OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. juni 2022

Ingen markprøver i DJ i samarbejde med SJD i efteråret

På trods af et konstruktivt samarbejde imellem Stående Jagthunde i Danmarks (SJD) og Danmarks Jægerforbund (DJ) i foråret 2022, har SJD besluttet, at de i efteråret vil forestå alle markprøver i eget regi.

Tekst: Joan Brønnum Kvist

På et møde 2. juni 2022 imellem repræsentanter fra hhv. DJ og SJD blev forårets markprøver evalueret. Tallene viser, at der har været en stigning af prøver hos SJD, mens antallet af prøver i DJ-regi ikke overraskende er faldet. Alle prøverne er ifølge SJD afviklet til alles tilfredshed, og SJD’s prøveledere har fundet SJD’s nye afregningsmodel tilfredsstillende iflg. formanden og sekretæren fra SJD.

Denne opfattelse deles ikke af DJ’s prøveledere, der mener, at den økonomiske ramme, SJD har udstukket, er for lav, hvis kvaliteten i prøverne skal fastholdes.

Men hvad vi fra DJ’s side regnede med skulle være en dialog om det videre samarbejde fik et andet sigte, da SJD orienterede om, at SJD´s repræsentantskabsmøde den 10. maj 2022 havde vedtaget, at man efter afvikling af forårets prøver betragter DJ ude i forhold til afvikling af markprøver fremadrettet.

Af referatet fra SJD’s repræsentantskabsmøde fremgår det endvidere, at SJD ønsker at gå DJ i bedene og lave deres egen udvidet apporteringsprøve.

Dette var ikke just det, der blev aftalt i november 2021 imellem SJD og DJ. På det tidspunkt aftalte vi, at parterne efter afholdelsen af forårsmarkprøverne skulle mødes til en fornyet snak om efterårets prøver samt øvrige snitflader og samarbejdsmuligheder. Leif Bach, HB-medlem og formand for DJ’s hundeaktivitetsudvalg, deltog i mødet og udtalte efterfølgende:

- Jeg siger ikke at mødet den 2. juni var spildt, men SJD havde jo reelt truffet en beslutning uden nogen form for dialog, hvilket jeg finder skuffende.

Prøver i efteråret

SJD’s udmelding rejser det naturlige spørgsmål: Hvad så med prøverne i efteråret? Status er, at DJ er blevet kontaktet af flere specialklubber, der har adspurgt, om DJ vil være behjælpelig med at afvikle prøve for dem. Dette har vi selvfølgelig imødekommet, da vi ønsker at samarbejde om prøver med alle, herunder også for de stående hunde. Leif Bach udtaler:

- Modsat SJD’s prøveleder har DJ’s prøveledere ikke været tilfredse med SJD’s afregningsmodel. DJ’s prøveledere mener, at et løft på minimum 30 pct. vil kunne dække de respektive omkostninger, der er forbundet med at afholde en anstændig prøve for både hunde og hundeførere. DJ har derfor fortalt specialklubberne, at vi ikke kan afholde prøverne under de økonomiske vilkår, som SJD har udstukket, men i stedet vil opkræve 200 kr. pr startende hund. Dette har de accepteret og har udtrykt forståelse for vores argumenter. Så ud fra det, og ud fra de henvendelser vi dels får fra nogle specialklubber, dels fra stående hundefolk, så fornemmer jeg, at formanden og sekretæren for SJD ikke er helt i synk med deres egen organisation, men det er jo reelt en opgave, SJD må håndtere. I DJ har vi blot et ønske om at gøre det bedste for alle jagthunde og deres førere.

- I Danmarks Jægerforbund har vi med den nye hundestrategi vedtaget, at vi vil styrke det gode hundearbejde, der foregår i de mange jagtforeninger, der tilbyder træning på hundens præmisser til de omkring 50.000 jagthunde, der er i Danmark - fra hvalpetræning til specialiseret træning, f.eks. i efterskudsarbejde. En begrænset andel af jagthundene er de stående jagthunde, der kan deltage i markprøver. Alligevel havde vi fra DJ’s side gerne set, at samarbejdet med SJD fortsatte i efteråret, da vi ved, at der er en skare af vores medlemmer, der er glade for at deltage i denne specialiserede prøveform, udtaler Leif Bach og slutter:

- Arbejdet med den nye hundestrategi er i fuld gang, og der er nedsat en arbejdsgruppen under DJ’s Jagthundeudvalg, der er i gang med at udvikle nye prøver. Her vil jeg gerne rose rigtig mange af specialklubberne for at have givet tilsagn om at være en del af dette arbejde. Det er vigtigt for os, at vi så vidt muligt favner alle jagthunderacerne.