OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 11. juni 2021

Kredsmøde i kreds 3: Visdom, mod og mådehold

Medlemmerne i kreds 3 skal sammen med DJ og et nyt strategi initiativ vende udviklingen, når det kommer til medlemsnedgang, jægernes synlighed og omdømme og meget andet. Kredsens jægerrepræsentanter er klar til at tage udfordringen op.

Tekst og Foto: Troels Romby Larsen

Der var varmt inde i Margeritsalen i Vejlby-Risskov Hallen, da kreds 3 afholdt deres kredsmøde, som på grund af coronaen var blevet udsat fra senvinteren. Efter fremvisning af coronapas og iført mundbind med diverse logoer var deltagerne klokken 19.00 klar til at tage hul på kredsmødet, som igen i år blev dygtigt ledet af Jørgen Brøgger.

Medlemstallene giver panderynker

Kredsformand, Reidar Lænø, kunne i sin beretning glæde sig over, at det sidste års virtuelle møder både har været billigere, mere CO2-neutrale og faktisk også – trods ønsket om fysisk samvær fremadrettet – effektive. Kredsformanden gennemgik medlemsudviklingen, som viser et fald af medlemmer fra 13977 til 13810. Ikke alarmerende men tankevækkende – medlemmerne fosser ikke ud af DJ; de siver bort. Svarene i medlemstilfredshedsundersøgelsen viser, at det er vigtigt, at alle bidrager til at fastholde medlemstallene igennem løbende rekruttering

Både markvildt og hjortevildt blev nævnt i beretningen. Det første område mener Reidar Lænø, jægerne generelt får alt for lidt kredit for, og det sidste område får stadig folk og foreninger (i blandt andet VFR) op i det røde felt. DJ og dets ”frontkæmpere” i hjortevildtgrupperne: Hans Schougaard, Per Therkildsen og fmd. for hjortevildtudvalget, Torben Schultz Jensen, blev takket for deres utrættelige indsats. Kredsformanden benyttede også lejligheden til at takke både DJ`s ansatte, kredsbestyrelsen, koordinatorerne, mårhundereguleringsjægerne og de mange andre, der frivilligt trækker et stort læs.

Koordinatorerne er guld værd

Koordinatorerne fik lejlighed til kort at fortælle om, hvordan coronaåret var forløbet. Der var masser af aflysninger, men også fine eksemler på hvordan ideer var opstået, og planer sat i søen, ex. strandjægernetværk, kredsarrangement for hornblæsere i august på Moesgaard, stigende antal nyjægerjagter, stor interesse for vildtfrø m.m. Hundekoordinator- og webkoordinatorpladserne er pt ledige. De ønskes snarest besat. Der var på mødet en del kritik til kredsen for ikke at være oppe på beatet, når det kommer til deres kommunikation med foreninger og medlemmer. Kredsens hjemmeside er således ikke opdateret siden 2019. Det går slet ikke i 2021. Under indkomne forslag blev der ligeledes fremført en kritik, der handlede om, at kredsen skal lytte mere til medlemmerne.

DJ's og kredsens økonomi er fin

Kredsens økonomi blev gennemgået. Mange indtægter – få udgifter grundet coronaen. Desuagtet har der været et meget stort antal ansøgninger om støtte til en række forskellige tiltag, arrangementer og aktiviteter, hvilket i sig selv vidner om et højt aktivitetsniveau i foreningerne og i kredsen. Alt og alle har desværre ikke kunnet imødekommes. Aktiviteter for medlemmerne er dog en af kerneydelserne for både forbund og foreninger, så med DJ`s gode økonomi in mente, opfordres alle til fortsat at komme med ideer og ansøge om tilskud til aktiviteter.

De eksisterende og kommende naturnationalparker blev diskuteret. DJs og kredsens medlemmers syn på den sag flugter med hinanden; man finder det aldeles unaturligt og meget problematisk at indhegne store naturområder og vil forsat kæmpe for udvidet adgang til områderne, hvilket indebærer fortsat jagtmulighed. Også de mulige planer om solcelleparker ønsker man mere videnskabelig baggrundsviden om – både evt. ulemper og fordele.

