OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 26. august 2021

Optælling af edderfugle: Kønsfordeling synes uændret

Godt nyt om edderfuglene ved de danske kyster. Ny rapport, udarbejdet af Danmarks Jægerforbund, peger på, at kønsfordeling blandt edderfugle ikke synes at have ændret sig markant over de sidste 10 år.

Tekst: Jakob Cittrup Dahl
Foto: Carsten Holm Clausen

Gennem de senere år har der været et øget fokus på dataindsamling i Danmarks Jægerforbund, og jægerne har i sæsonen 2020/21 bidraget til flere undersøgelser med fokus på edderfugl. Jægerne har for andet år i træk bidraget til den optælling af ynglebestanden, som i årene 2020-22 gennemføres af Aarhus Universitet. Optællingen er foretaget af frivillige jægere og naturentusiaster, og der skal lyde en stor tak til alle involverede for indsatsen.

Edderfugletællingen 2021, som fandt sted i dagene d. 6.-8. marts 2021 indenfor tidsrummet 06.00 til 12.00, har nu resulteret i fagrapporten "Kønsfordeling blandt edderfugle i Danmark 2021", som samler op på de data, der blev indsamlet af de i alt 64 jægere, fordelt over 101 lokaliteter. Lokaliteterne fordeler sig primært langs Jyllands østkyst, omkring Fyn og på Nord- og Vestsjælland. Både antallet af edderfugle og kønsfordelingen varierer en del mellem lokaliteterne, men hannerne var i overtal på stort set alle lokaliteter.

Læs hele fagrapporten inkl. bilag, kildehenvisninger, kort, mv.

International forvaltningsplan for edderfugl

Det er almindeligt med en overvægt af hanner blandt edderfugle, men der har gennem en længere årrække været en faldende andel af hunner i den flywaybestand, som de danske edderfugle er en del af. Sammenholdt med en generelt faldende bestand giver dette anledning til bekymring for bestanden, hvilket bl.a. har resulteret i udarbejdelsen af en international forvaltningsplan for edderfuglen. Denne plan forventes vedtaget på næste partsmøde i vandfugleaftalen.

Antallet af optalte fugle på hver lokalitet varierede fra seks til næsten 10.000 individer, mens andelen af hanner varierede fra 50 pct. (fem lokaliteter) til 87 pct. I alt havde syv lokaliteter 75 pct. eller flere hanner. I gennemsnit blev der optalt 524 edderfugle pr. lokalitet, og den gennemsnitlige kønsfordeling var 65 pct. hanner og 35 pct. hunner.

Tilsyneladende uændret over 10 år

Sammenholder man resultaterne af denne optælling med ti år gamle resultater, hvor en optælling af 11471 edderfugle fordelt på 24 lokaliteter resulterede i 64 pct. hanner, må det konstateres, at kønsfordelingen blandt de edderfugle, som tilbringer den sidste del af vinteren langs de danske kyster, tilsyneladende ikke har ændret sig markant over de sidste 10 år.

Dette er yderst interessant, idet regelmæssige optællinger af trækkende fugle ved Femern Bælt har afsløret en fortsat faldende andel af hunner, og det er naturligvis positivt, at en tilsvarende tilbagegang ikke er registreret i denne optælling. Det kan skyldes flere forhold. Det er muligt, at andelen af hunner ikke har været faldende blandt de danske ynglefugle, som måske udgør størstedelen af de fugle, der er optalt her. Primært fugle, som opholder sig relativt tæt på kysten, indgår i denne optælling, og kun få egentlige træksteder indgår som lokaliteter. Dermed kan det naturligvis ikke udelukkes, at større flokke langt fra kysten – evt. med en større andel af hanner - er blevet udeladt i denne optælling.