OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 08. juni 2021

Viden om kunstige redeskjul til ænder søges

Har du opsat ducktubes, shelters eller redekasser til ænder, og kunne du tænke dig at bidrage med viden, som kan forbedre forholdene for vores ynglefugle? Waterfowlers’ Network lancerer nu en spørgeskemaundersøgelse for at indsamle viden om effekten af kunstige redeskjul til ænder.

Tekst og Foto: Lene Midtgaard

Kunstige redeskjul til ænder kendes i Danmark nok mest i form af duck tubes og redekasser til hvinænder. Brugen af ducktubes har især vundet indpas hos jægerne inden for de senere år. I Holland har de kunstige reder imidlertid være kendt og anvendt i mange år, for at forbedre ænders ynglesucces ved at beskytte æggene og den rugende and mod prædatorer, vejret og ødelæggelse af reden i forbindelse med slåning.

I Holland har der nemlig været et særligt fokus på gråænder, som er en af de mest almindelige andefugle i Holland, men arten har i de sidste 30 år været i foruroligende tilbagegang. En af årsagerne til dette er, at 60 pct. af yngleforsøgene ikke resulterer i ællinger. Brugen af kunstige redeskjul, menes at kunne være medvirkende til at vende den negative udvikling.
Waterfowlers’ Networks formål er skabe bedre levevilkår for ænder, gæs og andre svømmefugle, ved at forbedre levesteder, indgå i samarbejder omkring bæredygtig forvaltning og gennem forbedret dataindsamling. Blandt partnerorganisationerne er jagtorganisationer fra Finland, Tyskland, Irland, Sverige, Holland, Storbritannien og Danmark.

”Duck nest monitoring project”

I 2020 tog Waterfowlers Network initiativ til et projekt, som vil overvåge ænders ynglesuccesi kunstige redeskjul. Første fase af projektet blev indledt i begyndelsen af 2021 hvor medlemmer af ”Duck nest specialist group”, har delt erfaringer og viden om brugen af kunstige redeskjul til ænder som ducktubes, redekurve osv. i deres respektive lande. Den anden del af projektet består af at indsamle oplysninger om brugen af kunstige redeskjul via en online spørgeundersøgelse.

Lige som det er erfaringen fra Holland, er erfaringen fra Danmark også, at andereder ofte blive ødelagt, før æggene har en chance for at klække. Enten på grund af prædation, fordi reden nedtrædes af husdyr eller på grund af forstyrrelse fra mennesker. Kunstige redeskjul tilbyder sikkerhed og beskyttelse, og når de bruges korrekt, har de vist sig at øge ynglesuccesen.

Har du derfor opsat ducktubes eller ”breeding baskets”, sheltere eller andre typer af redekasser til ænder, er vi meget interesserede i at høre om din erfaringer. Formålet med projektet er at overvåge brugen af kunstige redeskjul til ænder i hele Storbritannien og Europa. Derfor vil alle indsamlede data blive brugt til forskningsformål. Alle oplysninger, der indtastes i den online spørgeundersøgelse, gemmes af Waterfowlers' Network i Europa og deles med partnerorganisationerne.