OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 07. september 2021

DJ positiv over for grøn omstilling af landbruget

Det netop lækkede udkast til regeringens aftale om en grøn omstilling af landbruget, samt miljøministeriets strategiske CAP-plan, som nu er i høring, rummer flere positive elementer. DJ er forsigtigt optimistisk.

Tekst: Jakob Bergmann Nielsen og Jacob Munkholm Jensen
Foto: Flemming Højer

Regeringens aftaleudkast til en grøn omstilling af det danske landbrug og den såkaldte strategiske CAP-plan, som netop er kommet i høring, rummer en række positive elementer, som kan medvirke til opfyldelse af EU´s biodiversitetsstrategi 2030, samt - ikke mindst - understøtte de trængte arter i landbrugslandet.

Da EU's medlemslande lige før sommerferien indgik en politisk aftale om at reformere den fælles landbrugspolitik, blev man enige om at alle lande skal udarbejde en strategisk plan for den fælleseuropæiske landbrugspolitik (CAP). Den strategiske plan skal forholde sig til ni specifikke målsætninger, hvoraf den ene er biodiversitet.

Derfor ser Danmarks Jægerforbund da også positivt på, at der i regeringens udkast er fundet midler til et biodiversitets eco-scheme, som, udover basiskravet om udtagning af 4 pct. af omdriftsarealet på ejendomsniveau, kan medvirke til flere levesteder i landbrugslandet. Desuden giver bruttoarealmodellen muligheder for at undlade landbrugsaktivitet på dele af landbrugsarealet.

I den danske regerings udspil til hvordan man her tænkt sig at udleve CAP'en, har man lagt op til seks konkrete eco-schemes - altså det, man også kan kalde for grønne ordninger.

Hånd i hånd med gode levesteder

Formand for jægerforbundets markvildtudvalg, Jens Venø Kjellerup, hæfter sig bl.a. ved at der i formålet med regeringens aftaleudkast står, at "... landbrugsproduktionen (skal) gå hånd i hånd med ambitionen om at sikre gode levesteder for dyr og planter, og der skal være plads til naturen og biodiversiteten.”

Desuden er Danmarks Jægerforbund positiv overfor regeringens forslag om udtagning af mindst 88.500 ha lavbundsarealer, men opfordrer til at regeringen drager nytte af de erfaringer om multifunktionel jordfordeling, som er opnået i regi af Collective Impact.

Et samarbejde, som også Danmarks Jægerforbund er en del af.

Jens Venø Kjellerup tilføjer, at jægerforbundet vil arbejde for at virkemidlerne målrettes de syv rødlistede fuglearter, der er særligt tilknytte arealer i omdrift.

- Danmarks Jægerforbund vil arbejde for at sikre, at aftalen ikke blot forbliver en ”smuk” ambition til fordel for levestederne, men at udmøntningen heraf også i den virkelige verden reelt leverer levesteder i landbrugslandet, afslutter han.