OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 20. august 2021

Kreds 2 gør klar til valg

Efter en urolig sommer skal vestjyske kreds 2 stille nye kandidater til en række ledige poster. Alle interesserede opfordres til at engagere sig i processen.

Tekst: Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund

Den 7. juli 2021 udsendte Norbert F.V. Ravnsbæk, hovedbestyrelsesmedlem, og Jan B. Rasmussen, kredsformand en pressemeddelelse med overskriften ”Hovedbestyrelsesmedlem og kredsformand i kreds 2 trækker sig.” Heri fremgik det, at de begge vil fratræde "i løbet af august". Den endelige dato er fortsat uafklaret.

Samtidig med Norbert F.V. Ravnsbæk og Jan B. Rasmussens udmelding, er der sket en række ændringer i kredsbestyrelsen:

 • Lemvig Jægerråd: Bjarne From, jægerrådsformand udtræder af kredsbestyrelsen
 • Struer Jægerråd: Per Vinther, jægerrådsformand og næstformand i kredsbestyrelsen udtræder af kredsbestyrelsen
 • Skive Jægerråd: Mens Jan B. Rasmussen har varetaget posten som kredsformand, har Peter N. R. Madsen repræsenteret Skive Jægerråd i kredsbestyrelsen. Peter N. R. Madsen udtræder af kredsbestyrelsen
 • Holstebro Jægerråd: Leif Filsø, jægerrådsformand. Uafklaret på nuværende tidspunkt
 • Ikast-Brande Jægerråd: Lars E. Bitsch, jægerrådsformand, udtræder af kredsbestyrelsen og fratræder som jægerrådsformand
 • Herning Jægerråd: Ingen ændringer
 • Ringkøbing-Skjern Jægerråd: Ingen ændringer
 • Viborg Jægerråd: Ingen ændringer.

Derfor står kredsen nu over for at skulle vælge medlemmer til alle de ledige poster. Ifølge DJ’s vedtægter er det op til den enkelte jagtforening at beslutte, hvem der repræsenterer foreningen i det lokale jægerråd. Den lokale jægerrådsrepræsentant skal repræsentere flertallets beslutninger i kredsbestyrelsen. Det samme gør sig gældende længere op i systemet.

Jer, der tilhører kreds 2, står nu over for en tid, hvor I skal vælge, hvem der skal repræsentere jer fremover. Derfor vil du herunder kunne læse mere om, hvad der skal ske, og hvordan du får indflydelse, hvis du ønsker det.

Kredsbestyrelsen

Den siddende kredsbestyrelse har til ansvar at sikre, at der sker nyvalg til posterne som kredsformand, HB-medlem og HB-suppleant, samt at der indstilles kandidater til den regionale hjortevildtgruppe. Derfor skal kredsbestyrelsen konstituere sig med en næstformand, der kan løfte ansvaret, når Jan B. Rasmussen fratræder. Næstformanden får ansvar for processen og opgaverne frem til, at den nye kredsformand er valgt. Det gælder i særdeleshed gennemførelse af et ekstraordinært kredsmøde i efteråret.

De jægerråd, der pt. ikke er repræsenteret i kredsbestyrelsen, bør gennemføre et møde i jægerrådsbestyrelserne med henblik på at vælge en ny repræsentant til kredsbestyrelsen for at sikre jægerrådets indflydelse. Her påhviler ansvaret for at afholde dette møde den øvrige bestyrelse.

Sådan foregår et valg af hovedbestyrelsesmedlem og -suppleant

Når der nu skal afholdes valg til hovedbestyrelsen, skal jægerrådene indstille kandidater til posterne som hhv. HB-medlem og HB-suppleant på ekstraordinære årsmøder i jægerrådene. Derfor indkaldes der i nærmeste fremtid til afholdelse af disse. Da indkaldelsen skal ske via medlemsbladet Jæger, kan årsmøderne først afholdes i oktober.

Hold øje med tid og sted for mødet i dit lokale jægerråd her på DJ’s hjemmeside eller i medlemsbladet Jæger, så du kan give din stemme til de kandidater, du mener skal indstilles til posterne i hovedbestyrelsen.

Hvis du selv ønsker at stille op som kandidat til en af de ledige poster i hovedbestyrelsen, skal du melde dit kandidatur til jægerrådets formand eller -bestyrelse, så det kan blive meddelt på DJ’s hjemmeside senest 7 dage før årsmødet.

For de jægerråd, hvor jægerrådsformanden ikke er trådt tilbage, vil der være følgende to punkter på dagsordenen:

 1. Indstilling af indtil to kandidater til HB-medlem og HB-suppleant
 2. Eventuelt

For jægerråd, hvor jægerrådsformanden er trådt tilbage, er der tre punkter på dagsordenen:

 1. Valg af jægerrådsformand
 2. Indstilling af indtil to kandidater til HB-medlem og HB-suppleant
 3. Eventuelt

I jægerråd, der ikke har en formand, har den øvrige bestyrelse ansvar for få afholdt årsmødet.

Ekstraordinært kredsmøde

Efter de ekstraordinære årsmøder i jægerrådene indkalder den siddende kredsbestyrelse til et ekstraordinært kredsmøde, der tidligst skal ligge 3 uger efter det seneste afholdte ekstraordinære årsmøde i jægerrådene, så 3 ugers fristen for indsendelse af kandidatforslag kan overholdes.
Indkaldelsen skal ske med mindst syv dages varsel og være ledsaget af en dagsorden med punkterne:

 1. Valg af kredsformand
 2. Valg af HB-medlem
 3. Valg af HB-suppleant
 4. Eventuelt

Hold øje her på hjemmesiden og i medlemsbladet Jæger, hvor tid og sted for det ekstraordinære kredsmøde vil blive offentliggjort. På kredsmødet er det kredsbestyrelsen, formændene for jægerrådene, aktivitetskoordinatorer og repræsentanter for jagtforeninger i kredsen, der kan stemme. Jagtforeningerne har en repræsentant for hver påbegyndte 50 medlemmer opgjort pr. 1. oktober året før.

Vikar til posten som formand for hjortevildtgruppen og hjortevildtudvalget

Da Danmarks Jægerforbund pt. ikke er repræsenteret i den vestjyske hjortevildtgruppe, kan kredsbestyrelsen indstille en vikar til posten i hjortevildtgruppen og hjortevildtudvalget til hovedbestyrelsens godkendelse frem til endelig indstilling af kandidater til posten.

Demokrati er en nøglesten i Danmarks Jægerforbund

Afslutningsvis vil jeg komme med en opfordring. Husk at Danmarks Jægerforbund er en demokratisk medlemsorganisation, hvor det er naturligt, at holdninger luftes og meninger brydes. Hvis du har interesse i at arbejde for demokratiet i Danmarks Jægerforbund, så deltag gerne i årsmøderne. Din stemme er vigtig og din mening værdifuld.

Såfremt du har spørgsmål til processen, er du velkommen til at kontakte dit lokale jægerråd. Endvidere er administrationen behjælpelig med konkrete spørgsmål til vedtægterne.


Ovenstående information er sendt til alle medlemmer i kreds 2 via mail eller brev.