OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 17. april 2020

Projekt ynglende edderfugle er skudt i gang

Skal jagttiden på edderfugl sikres for eftertiden, handler det ikke mindst om at sikre valide data på bestanden. Og det er netop dette arbejde, der i øjeblikket er i gang rundt omkring langs de danske kyster. Jægerne har kastet sig ind i arbejdet med liv og sjæl, for de ved, at det er nødvendigt.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Thomas Iversen

Rundt omkring langs Danmarks kyster, i fjordene og omkring småøer, er fugletællerne i disse dage i fuld gang. Man tæller edderfuglehanner til Projekt ynglende edderfugle i Danmark 2020-2022, iværksat af DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

- Vi tæller edderfuglene omtrent hvert 10. år, og sidste gang skete det i 2010. Dengang viste tallene en stabil bestand i forhold til de tidligere tællinger, og det har vi forhåbentligt stadigvæk. Vi optæller ynglekolonierne, hvilket foregår både med redetællinger og tællinger af hanner ved yngleøerne, forklarer Thomas Kjær Christensen, seniorforsker ved DCE.

Sårbare hunfugle beskyttes på reden

Edderfuglene udparrer sig allerede i efteråret, og parrene samler sig omkring yngleøerne inde i fjorde og vige for at bygge reder og lægge deres æg fra sidst i marts. I øjeblikket ligger de hanner, som har været heldige at få en mage, og passer på hunnerne inden de starter rugningen, men alligevel følger en lille del af de overskydende hanner med til ynglepladserne.

- Vi ser, at ynglebestanden af edderfugle i Danmark er rimelig stabil. Når vi tæller, så tæller vi de hanner, der befinder sig op til 300 meter fra yngleøerne. Så udvælger vi nogle øer, hvor vi også tæller antallet af reder. På den måde kan vi lave en omregningsfaktor, hvor vi ser på, hvor mange hanner der er i forhold til reder. For 10 år siden viste tallene, at der var 0,68 rede pr. optalt han ved de 20 øer, hvor vi optalte både hanner og reder, forklarer Thomas Kjær Christensen.

I forhold til for 10 år siden vil projektet forsøge at øge omfanget af optælling af fugle udenfor yngleøerne som alternativ til den mere forstyrrende optælling af reder. Tællingerne af hanfuglene inddrager både jægere og ornitologer, og har sigte på lokal forankring og interesse. Ifølge seniorforskeren er fugletællingen yderst vigtig, og han fremhæver ikke mindst samarbejdet med jægerne som eksemplarisk.

Indflydelse og medejerskab

Projektet bakkes op af Danmarks Jægerforbunds Strand- og havjagtudvalg, som støtter dataindsamlingen aktivt. Mange hav- og strandjægere, hvis både alligevel ligger stille i denne tid, forbereder sig nu på at tage ud for at tælle fugle. Formand for jægerforbundets strand- og havjagtudvalg, John Friborg har selv været med ved tidligere tællinger, og det føles godt at kunne gøre noget, påpeger han.

Det handler nemlig om indflydelse og medejerskab. Om at være med til at fremskaffe de data, som ligger til grund for fremtidige vurderinger af bestanden.

- Mange jægere er frustrerede over, at vi alt for ofte har måttet basere vores viden på andres undersøgelser og fugletællinger, som kan være ufuldstændige. Derfor er det vigtigt, at vi som jægere kommer mere på banen og selv er med til at levere de tal, som undersøgelserne baseres på. Jægerne vil have saglighed og valide resultater, siger John Friborg.

Jægerne hjælper gerne

Ifølge John Friborg har der længe hersket en frustration hos danske strand- og havjægere. De oplever, at der ikke gøres nok for at sikre den frie jagt. Jægerne foreslår faktisk, at der foretages endnu flere fugletællinger på havet, så beslutninger om udvidet eller indskrænket jagttid er baseret på faglighed og valide undersøgelser.

- Men i Danmarks Jægerforbunds Strand- og havjagtudvalg forsøger vi at berolige jægerne, forsikrer John Friborg. Udvalget arbejder blandt andet på at udvide den såkaldte Vingeundersøgelse med en app til mobilen, og vi støtter projekter med etablering af stenrev til forbedring af vandfuglenes levesteder. Hvis vandfugles jagttider skal justeres op eller ned, er det nødt til at ske på grundlag af så valide tal som muligt, og vi vil meget gerne være med til at fremskaffe de nødvendige data. Da Thomas Kjær Christensen fremlagde projektet med tælling af edderfuglehanner ved ynglepladserne og spurgte om vi ville hjælpe, sagde vi selvfølgelig ja, selvfølgelig vil vi det! Strand- og havjagtudvalget består af repræsentanter fra hele landet, og der var bred enighed, slutter John Friborg.

Finder sted over tre sæsoner

Faktisk er jægerne allerede i gang med optællingerne, som hen over tre sæsoner finder sted i april og maj. Årsagen til at projektet strækker sig over så lang tid er, at tidligere erfaringer har vist, at det er nødvendigt med tre feltsæsoner, hvis de i alt 241 potentielle ynglelokaliteter skal optælles inden for den relativt begrænsede tidsperiode, hvor fuglene yngler.

Så tag godt imod fugletællerne. De arbejder for at sikre valide data, så beslutninger om jagttider kan tages på et fagligt grundlag.