OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 30. juni 2021

Kredsmøde i kreds 2: Indkomne forslag skabte dramatik

Det ordinære – men på grund af coronaen udskudte – kredsmøde i kreds 2, blev tirsdag den 29. juni 2021 afholdt i Plexus i Idom. Godt 150 fremmødte blev her vidne til et dramatisk møde, hvor bølgerne gik højt, da man kom til punkt 10: indkomne forslag.

Tekst og Foto: Troels Romby Larsen

Forinden havde kredsformanden, Jan Rasmussen, budt velkommen til forsamlingen herunder til aftenens dirigent, advokat Kristian Dalsgaard. Jan afgav beretning om kredsens virke, som ikke overraskende havde været svært coronaramt. Alligevel var det lykkedes at lave onlinemøder og på anden måde ”holde kredsen kørende”. Formanden kredsede om bestyrelsens arbejde, som havde været godt, selvom man ikke er enige om alt.

- Der skal være plads til at diskutere forskelligheder, og der har været en god stemning med respekt for hinandens synspunkter, sagde han.

Den bedste udgave af os selv

Både med afsæt i kredsens virke såvel som jagten generelt i Danmark dvælede Jan ved jægernes omdømme. Som vi selv i et vist omfang er herre over.

- Vi bør alle kikke indad og sammen vende de dilemmaer, der kan skade jagten, sagde han.

Her pegede han især på ”dårlige sager” som ulovlig jagt, krybskytteri, uheldige ulveudtalelser, forgiftede fugle mv.

- Vi skal alle forsøge at blive den bedste udgave af os selv og bruge vores stemme i debatten, også hvor pressen og andre er imod jagten og jægerne.

Af nye projekter i kredsen pegede Jan på Jægerfestivalen, Landsskuet i Herning og Nyjæger Camp for juniorjægere. Alt sammen aktiviteter, som man forventer at kunne gennemføre i 2022. I indeværende år igangsættes Onboarding kursus for nye og eksisterende bestyrelsesmedlemmer i foreningerne.

Leif Filsø er blevet genvalgt som formand for den regionale hjortevildtgruppe. Jan Furer Madsen (ressourceperson) er det andet vestjyske medlem i DJ´s hjortevildtudvalg - udpeget af Torben Schulz Jensen. Et tema/valg der senere indgik i punkt 10. Jan Rasmussen berettede også om strategiprocessen i DJ, som han forudså ville give gode muligheder for det fremadrettede arbejde på alle niveauer i DJ.

I jagtens maskinrum

Koordinatorerne fik lejlighed til at fortælle om deres indsatser, ideer og planlagte aktiviteter. Jan takkede alle dem i ”jagtens maskinrum” for deres store indsats. Pt er nyjægerkoordinatorpladsen vakant. Man må gerne henvende sig til kredsformanden, hvis man overvejer at aspirere til denne vigtig post.

Både kredsens og DJ`s økonomi for 2020 ser rigtig godt ud, om end baggrunden er aflyste arrangementer og dermed uforbrugte midler. Kredskasserer Linda Nielsen kunne dokumentere, at årets resultat endte på 117.922 kr., og at kredsens egenkapital er på 366.718 kr. Budgettet for 2021 ligger på godt 240.000 kr.

Claus Lind Christensen fik ordet og gennemgik DJ`s arbejdsfelter: Klassisk jagtpolitik, Regeringens (grønne) politik og Jægeradfærd. Han afsluttede sit korte indlæg med at pointere, at: – Høj troværdighed giver os indflydelse til at få taletid de rigtige steder.

Lokalt forankret udvikling

Karen Friis, direktør i DJ, brugte sin stramt tildelte taletid til at fortælle om DJ´s økonomi, som med et årsresultat (2020) på 6.819.273 ser rigtig flot ud. En del af pengene skal bruges til et treårigt projekt, hvor der ansættes en foreningskonsulent som sammen med et antal foreningsvejledere skal hjælpe foreningerne med at blive endnu bedre som attraktive jagtforeninger – alt sammen i øvrigt med afsæt i foreningernes egne ”hjemmebaneudfordringer”.

Listen over repræsentantskabsmedlemmer blev vist på storskærm – og godkendt.

Tillid – eller ej?

Alle sad vist med lidt sommerfugle i maven, da punkt 10 – indkomne forslag – blev behandlet. Fem medlemmer af kredsbestyrelsen: Peter N. R. Madsen, Per Vinter, Leif Filsø, Lars Erik Bitsch og Bjarne From stod bag hele to forslag, som handlede dels om indsættelsen af det ekstra ressourcemedlem i DJ´s hjortevildtudvalg herunder den procedure, der var blevet taget i anvendelse, og dels hvorvidt formand for hjortevildtudvalget i DJ (Torben Schulz Jensen) repræsenterede DJ´s natursyn og værdisæt.

Bjarne From argumenterede med afsæt i et velforberedt power point-oplæg, hvor han gav flere eksempler på, at kredsen ikke var blevet hørt - ja nærmest overset – af DJ´s hjortevildtformand. Konklusionen på hans indlæg var, at man ikke mener Torben Schulz Jensen har været oprigtig og ærlig vedr. udtalelser og behandling af flere henvendelser fra kredsbestyrelsen i kreds 2.
Indlægget fra Bjarne From fik flere til at bede om ordet. Aftenens dirigent kridtede hurtigt banen op; han ville ikke acceptere personlige udfald, man skule undgå injurierende beskyldninger, og så ville han i øvrigt forbeholde sig retten til at taget ordet/mikrofonen fra folk, der mere gik efter manden end bolden.

Modsvar til forslagsstillerne

Første lange, krasse indlæg mod de stillede forslag kom fra Arne Thomsen fra jægerrådet i Herning. Han mente, at Bjarne From manipulerede med mailcitater mv. fra Torben Schulz Jensen, og at de var revet ud af deres sammenhæng, og så gav han eksempler på, hvordan samarbejdet i kredsbestyrelsen lod meget tilbage at ønske. Eksempelvis var et meget omtalt talepapir fra et møde med CLC ikke blevet uddelt til hele kredsbestyrelsen, men kun internt imellem de fem forslagsstillere.

Andre fik ordet. Stig Jensen fra Staby Jagtforening argumenterede for, at man skulle bruge alle de dygtige folk DJ har, og i øvrigt undlade at gøre os selv til grin (red: ved at udstille personstridigheder). Kresten Krægpøth, fmd. for Holmsland Jagtforening opfordrede mødedeltagerne til at stemme nej til forslagene med den begrundelse, at uenighed indadtil gør os svage udadtil. Steffen Toft Jensen fra Skive Jægerråd gjorde opmærksom på, at jægerrådet i Skive og en række navngivne, lokale jagtforeninger ikke stod bag Peter N. R. Madsen som medunderskriver på de to forslag.

Andre bidrog med omtrent samme ordlyd, dog suppleret med ærgrelser over, at uenighederne langt hen ad vejen handler om personstridigheder (også af ældre dato), inden Bjarne From igen gik på talerstolen og hårdt gik i rette med især Arne Thomsens indlæg, hvori der var brugt formuleringer som ”løgne og halve sandheder”. Dirigenten måtte igen indskærpe tonen i debatten, inden man gik til afstemning. Resultatet af afstemningen af forslag 1. endte med, at 48 stemte for, 94 stemte imod og 10 stemmer var blanke. Dermed var forslaget faldet.

Forslagsstillerne trak derefter deres andet forslag tilbage – og Bjarne From kunne afslutningsvis meddele forsamlingen, at de fem forslagsstillere med omgående virkning udtrådte af kredsbestyrelsen.