Troværdighed – en dyd

Formand Claus Lind Christensen fortalte kort og præcist om Hovedbestyrelsens arbejde og havde belært af de sidste kredsmøde i kreds 3 et beundringsværdigt kort oplæg med tre hovedpunkter: Klassisk jagtpolitik, Regeringens politik og Jægeradfærd. Det første handler om jagttider, kvoter, arealkravet (hvor lovgivningsarbejdet nu er igangsat), manglende opbakning (mildt sagt!) fra de øvrige VFR-medlemmer omkring februarjagt på krage, husskade, ræv, våbenområdet. m.m. Claus rynkede dog brynene mest, da han fortalte om den skrigende diskrepans der er imellem tallene for opdrættede ænder og udsatte ænder. Her snyder jægerne ganske enkelt på vægten. De reelle tal for udsatte ænder opgives ikke korrekt. . ”Vi bliver betragtet som utroværdige; nogle tænker, at man ikke kan stole på jægerne!”

Omkring Regeringens politik sagde, Claus, at ord som biodiversitet, rewilding m.m. er kommet for at blive, og vi forstår næppe endnu dybden i de begreber. Det er ifølge DJ-formandens utroligt vigtigt, at vi deltager i debatten – herunder om de kommende naturnationalparker, rødlistearter, hegne/ikke hegn men også den ”tunge” diskussion med landbrugserhvervet om konsekvenserne af de dyrkningsmetoder, det benytter i dag.

Sidste del af Claus´ ”tretrinsraket” handlede om os selv – jægerne. Formanden opfordrede til, at man tog diskussionerne ude i foreningerne – måske endda ved særlige arrangementer. De mange dårlige historier i medierne, der klæber til jægerne, når nogle skyder ulve, dræber rovfugle med carbofuran, skal vi skarpt tage afstand fra – med oprejst pande. Dels fordi faunakriminalitet ikke er i orden, og dels fordi vi aktivt må gøre noget for fortsat at bevare muligheden for at kunne gå på jagt.

Hvad er naturligt?

HB-medlem Torben Schulz Jensen citerede – med henvisning til sit arbejde i Hjortevildtudvalget - Platon for ordene: Visdom, mod og mådehold. Han reflekterede over begrebet ”naturlige bestande”, som han fandt var et unaturligt begreb, og så lancerede han en ny måde at beskrive jægerens forhold til naturen på. - Vi skal levere til bestanden – ikke beskyde bestanden, sagde han med henvisning til ideen om, at mådehold og godt jægerhåndværk er en dyd.

Helle Hedensted talte af et varmt hjerte for Bliv Naturligvis; hun opfordrede alle, der har tid og lyst, til at melde sig som frivillig. Der kræves ingen faglige forudsætninger, ”bare” man er erfaren og viden som lystfisker og/eller jæger. Undervisningsmateriale og vildt i frysere forefindes. - Det er utroligt spændende for børnene, meget givende for den voksne og måske kan det på sigt bidrage til en stigning i antal ungjægere/DJ-medlemmer.

Sig VI!

Direktør i DJ, Karen Friis, gennemgik DJs økonomi, som er sund og stærk. Hun talte også om, hvordan verden udenfor DJ ser på os, og især søsatte hun en ny, velfinansieret strategi, som omfatter ansættelsen af en foreningskonsulent, som sammen med nogle foreningsvejledere skal ”hjælpe foreningerne med at blive endnu bedre foreninger” Og så opfordrede hun alle til oftere at bruge ordet ”vi”. Der er ikke et os og dem – vi er alle DJ!

De indstillede kandidater til Repræsentantskabsmødet blev godkendt.

Forslag om at kredsbestyrelsen har prokura til at ansætte/udnævne koordinatorer blev vedtaget enstemmigt.

Der var indkommet to skriftligt begrundede forslag:

1) at DJ´s værdiord ændres fra Mest mulig jagt og natur til: Mest mulig natur og jagt. Forslaget bringes videre til behandling i et samarbejde mellem Norddjurs Jægerråd og kredsbestyrelsen.
2) Forslag om at frede mårhunden i yngletiden. Forslaget blev nedstemt.

Viden og troværdighed giver indflydelse

Claus Lind Christensen fik aftenens næstsidste ord, inden kredsformanden og ordstyreren lukkede mødet ned: – Viden og troværdighed – det giver indflydelse, og så skal det være en glæde og fornøjelse at gå på jagt!

Det sidste udsagn refererede til et par kommentarer i salen om også at huske at fortælle de GODE historier. Det være hermed gjort.