OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. december 2021

Økonomien bag vinderklasseprøver og markprøver (SJD)

Der har været rejst spørgsmål omkring økonomien bag de markprøver og vinderklasseprøver, som Danmarks Jægerforbund har arrangeret i regi af SJD. Svarene følger her.

Artiklen er opdateret med en kommentar fra SJD 16.12.21.

Danmarks Jægerforbund (DJ) har siddet i bestyrelsen for SJD siden 1. januar 2019, og i den periode har følgende været gældende for, hvordan prøverne arrangeres, og hvordan økonomien har været fordelt:

DJ’s markprøver og vinderklasseprøver har hidtil været administreret via SJD, mens koordinering er sket via DJ’s hundekoordinatorer i kredsene.

Det har været prøvelederes ansvar at initiere, gennemføre og afregne de nævnte prøver ud fra de indgåede aftaler.

Når en prøveleder har ønsket af afholde en prøve, har prøvelederen udfyldt et annonceark og sendt det til kredsens hundekoordinator, der har videresendt det til DJ’s administration, der har sikret, at prøven er blevet markedsført i magasinet Jæger og på DJ’s hjemmesiden. Kredskoordinatoren har også bestilt præmier til prøven.

SJD har sikret, at prøven blev oprettet på Dansk Kennel Klubs hundeweb, der håndterede tilmelding inkl. betaling af deltagergebyret.

Når tilmeldingsfristen var overskredet, fik prøvelederen overført hele deltagergebyret til sin egen konto fra DKK, hvorefter prøven blev afholdt under de aftalte økonomiske rammer og de maksimumbeløb, der har været på udgiftsposterne.

Efter prøven afregnede prøvelederen alle udgifter, herunder udgifter til dommere - og udfylde SJD’s regnskabsark, udgiftsbilag, dommerafregning osv., mens prøvelederens egen kørselsgodtgørelse blev afregnet til DJ.

Overskuddet på prøven blev overført til SJD, inden regnskabet med bilag blev sendt til hundekoordinatoren.

DJ har bidraget med annoncering i JÆGER og på hjemmesiden, indkøb og betaling af præmier, betaling af kørsel til prøveleder samt support til koordinator og prøveleder, mv.

SJD har bidraget med oprettelsen i hundeweb og klaret administrationen i forbindelse med afviklingen af prøver.

DJ’s økonomi ift. prøver

DJ har ikke haft et økonomisk overskud på at afholde prøver i samarbejde med SJD. Regnskabstallene viser, at der i 2019 blev anvendt 141.608 kr. og timer svarende til et beløb på 190.250 kr. på SJD og aktiviteter i regi heraf, mens tallene i 2020 (første år med Corona-virus) var 72.569 kr. og timer svarende til et beløb på 110.500 kr.

I tallene indgår DJ’s medlemskab af SJD på 25.000 kr. årligt, mens timerne er beregnet ud fra DJ-ansattes timeregistrering.

Fremover vil den samlede økonomi på hundeområdet i DJ have samme niveau, men både økonomi og timer vil blive brugt på at understøtte det store frivillige arbejde, der foregår i DJ’s lokale jagtforeninger.

Få mere at vide om de økonomiske aftaler her:
Retningslinjer for prøver afholdt i SJD regi.

Fakta om takster, mv.

Når prøvelederen har aflagt regnskab for en prøve, har følgende takster været gældende for prøver afholdt af DJ gennem SJD. Alle beløbene er opgivet som maksimumbeløb.

KVALITETSPRØVER
Terrænpleje: 800 Kr. pr. hold.

VINDERKLASSE FORÅR
Terrænpleje: 1500 Kr. pr. hold.

VINDERKLASSE EFTERÅR
Terrænpleje: 2500 Kr. pr. hold.

GENERELT

  • Gave til terrænledere og hjælpere: 150 kr.
  • Fortæring til dommer, terrænleder, prøveleder og medhjælpere: 200 kr. pr. person
  • Omkostningsgodtgørelse prøveleder: 200 kr.
  • Lokaleleje ved flere end 1 hold: 1200 kr.
  • Programmer, kontorartikler og porto: 12 kr. pr. hund.


Supplerende information om afregning af dommere
Prøvelederen har endvidere afholdt omkostninger til dommerne inden der afregnes. Af det afregnede beløb har SJD afholdt omkostninger til registreringer i DKK og SJD på henholdsvis 33 kr. og 35 kr.

Af SJD's regnskaber fremgår det, at det samlede beløb, der er afregnet fra DJ's prøver i 2019 og 2020 er på henholdsvis  2.417,27 kr. og 2.275,65 kr. 
Kilde: SJD