OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Opdateret europæisk rødliste

Offentliggjort den: 15. oktober 2021

Den europæiske rødliste over fugle er netop blevet vurderet og offentliggjort. 544 fuglearters udryddelsesrisiko i Europa er vurderet igennem et samarbejde mellem Birdlife International og IUCN (Union for the Conservation of Nature). Europa kommissionen finansierer arbejdet.

Tekst: Niels Søndergaard, Chef Rådgivning & Uddannelse

Overordnet set er 80% af fuglearterne vurderet til at høre til kategorien livskraftig. Faldende tendenser er observeret blandt 30% hos fuglene generelt og specifikt hos 40% af vandfuglene, hvilket er bekymrende.
21 danske fuglearter er blevet vurderet ikke længere truet og nu i kategorien: Least Concern (LC/Ikke truet/Livskraftig).

Med særlig interesse for jægerne kan nævnes: Bjergand, havlit og sølvmåge. Disse jagtbare arter er ikke længere at finde på rødlisten. 17 danske fuglearter er blevet mere truet. Af disse er nogle jagtbare: dobbeltbekkasin, edderfugl, spidsand og troldand. De tre sidstnævnte er nye på rødlisten.

Hos pibeand, spidsand og troldand ses nedgang i yngleforekomst, mens der er stigning i antal overvintrende fugle.

Hovedårsagen til tilbagegangen for de nye arter på rødlisten, samt andre arters fortsatte placering på rødlisten, er manglende eller ringe kvalitet af levesteder, og særligt ynglemuligheder. I den sammenhæng mener DJ, at den nyligt indgåede landbrugsaftale samt implementeringen af den fælles europæiske landbrugspolitik (CAP), landdistriktsprogrammet og anden regulering af både landbrug, skovbrug og fiskeri bør designes specifikt så de understøtter rødlistede arter. Der bør fx stilles betingelser ved udlægning af slåningsbrak, som bør udlægges med naturlig fremspiring og ikke ved udsåning af kulturgræsser. Ligeledes bør slåningsperioden rykkes. Som Aarhus Universitet angiver i rapport om ”Biodiversitetsvirkemidler på danske landbrugs- og skovrejsningsarealer”, bør slåning ligge i februar- marts måned, da denne periode er optimal i forhold både vildt og generel biodiversitet på arealerne. Ligesom der bør prioriteres midler, som sikrer pleje med afgræsning af flere lysåbne arealer, herunder også vådområder og lavbundsarealer, som udtages i forbindelse med den grønne omstilling af landbruget, da dette vil imødekomme nærrigsstoftab fra landbruget for bedring af vandmiljøet.

Her er link til rapporten: https://www.birdlife.org/wp-content/uploads/2021/10/BirdLife-European-Red-List-of-Birds-2021.pdf

Se mere om rødliste og jagt her:

https://www.jaegerforbundet.dk/jagt/jagtviden/jagt-pa-rodlistede-arter/

https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2020/ny-rodliste-viser-bekymrende-udvikling/

 

Fakta om rødlisten

Den danske rødliste er en samlet oversigt over ca. 13.300 danske arter og den rummer bl.a. information om hvor truede alle disse arter er. Formålet er at tilvejebringe et grundlag, som kan bruges til at vurdere den nuværende status og udvikling af mangfoldigheden af arter i Danmark.

Rødlisten er baseret på vurderinger af hver enkelt art, som udføres af nationale eksperter efter internationale kriterier, udarbejdet af International Union for Nature Conservation (IUCN). Resultatet af en rødlistevurdering er at en art henføres til en rødlistekategori, som afspejler artens risiko for at uddø:

Regionalt uddød (RE), kritisk truet (CR), truet (EN), sårbar (VU), næsten truet (NT), utilstrækkelige data (DD), livskraftig (LC), eller ikke relevant (NA). Endelig henføres arter til kategorien ikke vurderet (NE), hvis de ikke vurderes.
Læs mere om rødlisten.

Kilde: Aarhus Universitet, Institut for Bioscience