OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 30. juni 2020

Skydehuse dæmper skudstøj – nu ved vi noget mere!

Med støtte fra Miljøstyrelsen via jagttegnsmidlerne har Danmarks Jægerforbund i samarbejde SWECO-Acoustica udført en række målinger på hvor meget, skydehuse er i stand til at dæmpe skudstøj. Målingerne har givet et datagrundlag der gør, at vi nu kan sige mere præcist hvor meget husene dæmper støjen. Nu er næste skridt at få dæmpningen medregnet i banernes godkendelsesgrundlag.

Tekst: Sabina Rohde
Foto: Morten Thim Jensen

Støj er en vanskelig størrelse at arbejde med, især når det skal støjmåles, da der er mange faktorer der kan påvirke en støjmåling. Derfor beror miljøgodkendelser af skydebaner, og dermed skydetiden på den enkelte bane, også altid på beregninger af støjniveauer. Ved en støjberegning er det muligt at tage højde for mange faktorer, som f.eks. vejrforhold, terræn mv. En støjberegning giver et retvisende billede af støjniveauet på en skydebane under varierende forhold. I Danmarks Jægerforbund bruger vi støjberegningsprogrammet NoMes, som vi er blevet uddannet i brug af hos SWECO. I støjberegningsprogrammet NoMes kan man bl.a. indsætte støjdæmpende faktorer som f.eks. jordvolde, støjvægge og skydehuse. På den måde findes de forudsætninger, som giver den mindst mulige støjpåvirkning til omgivelserne.

Både ønsker og krav om støjhuse

En række skydebaner har igennem de senere år ønsket at opføre støjhuse for at dæmpe støjen fra deres skydebaner, andre har fået stillet det som krav fra myndigheden. Det er en rigtig god ide at foretage støjdæmpende tiltag og har været en nødvendighed for enkelte baner. I udviklingen og indretningen af støjhusene skulle der tages hensyn til støjdæmpning, såvel som skytternes mulighed for jagtrelevant træning.

- Da den støjdæmpende virkning i skydehusene tidligere var estimeret og grundlaget temmelig spinkelt og det kunne være behæftet med forholdsvis stor ubestemthed, så har vi valgt at lave disse støjundersøgelser af skydehuse. Det kan give en god viden til jagtforeningerne og give dem en større valuta for den store indsats, som de gør på skydebanerne med nye og dyre skydehuse. Nu har vi fået en ny viden og dermed så også noget mere at arbejde med på disse skydebaner. Det kan vi anvende i vores fremtidige støjberegninger til stor gavn for jagtforeningerne. Vi vil nu kunne afprøve effekten af bedre støjhuse ved at anvende de oplysninger, som vi har fået ved denne undersøgelse, siger Jan Henrik Rygaard, der er en af to skydebanekonsulenter, som arbejder fuld tid med skydebaner i Danmarks Jægerforbund.

Støjmåling kan være nødvendig

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at kaste sig over støjmålinger for at få viden om hvordan støjen opfører sig. Det sker også ude på skydebanerne i form af kontrolmålinger. Målingerne er teknisk meget vanskelige at udføre, og kan kun foretages under gentagne ens meteorologiske forhold. SWECO-Acoustica er den førende tekniske rådgiver indenfor området, og derfor har Jægerforbundet et tæt fagligt samarbejde med det akustiske team i virksomheden.

- Undersøgelsen af den støjdæmpende virkning af skydehuse til flugtskydningsbaner har givet en betydelig viden om hvad det er, der får et skydehus til at virke godt med hensyn til støjdæmpning. Før undersøgelsen havde vi nogle ideer om hvordan et godt skydehus skulle bygges, men vi har opnået viden, der reelt ændrer vores opfattelse af hvile parametre, der er vigtige. Blandt andet er den fysiske størrelse af skydehuset vigtigt. Der er etableret et sæt af data for gode all-round skydehuse, men med den opnåede viden er det muligt at optimere yderligere på skydehusene, både som en generel konstruktion og som en speciel konstruktion tilpasset den enkelte skydebanes særlige behov, siger Bo Søndergaard, seniorkonsulent i SWECO’s lydafdeling Acoustica.

Erfaring med både skive- og flugtskydebaner

Bo Søndergaard har arbejdet med støj siden han blev ansat på Jysk Teknologisk i 1986. Siden er vejen gået over DELTA inden han blev ansat i SWECO i 2010. Bo Søndergaard har interesseret sig for støj fra skydebaner lige fra starten og har gennem tiden lavet støjmålinger og støjkortlægninger af både skiveskydningsbaner og flugtskydningsbaner i alle afskygninger. Han har afholdt kurser om støj fra skydebaner. Bo Søndergaard har stået for udarbejdelse af Orientering nr. 41 fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium om ”Beregning af skudstøj”.

Tidligere har han stået for fastlæggelse af data for indsætningsdæmpningen for skydehuse med frembygninger og opdatering af Nordtest dokumentet NTACOU 099 med disse data. I 2017 og 2018 har Bo Søndergaard været dybt involveret i 2 undersøgelser af støj fra haglvåben for Miljøstyrelsen og Miljøstyrelsens Referencelaboratorium. Som et kuriosum kan nævnes, at han deltog i en tilsvarende undersøgelse af haglvåben allerede i 1996. Udover Bo Søndergaard råder Acoustica over et stærkt team af konsulenter med speciale i støj fra skydebaner. 

Næste skridt

Projektets resultater bliver nu offentliggjort og kan implementeres i de støjberegningsprogrammet NoMes og bruges fremadrettet i vores støjberegninger.

Men der er stadig mere viden at hente ifølge Jan Henrik Rygaard:

- Ud fra målingerne, har vi også fået ny viden om, hvordan støjhusene skal konstrueres for at der opnås bedst effekt. Det har ledt til, at vi i øjeblikket arbejder på anden del af projektet, der skal udbygge vores viden yderligere på området, så vi er i stand til at give skydebanerne optimal rådgivning. Vi håber på at kunne skaffe finansiering til 2. del af projektet, som vi i lighed med 1. del skal udføres i samarbejde med SWECO-Acoustica, afslutter Jan Rygaard.

Miljøgodkendelse af skydebaner har høj prioritet i DJ

- I Danmarks Jægerforbund har vi særlig stort fokus på miljøgodkendelse af vores skydebaner, siger Marie Louise Acton-Lyng, der er medlem af Hovedbestyrelsen og har politisk ansvar for bl.a. skydebaner. - I Hovedbestyrelsen er vi enige om, at den bedste måde at sikre vores skydebaners fremtid, er at sikre at omgivelserne får så lille en støjbelastning som praktisk muligt. Vi er som jægere, helt afhængig af, at kunne træne og dygtiggøre os på vores knapt 200 skydebaner. Samtidig er vi stolte af, at vi på vores skydebaner kan tilbyde Miljøstyrelsen at afholde de obligatoriske skydeprøver, som jægerne skal bestå. Med denne rapport, har vi endnu bedre mulighed for at rådgive vores skydebaner i fremtiden, og jeg er glad for at Miljøstyrelsen har valgte at støtte vores projekt, afslutter Marie-Louise Acton-Lyng.

Hvis jeres DJ-skydebane har spørgsmål til miljøgodkendelse af skydebaner, opsætning af støjdæmning eller lignende, er I velkomne til at kontakte vores skydebaneteam, der står klar til at hjælpe. Du finder mere information om DJ's arbejde med miljø og skydebaner, samt hele rapporten på denne side. Her kan du også se tegningerne på de nye testede skydehuse.