OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 22. april 2022

Hovedbestyrelsens konstituering

Den nye strategi God jagt i generationer dannede udgangspunkt for en god drøftelse og konstituering, da Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse var samlet første gang efter HB-kandidaterne i kreds 1, 3, 5 og 7 blev valgt på denne års kredsmøder.

Tekst: Joan Brønnum Kvist

Onsdag den 20. april blev det første HB-møde afholdt i smukke, solbeskinnede rammer på Fyn. Efter valgene på årets kredsmøder kunne HB byde velkommen til Lars Udengaard fra kreds 5, samt ønske Leif Bach, kreds 1, Torben Schulz Jensen, kreds 3 og Marie-Louise Munch Achton-Lyng, kreds 7 velkommen tilbage.

Som altid efter der har været afholdt valg til hovedbestyrelsen, skulle HB konstituere sig, og denne gang blev posterne fordelt efter strategiske overvejelser, for den nye strategi sætter retning for DJ fremover med de to strategiske mål: 1. At bevare og udvikle mulighederne for at gå på bæredygtig jagt i Danmark og 2. At styrke jægernes indflydelse gennem en velfungerende medlemsorganisation.

I drøftelserne havde HB fokus på både at videreføre de mange igangværende aktiviteter og politiske indsatser, at igangsætte nye initiativer samt at bringe de enkelte hovedbestyrelsesmedlemmers kompetencer i spil, hvor de giver mest værdi for organisationen.

Konstitueringen blev sådan:

Næstformand
Leif Bach.

Trækvildtudvalget
Christian Clausen, formand.

Strand- og havjagtsudvalget
Christian Trolle Raunstrup, formand.
Christian Clausen, HB-tilforordnet.

Markvildtudvalget
Jens Venø Kjellerup, formand.

Hjortevildtudvalget
Torben Schulz Jensen, formand. Torben Schulz Jensen blev endvidere udpeget til Den nationale hjortevildtgruppe.

Friluftsrådet, nationalparker, naturnationalparker og naturparker
Kirsten Skovsby, formand.
Lars Udengaard, HB-tilforordnet.

Våbenudvalget
Marie-Louise Munch Achton-Lyng, formand.
Marie-Louise Munch Achton-Lyng blev endvidere udpeget til Justitsministeriets Dialogforum.

Riffeludvalget
Per Henriksen, formand.
Marie-Louise Munch Achton-Lyng, HB-tilforordnet.

Flugtskydningsudvalget
Gunnar Bennedsen, formand.
Marie-Louise Munch Achton-Lyng, HB-tilforordnet.

Buepolitiske udvalg
Jørgen Vester, formand.
Marie-Louise Munch Achton-Lyng, HB-tilforordnet.

Bueaktivitetsudvalget
Orla Hansen, formand.
Marie-Louise Munch Achton-Lyng, HB-tilforordnet.

Jagthundeudvalget
Stig Egede Hansen, formand.
Leif Bach, HB-tilforordnet.

Hundeaktivitetsudvalget
Formandsposten er stadig uafklaret.
Leif Bach er HB-tilforordnet.

Jagthornudvalget
Bjarne Rasmussen, formand.
Torben Schulz Jensen, HB-tilforordnet.

Organisationsudvalget
Leif Bach, formand.

Vedtægtsudvalget
Henrik Frost, formand.
Lars Udengaard, HB-tilforordnet.

Uddannelsesudvalget
Ole Madsen, formand.
Lars Udengaard, HB-tilforordnet.

Nyjægerudvalget
Finn Hvid Bertelsen, formand.
Leif Bach, HB-tilforordnet.

Jagtsti
Finn Hvid Bertelsen, formand.

Udviklingsområder

I lyset af, at den nye strategi rejser nye krav til Danmarks Jægerforbund, pegede hovedbestyrelsen på en række udviklingsområder, der skal sikre det nødvendige strategiske fokus og udvikling. Disse udviklingsområder er:

Skadevoldende vildt og invasive arter
Lars Jensen har ansvaret for området. Claus Lind Christensen bidrager med yderligere ressourcer.

Energiinfrastruktur
Lars Udengaard har ansvar for området. Christian Clausen og Jens Venø Kjellerup bidrager med viden om relevante delelementer.

Klimaudfordring
Claus Lind Christensen har ansvaret for området. Lars Udengaard bidrager med yderligere ressourcer.

Jagttegnsafgift
Claus Lind Christensen har ansvaret for området. Leif Bach bidrager med yderligere ressourcer.

Jagt på offentlige arealer
Lars Jensen har ansvaret for området. Claus Lind Christensen bidrager med yderligere ressourcer.

Frivillighedspolitik
Lars Udengaard har ansvar for området. Leif Bach bidrager med yderligere ressourcer.

Værdigrundlag
Lars Udengaard har ansvar for området. Leif Bach bidrager med yderligere ressourcer.

Implementering af vedtægtsændringer
Lars Udengaard har ansvar for området. Henrik Frost Rasmussen bidrager med yderligere ressourcer.

Lokal indflydelse – kommuner
Lars Udengaard har ansvar for området. Leif Bach og Torben Schulz Jensen bidrager med yderligere ressourcer.

Eksterne områder
Afslutningsvist blev en række posterne i en række eksterne organisationer fordelt.

Dansk Jagtforsikring
Her repræsenterer Henrik Frost Rasmussen og Leif Bach jægerforbundet.

Schweissudvalget
Her repræsenterer Claus Lind Christensen og Lars Jensen jægerforbundet.

CIC
Her repræsenterer Henrik Frost Rasmussen og Claus Lind Christensen jægerforbundet.

FACE
Her repræsenterer Claus Lind Christensen og Henrik Frost Rasmussen jægerforbundet.

Nordisk Jæger Samvirke
Her repræsenterer Claus Lind Christensen og Henrik Frost Rasmussen jægerforbundet.

Waterfowlers Network
Her repræsenterer Claus Lind Christensen og Christian Clausen jægerforbundet.

Vildt Gastronomi
Her repræsenterer Claus Lind Christensen og Christian Clausen jægerforbundet.

Bæredygtig jagt
Her repræsenterer Jens Venø Kjellerup, Claus Lind Christensen og Niels Søndergaard jægerforbundet.

God jagt i generationer

- Med den nye strategi som udgangspunkt og en hovedbestyrelse med dedikerede og kompetente medlemmer omkring bordet mener jeg, vi som jægere går en god fremtid i møde. Hovedbestyrelsen består af et stærkt hold, der både kan og vil gå forrest i arbejdet for God jagt i generationer, siger Claus Lind Christensen, formand, og fortsætter:

- Jeg ser frem til vores samarbejde til gavn for naturen, vildtet, jagten og jægerne.