OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 31. august 2021

Jagt- og vildtforvaltningsloven er nu i høring

Forslag til indførsel af arealkrav er kommet i høring. Med til forslaget hører etablering af de såkaldte hjortevildtforvaltningsområder som alternativ til arealkravet. Et alternativ, som DJ længe har arbejdet for.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Thomas Iversen

Miljøministeren har nu sendt forslag til ændring af lov om jagt og vildtforvaltning i høring, med henblik på at implementere arealkravet ift. jagt på kronhjort og dåhjort. Desuden indeholder forslaget det juridiske grundlag for at gennemføre forsøg med hjortevildtforvaltningsområder.

Da høringsmaterialet netop er sendt, har Danmarks Jægerforbund endnu ikke haft mulighed for at gennemgå det til bunds. Men det vil naturligvis ske inden høringsfristens udløb den 27. september 2021. Formålet med lovforslaget er at styrke indsatsen for bestandene af kron- og dåvildt ved at indføre nye virkemidler, som dels vil kunne begrænse jagtudøvelsen på større kron- og dåhjorte (hanner), dels vil kunne fremme en bedre forvaltningen af kron- og dåvildt generelt.

I forslaget gives miljøministeren bemyndigelse til at fastsætte regler, der sætter en antalsmæssig begrænsning for, hvor mange kron- og dåhjorte større end spidshjorte, der må nedlægges på en ejendom pr. jagtsæson (arealkrav). Der foreslås endvidere, at miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om etablering af hjortevildtforvaltningsområder med henblik på at opnå en bæredygtig forvaltning som alternativ til bl.a. regler om arealkrav.

DJ er imod arealkravet

Af materialet fremgår det dog klart at Danmarks Jægerforbund ikke bakker op om arealkravet, men at der derimod – som nævnt - bliver mulighed for at afprøve forvaltning af kronvildt og dåvildt i de såkaldte hjortevildtforvaltningsområder. Dette forsøg er netop jægerforbundets bud på et alternativ til arealkravet, da dette vil være forvaltning på bestandsniveau frem for ejendomsniveau.

I lovforslaget er disse forvaltningsområder da også netop beskrevet som et reelt alternativ til arealkravet.