OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 31. marts 2020

Politisk holdning til energi- og produktionsanlæg

De danske farvande er under et stigende pres fra forskellige aktiviteter som energianlæg, fødevareproduktion, fiskeri m.v. Antallet af landbaserede energianlæg er også stigende og er med til at presse den i forvejen trængte natur i det åbne land. På den baggrund har jægerforbundets hovedbestyrelse netop drøftet et udkast til politik på dette område, som skal indstilles til godkendelse af repræsentantskabet som en del af DJ's Natursyn.

Tekst: Morten Sinding-Jensen
Foto: Christian Lang Jensen, Niels Søndergaard og Max Steinar

- Lad det være sagt med det samme. Danmarks Jægerforbund går ind for at udnytte naturen bæredygtigt, lige som vi støtter energi fra vedvarende kilder som sol, vind og bølger med samtidig udfasning af fossile energikilder. Placeringen af anlæggene, uanset om det er til lands eller til vands, skal dog altid ske under hensyn til den omgivende natur, indleder formand for trækvildtudvalget Stig Egede Hansen, der har taget initiativ til at betræde ny politisk jord på dette område.

Natursynet skal følge med tiden

- I Danmarks Jægerforbund er vi nødt til hele tiden at forholde os til samfundsudviklingen. Det betyder, at vi løbende må udvikle nye politikområder og tilpasse vores natursyn. Derfor er jeg meget tilfreds med, at trækvildtudvalget har taget initiativ til at udvikle politikker om både forskellige typer energianlæg og forskellige typer produktionsanlæg i havet, siger jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen, og fortsætter:

- Netop energianlæg har i særdeleshed fyldt meget hos en række af vores jægerrådsformænd og repræsentanter i grønne råd, hvilket bl.a. har været medvirkende årsag til, at trækvildtudvalget har taget disse problematikker op. Jeg vil derfor opfordre alle i vores organisation, der støder på nye problemstillinger som følge af f.eks. samfundsudviklingen, til at gribe muligheden for at få indflydelse ved at foreslå nye relevante politikområder, der i sidste ende naturligvis skal godkendes af repræsentantskabet.

- På den måde kan alle medlemmer på alle niveauer i jægerforbundet bidrage til at udvikle vores fælles natursyn og tilhørende politikker, så de samlet set fremstår så aktuelle og fyldestgørende som muligt, understreger formanden.

Energianlæg

- Helt konkret har vi i trækvildtsudvalget ønsket at forholde os både til energianlæg på land og i de danske farvande (havet og fjordene). Her tænker vi på opførelsen af vindmøller og solcelleanlæg på landbrugsjord og på vindmøller og bølgeenergianlæg i havet, siger Stig Egede Hansen og uddyber:

- Det er meget vigtigt for os, at beslutninger om placering af energianlæg sker på et oplyst data- og vidensgrundlag. Med andre ord skal energianlægs påvirkning af naturen og dyrelivet undersøges grundigt, så særlige naturværdier bliver beskyttet.

- På landbrugsarealer er vi specielt opmærksomme på det stigende antal hegnede solcelleanlæg, der forhindrer pattedyrenes frie bevægelighed i terrænet, mens jeg i de danske farvande især tænker på vitale raste- og fourageringsområder, men også yngleområder for trækfuglene er vi bekymrede for. Den frie færdsel på havet skal vi heller ikke glemme, bemærker Stig Egede Hansen.

Produktionsanlæg i havet

- Fiskeri med bundskrabende redskaber og produktionsanlæg af forskellig slags i havet har vi også ønsket en stillingtagen til. Både globalt og nationalt er der behov for spisefisk af god kvalitet, men desværre trues havmiljøet af næringsstofudvaskning og overudnyttelse. ligesom store kystnære dambrug også kan være til gene for sejlads, bemærker formanden for trækvildtudvalget og forsætter:

- I de danske farvande er dyrkning af muslinger på liner en anden akvakulturform, som vinder frem. Disse anlæg opsættes som kompensation for næringsstofudledningen fra havbrug, men også som selvstændige anlæg til produktion af muslinger til konsum såvel som til foder. Også her er der opmærksomhedspunkter i form af f.eks. hindring af færdslen på havet og om muslingernes evne til at optage næring skal bidrage til et renere havmiljø, eller til at øge udledningen fra havbrug og landbrugsaktiviteter.

- Dyrkning af alger er ikke endnu blevet udviklet i større skala i Danmark. Men forventningerne til algernes anvendelse er meget store. Jeg mener, at Danmarks Jægerforbund bør forholde sig kritisk til en udvikling, som går i retning af en intensiv opdyrkning af havets areal, som det er sket på land, siger Stig Egede Hansen og afslutter:

- Som grøn organisation har vi generelt en forpligtelse til at arbejde for, at alle fremtidige produktionsanlæg på havet og energianlæg bliver planlagt nøje under hensyntagen til naturen. Det indebærer, at vi på alle niveauer i Danmarks Jægerforbund skal være opmærksomme på den type anlæg, der kan påvirke naturen og de rekreative interesser negativt.