thomas Thesbjerg havde udfordret Torben Schulz Jensen på pladsen som HB-medlem. Efter at de hver havde fået ti minutter til at plædere for deres kandidatur, blev der afholdt skriftlig afstemning. Her var resultatet, at Torben blev genvalgt med 83 stemmer, Thomas fik 17 og der var to ugyldige stemmer. Der var også kampvalg om HB-suppleant-posten. Her blev Hans Ole Frederiksen valgt med 42 stemmer. Reidar Lænø fik 32 stemmer og den nuværende formand, Thomas Brauer, opnåede 25 stemmer.

Fire indkomne forslag behandlet

Aftenen sluttede med kredsens behandling af fire indkomne forslag. Der henvises til kredsens hjemmeside, hvor forslagene i deres ordlyd - og resultatet af afstemningen – kan læses.

Bronzenåle

Finn Hansen fra Gjerlev-Hald Jagtforening og Thyge Holkenborg Thygesen fra Funder Jagtforening fik med applaus overrakt DJ´s bronzenål for deres årelange arbejde for jagtens sag.