OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 26. august 2021

Offentligt møde om Tempelkrog Nord

DN fremturer fortsat med at kræve fredning med jagtforbud i hele Tempelkrog Nord-området. Det vil være gift for al frivillig deltagelse i sådanne projekter fremover, advarer DJ.

Tekst: Niels Henrik Simonsen

Ca. 40 fremmødte deltog onsdag den 25. august, da der afholdtes offentligt møde om fredningssagen af Tempelkrog Nord. Her fremlagde Danmarks Naturfredningsforening (DN) sit forslag for fredningsnævnene for Øst- og Vestsjælland, og efterfølgende kunne deltagerne komme med bemærkninger til forslaget. I den forbindelse skal det nævnes, at de to berørte kommuner Holbæk og Lejre ikke er medrejsere af forslaget.

Området indgik i 2018 i et vådområdeprojekt med det formål at nedbringe kvælstofudledningen til Isefjorden, og efter at afvandingspumperne blev slukket og Elverdams Å og Truelsbækken blev genslynget, er der opstået et dejligt naturområde, som omfatter ca. 77 ha. Som en sidegevinst i forhold til formålet med projektet, er området blevet meget attraktivt for især fugle, og der er i dag et rigt fugleliv i området. Derfor har DN nu rejst et fredningsforslag for området, dels for at beskytte og forbedre de landskabelige og biologiske værdier i området og dels for at sikre og forbedre de rekreative kvaliteter og offentlighedens mulighed for at nyde området.

Alt sammen meget prisværdigt, MEN ...

Ikke orienteret om påtænkt fredning

De private lodsejere, som frivilligt har lagt jord til projektet, har fra starten ikke været orienteret om, at DN påtænkte efterfølgende at rejse en fredningssag indeholdende jagtforbud. Havde de vidst det, var de angiveligt ikke gået ind i projektet, og de føler ikke, at de har været inddraget undervejs i processen. Alligevel er langt størstedelen af de forvaltningsmæssige tiltag, DN foreslår, allerede gennemført på frivillig basis, og de berørte lodsejere er helt åbne for at indgå i frivillige bindende aftaler, der kan sikre området fremover, så en af de store hurdler er DNs forslag om jagtforbud i hele området.

Området har ikke status som fuglebeskyttelsesområde, de mange fugle har indfundet sig i området på trods af den jagt, som hidtil har foregået, og selvom det gentagne gange er fastslået af både Natur- og Miljøklagenævnet, af Naturstyrelsen og (under mødet) af Miljøstyrelsen, at jagtbegrænsninger som udgangspunkt skal ske efter jagtlovgivningen og ikke efter Naturbeskyttelsesloven, fremturer DN igen med at kræve jagtforbud i fredningen.

Danmarks Jægerforbund finder det dybt bekymrende, at DN ikke spiller med åbne kort i forhold til naturgenopretningsprojekter. Det vil være gift for al frivillig deltagelse i sådanne projekter fremover, hvis private lodsejere – efter at de er gået ind i projekterne – oplever, at DN blot efterfølgende rejser en fredningssag, som pålægger dem begrænsninger, der ikke var en del af projektet. Samtidig finder vi det helt uacceptabelt, at DN (mis)bruger sin ret til at rejse fredningssager til at forfølge organisationens egne politiske mål om at begrænse jagten i Danmark.

Jagtlovgivning - ikke naturbeskyttelsesloven

Danmarks Jægerforbund er ikke afvisende over for at diskutere jagtbegrænsninger, hvor sådanne kan være nødvendige, men det skal ske efter jagtlovgivningen – ikke naturbeskyttelsesloven! - og de procedurer, som er besluttet i Vildtforvaltningsrådet, og som DN selv har været med til at udarbejde.

I den aktuelle sag om Tempelkrog Nord kan den nødvendige beskyttelse opnås med frivillige aftaler. Fuglene er begyndt at bruge området massivt på trods af jagten, og det faktum, at de berørte kommuner ikke ønsker at være medrejsere af forslaget, underbygger, at der ikke er belæg for at bruge store ressourcer på at gennemføre en fredning. Efter Danmarks Jægerforbunds opfattelse bør fredningsnævnene derfor afvise fredningsforslaget eller alternativt tage jagtspørgsmålet ud af fredningen.

Danmarks Jægerforbund indgiver naturligvis et skriftligt høringssvar til fredningsforslaget inden høringsfristen den 8. september.