OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 18. marts 2021

Den faglige rapport for jagttidsrevisionen er udkommet

DCE's rapport "Vildtbestande og jagttider i Danmark" er nu udkommet. Rapporten har undertitlen "Det biologiske grundlag for jagttidsrevisionen 2022."

Tekst og Foto: Niels Søndergaard

Når jagttiderne skal revideres, er DCE - Nationalt center for Miljø og energi´s vurderinger af vildtbestandene og jagttiderne i Danmark et afgørende vidensgrundlag. Dette vidensgrundlag er netop udkommet i en rapport, som kan læses her.

Den faglige arbejdsgruppe for revision af jagttiderne, som Vildtforvaltningsrådet har nedsat, har givet faglige kommentarer til rapporten. Noget af det Danmarks Jægerforbund bl.a. har præciseret er, at når der medtages ynglebestand som et led i vurderinger af trækvildtsarter, skal der tages hensyn til at en række trækvildtsarter alene gæster Danmark i jagtsæsonen. Danmarks Jægerforbund har også lagt vægt på at rødlisterne ikke bør bruges statisk, idet den nyeste viden som DCE mv. lægger til grund for en arts rødlistning bør anvendes, desuagtet at selve den fysisk udarbejdede liste evt. ikke er opdateret.

Altså de konkret nævnte lister bruges til at få en indikation af arternes bevaringsstatus. Den Globale rødliste, - og i nogle tilfælde den Europæiske rødliste, - er relevant i forhold til trækvildtet. Den nationale rødliste er relevant i forhold til standvildtet. Det bemærkes, at rødlisterne ikke i sig selv har nogen juridisk betydning, men den globale rødliste ligger til grund for arternes status under vandfugleaftalen (The African-Eurasian Migratory Waterbird Agreement (AEWA)), som Danmark er forpligtet af, i det omfang der ikke er taget forbehold fra enten EU's eller dansk side.

Rødlisterne kan indgå i faglige drøftelser af om jagten reguleres således, at den sker efter økologiske og etiske principper og under varetagelse af hensynet til beskyttelse af vildtet, især af sjældne og truede arter, jf. Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning §1, stk. 3. Endelig er jagten i de fleste tilfælde ikke årsag til mistrivsel, men typisk manglende eller ringe levesteder. Og den del har vi også bedt DCE om at komme med anbefalinger om.

Danmarks Jægerforbund vil nu grundigt gennemgå rapporten og den vil blive behandlet på kommende møde i den faglige arbejdsgruppe for jagttidsrevisionen den 12. april.