OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 26. november 2020

Reguleringsjæger: Vær særlig OBS på mink

Idet de igangværende massaflivninger af mink har givet anledning til udslip, som nu fører til et øget antal mink i naturen, er der behov for en ekstra opmærksomhed på regulering af dette invasive rovdyr. Derfor opfordrer Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund til, at vi alle overvejer de muligheder, vi har for hver især at tage affære.

Tekst: Jesper Kjær Illemann

Minkens tilstedeværelse i vores natur er relativt let at afsøge, da arten er nært tilknyttet vand. Dvs. at fældefangsten skal tage udgangspunkt ved vandløb, søer og strande. I den forbindelse skal man være opmærksom på muligheden for lokale samarbejder med lystfiskerforeninger, dambrug og andre, der administrerer eller benytter naturen. Alle myndige personer kan deltage i fældefangst af rovdyr. Det er kun selve aflivningen, der skal forestås af personer, der er uddannet til det.

Brug mårhundens hvalpefælder

Det er oplagt at aktivere hvalpefælder til mårhunde, som ikke er i brug på denne årstid. Hvis du ligger inde med fælder, men ikke selv råder over oplagte hotspots for mink, kan jægere i dit netværk måske låne fælderne for en periode.

Hvis man agerer i naturområder og oplever problemer med mink, er det vigtigt at være opmærksom på muligheden for et eventuelt samarbejde med Naturstyrelsen. Ud fra en konkret vurdering af området (forekomst af mink, potentiel negativ effekt på især koloni- og jordrugende fugle, frivillig indsats mv.) vil Naturstyrelsen have mulighed for at bidrage med fælder til arbejdet. Tag kontakt til den lokale Vildtkonsulent, som vil kunne bidrage med yderligere vejledning.

Jagtkonsortier, hvis terræner indeholder tilholdssteder for mink, kan overveje om de har jægere iblandt sig, som har særligt kendskab til fældefangsten og som har mulighed for at understøtte indsatsen. I det hele taget kan man overveje egen eller konsortiets forvaltningsmæssige indsats i forhold til invasive rovpattedyr. Hvis man ikke bor nær jagtområdet, kan man evt. lave aftaler med en anden lokal jæger, der kan bistå med opgaven – lidt på samme måde som mange har samarbejder med hundeførende gravjægere.

Vær opmærksom på, at overvågning af fælder kan ske med elektroniske sms-meldere, SmartTrap, CatchAlive, Minkpolice eller ved hjælp af et vildtkamera.

Lokkemad til mink – hvad virker bedst?

Minkfælder kan købes mange steder, og er de samme, som ofte kaldes mårfælder. En web-søgning vil præsentere en mængde forhandlere. Fælderne er gerne bygget i galvaniseret tråd, og vil holde i mange år.

Lokkemad til mink kan f.eks. være hunde- eller kattefoder, men minkene reagerer i høj grad på færden af fisk, og fiskefoder til havedamme eller dambrug er derfor et velegnet tilskud. Anvendelse af fiskefoder kræver en registrering ved Miljøstyrelsen, som fås ved henvendelse til på mail: machr@mst.dk

Læs mere om fældefangst af invasive arter:

Vær opmærksom på muligheden for at få oprettet et lokalt kursus i regulering af invasive rovpattedyr. Henvendelse til Danmarks Jægerforbund kan ske på tlf.: 88 88 75 00 eller på mail til jki@jaegerne.dk. Lad os stå sammen om denne helt oplagte forvaltningsindsat nu, men også fremtidigt lade den inspirere til en del af det jægerhåndværk, som næsten er glemt.

COVID-19 undersøgelse af mink fra hele landet

Fødevarestyrelsen har besluttet, at alle mink, der nedlægges i naturen, skal undersøges for COVID-19. Alle jægere opfordres derfor til at sikre dyrene til undersøgelse. Minkene kan lægges i fryseren hos Naturstyrelsens lokale enhed eller sendes direkte til Center for Diagnostik DTU. Naturstyrelsens lokale enheder kan findes her: https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/. Det er vigtigt, at dyrenes følges af nødvendig information, såsom navn og kontaktoplysninger på indsender samt tid og sted for nedlæggelse.

Indsamlingen løber frem til 31. december 2020.

Ved håndtering af nedlagte rovdyr skal der bæres handsker og dyret lægges i en pose ved at krænge posen over det og den lukkes med en knude. Hænderne sprittes af efter håndteringen.
Status på COViD-19 undersøgelser af rovvildt fra Nordjylland.

I de tre nordjyske kommuner Hjørring, Frederikshavn og Læsø, indsamles nedlagte og trafikdræbte rovdyr som led i undersøgelser for COVID-19 i vildtlevende dyr. Denne indsats, som nyder stor opbakning, er vigtig for at kunne rådgive om fremtidig håndtering af rovvildt.

Der er i alt undersøgt 105 rovdyr, og heldigvis har alle vist sig at være fri for COVID-19. Også denne indsamling løber frem til 31. december 2020. Dyrene kan lægges i fryserne hos Falck i Frederikshavn, Hjørring og Aalborg.