OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 12. december 2022

Fokus på vaskebjørne

Fyrre interesserede jægere fra hele det sydlige Jylland var mødt op i grænsebyen Tønder, da der torsdag blev afholdt informationsmøde om invasive rovpattedyr med særligt fokus på vaskebjørne.

Tekst og Foto: Hans Kristensen

I samarbejde med Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen afholdt Danmarks Jægerforbund torsdag en temaaften om vaskebjørne og andre invasive rovpattedyr samt om regulering af disse arter i sårbare naturområder. Det var et kompetent hold, der øste af deres viden og erfaringer: Mariann Chriél fra Miljøstyrelsen gav et solidt samlet overblik over de invasive arter og de økonomiske og administrative rammer for reguleringsarbejdet. Marie Ravn fra Naturstyrelsen Vadehavet gav et konkret og lokalt eksempel på Naturstyrelsens succesfulde indsats med at mindske prædationen i de naturgenoprettede områder i Tøndermarskens Margrethekog. Og Jesper Kjær Illemann fra Danmarks Jægerforbund fortalte om vaskebjørnene og om de forventede udfordringer med reguleringen af denne art, der er under indvandring sydfra, hvor bestanden lige nu vokser eksponentielt.

En ny udfordring

- Vaskebjørnene kan ikke holdes i skak gennem almindelig jagt. Her skal en målrettet indsats til ligesom vi har gjort det med mårhundene. Vi skal være klar, når de kommer, pointerede Jesper Illemann, der som vildt- og naturkonsulent hos jægerforbundet har indsatsen mod de invasive rovpattedyr mårhund, mink og vaskebjørn som en væsentlig del af sit arbejde.

Han fremhævede, at der allerede er udpeget fire lokale jægere i grænselandet som tovholdere i indsatsen mod vaskebjørnen. Gennem et net af vildtkameraer ved særlige lokkestationer holder de et vågent øje med artens indvandring.

- I er de første, der kommer til at opleve vaskebjørnen i Danmark, fortalte han de fremmødte jægere og gav en række tips til reguleringen, der for denne årvågne og tilpasningsdygtige arts vedkommende først og fremmest skal foregå gennem fældefangst.

På det punkt var Jesper Illemann forsigtigt optimistisk:

- Vi havde en lovgivning, der efterhånden havde fået afkoblet det gode jægerhåndværk omkring fældefangst. Det har vi brugt ti år på at få genopbygget i forbindelse med mårhundeindsatsen, slog han fast, men lagde ikke skjul på, at selv for erfarne fældejægere bliver det en udfordring, når vaskebjørnene for alvor begynder at rykke ind i det sydlige Jylland fra bestandene i Slesvig-Holsten, hvor arten breder sig i disse år.

Farlig for mennesker

Miljøstyrelsens Mariann Chriell understregede, at der for vaskebjørnens vedkommende er et sundhedsmæssigt aspekt, som skal tages absolut alvorligt i form af vaskebjørnens spolorm, der er potentielt dødelig for mennesker, og som allerede er fundet i flere af de strejfende vaskebjørne, der gennem de seneste år er nedlagt i Danmark. Hun fremhævede i den sammenhæng også rævens dværgbændelorm, der ligeledes kan være invaliderende eller endog dødelig for mennesker, og som blandt andet var fundet hos flere ræve i Tøndermarsken.

- Så gør det til en vane altid at bruge plastichandsker, når I håndterer nedlagt rovvildt, lød det formanende fra Miljøstyrelsens specialkonsulent, der kendes af de fleste reguleringsjægere for sin meget engagerede indsats mod de invasive arter.

Jesper Illemann fremhævede også faren ved vaskebjørnens spolorm, men understregede også artens forventede negative påvirkning af den danske natur, hvor en række arter vil være sårbare for prædationen fra endnu en tilpasningsdygtig art, der både svømmer og klatrer fortrinligt.

- Desuden ved vi fra Tyskland og andre steder, at vaskebjørnen trives i byerne, hvor den udgør et særligt problem, pointerede han og fremhævede især at vaskebjørnens afføring, der typisk samles i bunker, kan smitte med den farlige spolorm, og derfor kræver en specialiseret og meget dyr oprydning, hvis dyrene har fundet vej til lofter eller udhuse.

Jægerne er klar

Vaskebjørnen forventes med andre ord at blive en reel og meget betydelig udfordring i de kommende år. Men med den viden, som aftenens mødedeltagere tog med sig hjem, kommer den invasive indvandrer til at møde kvalificeret modstand fra lokale jægere, hvoraf mange allerede har betydelig erfaring med regulering af mårhunde. Og som aftenens tre oplægsholdere fra Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen og Danmarks Jægerforbund alle pointerede, så kan man som jæger til enhver tid trække på den store ekspertise, som de hver især råder over, når det gælder indsatsen mod såvel vaskebjørnen som de andre invasive arter.