OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 23. juni 2021

Første tegn på succes med edderfugleshelters

På en solrig martsdag blev 20 små shelters sat op langs Hjarnøs kyst. Håbet var, at de lokale edderfugle ville flytte ind, og at de hjemmelavede konstruktioner ville skjule reden for både flyvende og firbenede prædatorer. Efter flere måneders ventetid har kamerabilleder nu afsløret, at flere af de opsatte shelters har været beboet af edderfugle i løbet af ynglesæsonen.

Tekst: Iben Hove Sørensen
Foto: Thomas Kjær Christensen og Troels Romby Larsen

Edderfugle yngler normalt på jorden i en åben rede, og æggene dækkes omhyggeligt til, når hunnen forlader dem – både i perioden inden rugningen påbegyndes og ved forstyrrelser i rugeperioden. Det er imidlertid ikke altid nok. Både fugle og pattedyr præderer rederne, og edderfuglens status som næsten truet (NT) på den globale rødliste skyldes blandt andet en lav ynglesucces.

Sammen med Aarhus Universitet, Bråskovgård Efterskole og flere lokale ildsjæle har Danmarks Jægerforbund i foråret 2021 igangsat et pilotprojekt med fokus på at undersøge, om opsatte shelters til edderfugle kan mindske prædationstrykket og dermed øge ynglesuccesen. Vi har udvalgt et antal egnede lokaliteter, og indtil videre har vi opsat shelters på tre øer i henholdsvis Horsens Fjord, Isefjord og Limfjorden. Projektet er inspireret af erfaringer fra udlandet og drevet af et ønske om at hjælpe de ynglende edderfugle.

På Hjarnø i Horsens Fjord har vi opsat 20 hjemmelavede shelters, som er produceret af pileflet suppleret med tang og græs. Kameraer blev opsat ved alle shelters, men af forskellige årsager – en kombination af tekniske problemer og et ubetinget hensyn til ynglefuglene - har vi ikke kunnet følge rederne i løbet af sæsonen, så i flere måneder har vi ventet med krydsede fingre på de resultater, som vi nu endelig har fået et første kig på.

- Vi er selvfølgelig meget glade for, at edderfuglene har taget godt imod de shelters, vi har sat op, og vi glæder os nu til at finde ud af mere om, hvad der er sket i løbet af sæsonen. Alle reder skal tjekkes, og tusindvis af billeder skal gennemses, før vi har dannet os et endeligt overblik, siger Jørn Nielsen fra Bråskovgård Efterskole, som er en af initiativtagerne til projektet.

Projektgruppen forventer at have et overblik over årets resultater sidst på sommeren.

I den kommende ynglesæson er det meningen, at projektet skal udvides med opsætning af shelters i flere kolonier rundt om i landet, og flere lodsejere, jagtefterskoler og jagtforeninger har allerede vist interesse for at deltage. Pilotprojektet er et lille skridt på vejen mod en voksende og stærk dansk ynglebestand af edderfugle. Viser det sig, at arten kan drage nytte af simple shelters, kan nogle bekymringer på edderfuglens vegne måske reduceres – f.eks. i forhold til stigende bestande af måger, krager og havørne.