OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 17. december 2021

DJ giver havet en hånd! Projekt Kysthjælper siger: ”Ikke mere på den blå hylde”

Sportsfiskerne og jægerne trækker på samme hammel i projekt "Kysthjælper," hvor DJ finder frivillige lokale jægere, der vil være med til at støtte op omkring projektet - alt sammen til fordel for vandfuglene.

Tekst: John Friborg, formand for DJ's strand- og havjagtudvalg

Da man begyndte at interessere sig for forurening, arbejdede kommunerne ihærdigt med at standse den synlige forurening fra bl.a. lossepladser. Der blev inddæmmet og renset op. De gamle sejlere snakkede om at lægge affaldet ”ud på den blå hylde”, men her er heldigvis sket en holdningsændring. Der er slet ikke så meget synligt affald langs kysterne mere.

”Ude af øje – ude af sind.” Det gamle ordsprog gælder dog stadig, når det drejer sig om den usynlige forurening af vore indre farvande. Der udledes store mængder forurening til vore indre farvande fra industri, landbrug og havdambrug. Samtidig er det et faktum, at der i en lang periode er blevet anvendt bundslæbende redskaber til fiskeri – også helt inde i fjorde og vige. Disse faktorer tilsammen efterlader en gold og bar havbund, der er uden vegetation og dermed uden levesteder for fiskeyngel, småfisk og krebsdyr.

Hvad kommer det os jægere ved?

Joh, vore vandfugle skal jo have noget at leve af. En havbund, der ligner en ørken af slam, mudder og sand levner ikke mange levesteder for de byttedyr, som vore vandfugle lever af. Når der ingen føde er, forsvinder fuglene, og dermed jagten. Men det kan vi gøre noget ved!

Danmarks Sportsfiskerforbund er tovholder på projekt ”Kysthjælper” som bl.a. skal etablere stenrev og plante ålegræs i indre danske farvande, hvor bundforholdene er dårlige. Flere interesseorganisationer støtter op om ”Kysthjælper”, og Velux Fonden har velvilligt sponseret projektet. Foreløbigt er der udpeget fire restaureringsprojekter: Aalborg i Limfjorden, Aarhus Bugt, Horsens Fjord og farvandet ud for Assens. Her er kommunerne allerede velvillige medspillere. Det er meningen at projektet skal udvides til hele landet efter den 4-årige projektperiode.

Danmarks Jægerforbund er med i Kysthjælper NGO-støttegruppen, og her trækker sportsfiskerne og jægerne virkelig på samme hammel. Danmarks Jægerforbunds opgave er at finde frivillige lokale jægere, der vil være med i den praktiske del af projektet. Støttegruppen sørger for organisering, kommunikation, reklame, indhentning af de nødvendige tilladelser, materialer til selve projektet og indkøb af grej (waders m.v.) til de frivillige.

Hvordan kommer du med? Der startes med de fire nævnte kommuner, og her vil Danmarks Jægerforbunds lokalafdelinger deltage med organisering og manpower. Vel mødt som kysthjælper. Se mere på hjemmesiden kysthjælper.dk hvor du kan tilmelde dig nyhedsbrevet, så du kan holde dig opdateret med projektet i dit område.