OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 03. marts 2022

Dagsorden, møde i Vildtforvaltningsrådet

På mandag den 7. marts afholder Vildtforvaltningsrådet sit næste møde. Blandt emnerne på dagsordenen er evaluering af jagttidsbekendtgørelsen, sikkerhed ved riffeljagt og en drøftelse, initieret af DJ vedr. biodiversitet og klima.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Niels Søndergaard

Vildtforvaltningsrådet (VFR) er nedsat til at rådgive miljø- og fødevareministeren om jagt og vildtforvaltning i Danmark. I den forbindelse afgiver VFR indstilling til ministeren i større eller principielle spørgsmål om jagt og vildtforvaltning, som forelægges rådet af ministeren eller af styrelsen, eller som rådet selv finder grund til at tage op.

Rådet mødes cirka 4 gange årligt og drøfter emner på en dagsorden, fastsat af medlemmerne. Når VFR mødes næste gang, på mandag den 7. marts i København, vil rådet følge nedenstående dagsorden:

Evaluering af jagttidsbekendtgørelsen, til drøftelse. Formand for VFR Jan Eriksen har omsat processen vedr. jagttider i en model, der skal bruges til fremtidige drøftelser.

 1. VFR-organisationerne (og evt. andre) udtrykker ønsker om arter, der skal behandles
 2. VFR forholder sig til arterne og beslutter
 3. Færdigarbejdet liste over inddragede arter
 4. DCE leverer
 5. Arbejdsgruppen i funktion
 6. Endeligt forslag fra arbejdsgruppen
 7. Konsultation af VFR-medlemmerne
 8. VFR beslutter
 9. Forslag til reviderede jagttider
 10. Ministeren

Der lægges her op til, at Rådet beslutter hvilke arter, der skal behandles af DCE.

Evaluering af vildtskadebekendtgørelsen, til drøftelse. Rådet vil tale om arbejdet forud for Rådets indstilling til ministeren vedrørende vildtskadebekendtgørelsen.

Evaluering af turen til Finland, september 2021, til drøftelse. Jan Eriksen vil opsummere rådsmedlemmernes kommentarer i forbindelse med evalueringen af turen til Finland i september 2021.

Sikkerhed ved riffeljagt, til drøftelse. Rådet har drøftet sikkerhed ved riffeljagt tidligere. Jan Eriksen vil præsentere et notat med oplæg til diskussion vedrørende bl.a. natsigte og potentiel risiko ved dæmrings- og skumringsjagt. Rådet skal, på baggrund af notatet, drøfte hvorledes dette emne kan bringes videre. VFR har et ønske om at styrke undervisningen og informationen om sikkerheden, og også styrke mulighederne for mere træning med rifler.

Evaluering af forhold vedr. falkejagten, til orientering. Miljøstyrelsen giver status over evalueringen af bekendtgørelsen, som skal foretages i 2022.

Kommissorium for Den Nationale Hjortevildtgruppe, til godkendelse. Kommissoriet for Den Nationale Hjortevildtgruppe er aldrig blevet godkendt. Der foreligger et nyt forslag til Rådets godkendelse. Den Nationale Hjortevildtgruppe havde møde den 1. marts 2022, og eventuelle bemærkninger til forslag til kommissoriet eftersendes.

Biodiversitet og klima – flersidige formål, til drøftelse og evt. beslutning. Danmarks Jægerforbund anbefaler at der iværksættes en proces, hvor der på baggrund af en række oplæg udarbejdes en konkret udtalelse, der giver konkrete anbefalinger i forhold til en balance mellem klimaindsatsen og indsatsen for biodiversiteten, hvor indsatsen, hvad enten der arbejdes med klima eller biodiversitet, har flersidige formål. En sådan anbefaling kan omfatte konkrete anbefalinger til aktiviteter og/eller indsamling af viden.

Eksempler på emner til drøftelse under punktet:

 • Klima- og biodiversiteten i et generelt perspektiv - jf. artiklen ”Biodiversiteten er lige så vigtig som klimaet” (Jæger, januar 2022)
 • Energisektorens påvirkning af levesteder ved opførelse af energianlæg
 • Vandstandsstigninger og påvirkninger af strandenge – COWI rapport Havvandsstigningens betydning for kystnaturen
 • Ændringer af produktionsformer i landbruget og skovbruget pga. klimaforandringer i forhold til påvirkning af biodiversiteten
 • Hvordan sker planlægningen af fremtidens landskaber

Status på rødlistede arter, til drøftelse. Efter ønske fra Danmarks Naturfredningsforening drøftes og gives der status på konkrete initiativer vedrørende arbejdet med rødlistede arter. Rådet har tidligere drøftet sagen, hvor der har været opbakning til at fortsætte drøftelserne og udarbejdelse af værktøjsbeskrivelse om rødlisterne.

Odderens udvikling og status, til drøftelse. Efter ønske fra Dyrenes Beskyttelse drøftes revision af bekendtgørelsen om stoprist eller spærrenet i fiskerredskaber i visse salte vande. Bekendtgørelsen havde høringsfrist den 15. december 2021. Odderen ser ud til at brede sig i Østdanmark, og Dyrenes Beskyttelse ønsker at drøfte, hvordan odderen kan beskyttes mod at drukne i fiskeredskaber.

Herefter følger meddelelser samt orientering fra formand, rådsmedlemmer og Miljøministeriet. Mødet afsluttes med fastsættelse af dato for næste møde, samt punktet Eventuelt.