OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 23. februar 2021

Svar fra buejægernes formand

I et brev dateret den 18.2.2021 og stilet til næsten alle FADB’s lokalforeninger, FADB’s bestyrelse, samt DJ’s hovedbestyrelse, rejser seks tidligere formænd og bestyrelsesmedlemmer mv. i FADB en række spørgsmål vedrørende en mulig fusion med Danmarks Jægerforbund.

Tekst: Thomas Lindy Nissen
Foto: Jørgen Haller

Som forfatterne bag brevet beskriver, så er det helt korrekt, at der, for at samle buejægerne og styrke buejagten i Danmark yderligere, arbejdes på at afklare om FADB på sigt kan fusionere med Danmarks Jægerforbund (DJ). Arbejdet vil fortsætte frem til FADB’s ordinære generalforsamling i august 2021, hvor planen er, at der skal fremlægges et konkret forslag til, hvordan en eventuel fusion kan ske.

Brevet rejser en række relevante spørgsmål, herunder hvordan processen foregår, om FADB’s vedtægter overholdes og ikke mindst på formålet med en eventuel fusion.

Jørgen Vester, bestyrelsesformand i FADB og formand for den arbejdsgruppe, der har til opgave at udarbejde det endelige fusionsforslag, giver svarene her:

Overholdes FADB’s vedtægter?

Brevet rejser tvivl om grundlaget for at arbejde mod en mulig fusion, da enkelte referater fra tidligere afholdte generalforsamlinger og bestyrelsesmøder giver rum for fortolkning.

Fra FADB’s bestyrelses side skal vi beklage, at ordlyden af referaterne kan fortolkes. Det må vi tage til efterretning og sikre en bedre kommunikation fremover, men vi kan ikke ændre i historisk materiale.

Lad os slå fuldstændig fast, at FADB’s vedtægter naturligvis overholdes, både i forhold til at emnet skal stilles i forslag som et punkt på den ordinære generalforsamling og i forhold til at en fusion først er godkendt, når det konkrete fusionsforslag kommer til afstemning og godkendes på en ekstraordinær generalforsamling i FADB. Her er kravet til en godkendelse, at min. 3/4 af de fremmødte skal stemme for.

Skal FADB fusionere med DJ?

Som det har fremgået, er formålet med diskussionerne med DJ og arbejdet i den nedsatte arbejdsgruppe at samle buejægerne og styrke buejagten i Danmark. Frem til den ekstraordinære generalforsamling skal den mulige fusion mellem FADB og DJ diskuteres med FADB’s medlemmer, som det ganske rigtigt fremgår af brevet. Det er en diskussion, der har mange vinkler. Derfor skal der lyde en kraftig opfordring til, at alle medlemmer deltager i debatten og fremkommer med uafklarede spørgsmål for at give os så godt et grundlag for den videre proces som overhovedet muligt.

Der er fortsat en del uafklarede spørgsmål, herunder dem som nævnes i brevet, og de skal naturligvis besvares, inden den endelige beslutning tages. Det betyder i praksis, at der skal fremlægges et gennemarbejdet forslag, der detaljeret beskriver, hvordan fremtiden vil tegne sig for FADB’s medlemmer og lokalforeninger efter en eventuel fusion. Forslaget skal besvare alle de spørgsmål, som både medlemmer og foreninger må have, inden de skal afgive deres stemme om fusionen på generalforsamlingen.

Processen med at få udarbejdet det præcise fusionsforslag kræver involvering af ressourcer fra både FADB og DJ, hvorfor der er nedsat en arbejdsgruppe, der består af:

  • Jørgen Vester, FADB, formand for arbejdsgruppen
  • Brian Lisborg, FADB
  • Tom Buxbom, FADB
  • Orla Hansen, DJ
  • Carl Johan Mikkelsen, DJ, formand for DJ’s bueudvalg
  • Bo Simonsen, DJ

Arbejdsgruppen trækker undervejs på relevante ressourcepersoner i både FADB samt DJ for at afklare konkrete spørgsmål og problemstillinger.

Processen i DJ

I brevet rejses spørgsmål om DJ’s hovedbestyrelsesmøde den 25.11.2020, hvor FADB’s bestyrelsesformand havde foretræde for DJ’s hovedbestyrelse, og brevskriverne beder om svar på, om DJ er længere i arbejdet med en fusion end FADB. Svaret hertil er både og, for som referatet fra HB-mødet beskriver, så er der i DJ-regi beskrevet, hvordan buejagten kan styrkes yderligere efter en mulig fusion ved at ændre i DJ’s bueudvalg - under forudsætning af forslaget godkendes i FADB. DJ’s bueudvalg er ansvarlig for det politiske arbejde for at styrke buejagten samt alle aktiviteter på forbundsniveau.

DJ’s hovedbestyrelse godkendte oplægget og den tilknyttede økonomi til mødeafholdelse, hvorfor der arbejdes videre i arbejdsgruppen med at udarbejde et konkret fusionsforslag.

Hvad sker der nu?

Arbejdsgruppen er i fuld gang med at konkretisere fusionsforslaget, men der er lang vej endnu. Der vil undervejs blive kommunikeret om processen og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til gruppen. Derfor er der lavet en side på både FADB’s og DJ’s hjemmeside, hvor alle nyheder samt spørgsmål og svar samles.

Der skal lyde en opfordring til at kontakte os med spørgsmål, hvis svaret ikke allerede er givet på hjemmesiderne.