OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 23. september 2021

Dagsorden, møde i Vildtforvaltningsrådet

På mandag den 27. september afholder Vildtforvaltningsrådet sit næste møde. Blandt emnerne på dagsordenen er orientering om hjortevildt, forvaltningsplan for edderfugl, status for en række arbejdsgrupper, heriblandt jagttidsrevision og skadevoldende vildt, mv.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Vildtforvaltningsrådet (VFR) er nedsat til at rådgive miljø- og fødevareministeren om jagt og vildtforvaltning i Danmark. I den forbindelse afgiver VFR indstilling til ministeren i større eller principielle spørgsmål om jagt og vildtforvaltning, som forelægges rådet af ministeren eller af styrelsen, eller som rådet selv finder grund til at tage op.

Rådet mødes cirka 4 gange årligt og drøfter emner på en dagsorden, fastsat af medlemmerne. Når VFR mødes næste gang, på mandag den 27. september, vil rådet følge nedenstående dagsorden:

Orienteringspunkt om forvaltningsområder for hjortevildt og bestilling om råvildt hos DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi. På baggrund af ønske fra VFR har Miljøstyrelsen indhentet oplæg fra DCE vedrørende tilvejebringelse af viden om råvildtbestandens status og udvikling. Oplægget skal danne grundlag for en bestilling til DCE på den vidensopsamling, der skal danne grundlag for videre drøftelser i rådet om forvaltning af råvildt.

Beskyttelse af havfugle. På Omø Stålgrund i Smålandsfarvandet er der gennem en årrække arbejdet på at opstille en vindmøllepark i et vigtigt område for havfugle.

I en status for forvaltningsplan for edderfugl vil Miljøstyrelsen og DCE fortælle om status for forvaltningsplanen for edderfugl.

Arbejdsgruppen vedrørende skadevoldende vildt orienterer om arbejdet vedrørende skadevoldende vildt.

Arbejdsgruppen vedrørende jagttidsrevision orienterer om status vedrørende jagttidsrevisionen.

Under dagsordenpunktet "Meddelelser" gives en status på bekendtgørelser, samt status på udmøntning af merprovenu fra jagttegnsmidlerne

Under punktet "Orientering" gives en orientering fra formanden for VFR, fra rådsmedlemmerne og fra Miljøministeriet.


Næste møde i år er fastlagt til mandag den 6. december.