OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 24. september 2021

Den nye strategi for jagthundeområdet i DJ rejser spørgsmål

En præmis ved en ny strategi er, at man ændrer eller stopper med noget af det, man tidligere har gjort.

Tekst: Leif Bach, næstformand i Hovedbestyrelsen, formand for Hundeaktivitetsudvalget
Foto: Ove Dam Hedegaard

Forandring rejser selvfølgelig nogle naturlige spørgsmål. Mange af disse spørgsmål findes der svar på, men der er også spørgsmål, hvor svarene skal findes i det arbejde, der ligger forude. Strategien for jagthundeområdet er ret omfattende, og kan derfor være svær at forklare i nyhederne. Det kræver tid og mere kommunikation på flere kanaler, før medlemmerne forventeligt har det fulde billede.

Det er med ærgrelse, at vi i dag kan læse udmeldingen fra SJD’s (Stående Jagthunde i Danmark) formand Flemming Thune-Stephensen om, at en epoke for de stående jagthunde er bragt til ende – uden nogen større forklaring. Måske er det i virkeligheden en mulighed for en æra for de stående jagthunde. DJ repræsenteres ikke fremadrettet i SJD’s bestyrelse, og sidestiller dermed SJD med alle andre specialklubber. Det medfører, at DJ fra 2023 ikke understøtter SJD med administrationstimer og økonomi. Muligheden for, at jagtforeninger og kredse afholder prøver for de stående hunde (faktisk for alle specialklubber) er der stadig, dog udenom administrationen. Dette praktiseres allerede i nogle af jagtforeningerne i dag.

Med den nye strategi understøtter DJ jagtforeningerne i de aktiviteter, som de udbyder, hvilket hovedsageligt er apporteringstræning for alle hunderacer og krydsninger. Målet er, at skabe en rød tråd imellem arbejdet i jagtforeningerne, vores uddannelser og et nyt sæt vedkommende (lovkrav om egnet apporterende hund) prøver og tests. Sidst, men meget vigtigt, så øges opmærksomheden på hundens velfærd og sundhed.

Fokus på det almindelige medlem og loven

Politisk skal arbejdet med den nye strategi bringe DJ tættere på fremtidens krav til jagten og jægere med jagthunde. Det vil styrke DJ at gå forrest i en fortsat udvikling af bedre vilkår for jagthundene, samt afprøvning af disse iht. jagtlovens kap. 4 §24. For langt de fleste medlemmer af DJ er ønsket, at man ”bare” gerne vil gå på jagt. Derfor bør DJ støtte og give mulighed for oplæringen og afprøvning af hundens jagtegnethed - som et håndværk. Alle hunde, uanset race, skal kunne apportere, når de bruges på jagt på ikke-klovbærende vildt.

Ny strategi medfører:

  • Målrettet indsats mod bredden
  • Bedre hundevelfærd i kraft af nutidige tests og prøver med fokus på den egnet apporterende jagthund (§24)
  • Egne dommere og prøveledere
  • Mere vedkommende opgaver for hundekoordinatorerne, som har en vigtig rolle
  • Frit og uafhængigt DJ ift. racer
  • Muligheden for flere /tests/prøver for bredden med eget DJ-regelsæt
  • Generelt mere inkluderende tilgang.

Jagthundeområdet i DJ ville stadig være delt i 3 områder:

  1. Det politiske område ved Jagthundeudvalget (JHU), der er nedsat af HB. Udvalget er bestående af medlemmer, der sikrer en bred repræsentation i organisationen. Bl.a. med af en af hundekoordinatorerne. Formanden for udvalget er udpeget af HB. Jagthundekonsulenten og en sekretær varetager sekretariatsopgaven
  2. Hundekoordinatorerne varetager prøver og øvrige kredsaktiviteter. De vælges på kredsenes årsmøder. Koordinatorerne mødes 2 - 3 gange årligt (før og efter årets prøver) sammen med et medlem fra JHU og Jagthundekonsulenten. Her arrangeres, tilrettelægges og evalueres prøver for sæsonen. Jagthundekonsulenten eller sekretær varetager sekretariatsopgaven, samt understøtter driften af prøver
  3. Det administrative område varetages af Jagthundekonsulenten og en sekretær. De refererer begge til chefen for Rådgivning og uddannelse.

Forbundsinstruktørerne (FBI)

FBI’ernes primære funktion er at sikre efteruddannelse af jagthundeinstruktører. Vidensdele, rådgive/understøtte og erfaringsudveksle mellem de mange instruktører og ressourcepersoner, der til daglig yder en kæmpe frivillig indsats for at hjælpe de mange kursister, der træner jagthund i den lokale jagtforening.

Prøver/tests

DJ udarbejder sine egne bestemmelser og regelsæt for tests og prøver med dertilhørende registrering i hundeweb og udstedelse af beviser. Reglerne skal være nutidige, og tage afsæt i hundens udviklingsfaser for at øge jagthundens sundhed og velvære. Reglerne bør i øvrigt have en tydelig sammenhængskraft med den nye dommer- og prøvelederuddannelse, samt appellere til hundekoordinatorerne og bredden hos DJ’s medlemmer med jagthund.

Der vil ikke være færre udbud. Antallet af prøver og tests skal være tilfredsstillende for bredden i DJ, og en væsentlig del vil være stambogsførende. Det understreges, at det stadig vil være muligt at afholde diverse prøver, herunder markprøver for de stående, de stødende og retrieverne i jagtforeningerne og i kredsene.