OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 31. august 2020

Nye jagttider vedtaget

Seneste revision af jagttiderne har betydet fastholdelse af en række jagttider og ændringer hos nogle arter.

Tekst: Niels Søndergaard
Foto: Thomas Iversen

Efter en lang proces og forhandlinger i Vildtforvaltningsrådet har rådet indstillet nye jagttider til miljøministeren. Disse er nu besluttet af ministeren, og de drejer sig først og fremmest om fredning af taffeland, fløjlsand, havlit og tyrkerdue. Danmarks Jægerforbund forventer, at jagttiden på disse arter genindføres, så snart arternes status og bestandsudvikling igen tillader det.

Jagttiderne vurderes løbende for at sikre, at jagten er bæredygtig. I dette tilfælde er der tale om en ekstraordinær evaluering af jagttiderne, der medfører ændringer af jagttidsbekendtgørelsen.

Der er gennemført et antal tilpasninger af jagttiderne. De nye jagttider trådte i kraft 1. juli 2020, og de væsentligste ændringer er:

Indskrænkninger:

  • Taffeland friholdes fra jagt
  • Fløjlsand friholdes fra jagt
  • Havlit friholdes fra jagt
  • Tyrkerdue friholdes fra jagt
  • Ringdue indskrænkes med 25 dage i begyndelsen af sæsonen
  • Blishøne indskrænkes én måned (september)
  • Vildkanin indskrænkes to måneder (september og oktober)

Parallelforskydning:

  • Hare parallelforskydes til mellem den 1. november og den 31. januar.


Med bekendtgørelsesændringen ændres også enkelte lokale jagttider på dåvildt. Endelig er bekendtgørelsens kortbilag opdateret og konsekvensrettet. Indstillingen om de nye jagttider er kommet fra et enigt Vildtforvaltningsråd.

Taffeland, fløjlsand, havlit og tyrkerdue

Danmarks Jægerforbund (DJ) accepterer en midlertidig fredning af taffeland, havlit og fløjlsand, som fredes i henhold til Aftale om beskyttelse af afrikansk-eurasiske migrerende vandfugle (AEWA), samt at tyrkerdue fredes som følge af tilbagegang i den danske ynglebestand.

Det er imidlertid vigtigt at pointere, at DJ forventer, at jagttiden på disse arter genindføres, når arternes status og bestandsudvikling igen tillader det. For de tre andefugle vil det være relevant at genoverveje fredningen, hvis arternes kategorisering ændres i AEWA-aftaletekstens tabel 1, eller når bestandene ikke længere betragtes som globalt truede.

For tyrkerdue vil det være relevant at genoverveje fredningen, når den aktuelle bestandsudvikling vendes til fremgang enten nationalt eller regionalt. I den seneste DCE-rapport (2019) vurderes jagten som værende ”sandsynligvis bæredygtig” for de tre ænder. Jagtens betydning angives som ”usikker/negativ” for tyrkerdue.

Blishøne

DJ bakker op om den forkortede jagttid på blishøne, som beror på den opdatering af key concepts i Danmark og de øvrige EU-medlemslande, som for Danmarks vedkommende blev afsluttet i 2019. Blishønens yngletid er her forlænget, idet arten har unger, som endnu ikke er selvstændige i september. Dermed forekommer det hensigtsmæssigt at frede arten frem til den 1. oktober.

Ringdue

Senest da Vildtforvaltningsrådet i 2017 behandlede jagttid for ringdue var der enighed om, at jagttiden for ringdue skulle starte 16. oktober. Miljøministeren valgte imidlertid at se bort fra denne indstilling med henvisning til duernes yngleperiode. Derfor begynder jagttiden fremover først 10. november. Det anser Danmarks Jægerforbund som problematisk.

Vildkanin

DJ tilslutter sig ændret jagttid på to måneder på vildkanin af etiske hensyn til ynglen. Det er fortsat muligt at regulere vildkanin uden forudgående tilladelse i de områder, hvor den udgør et problem, jf. vildtskadebekendtgørelsens § 22. I denne sammenhæng kan det nævnes, at der kan søges om tilladelse til regulering af vildkanin med bue.

Hare

DJ er enig i, at jagttiden af etiske hensyn til ynglen parallelforskydes en måned, således at den generelle jagttid på hare starter den 1. november og slutter den 31. januar. Jagtperiodens længde er dermed fastholdt. Tilsvarende forskydning i tid gennemføres for de regionale jagttider.

En ph.d.- afhandling fra DCE har forsøgt at belyse årsager til nedgang i harebestandene. Her peges bl.a. på, at klimaforandringer og dermed varmere efterår vil forlænge yngletiden, men at det formodede peak i yngletiden – som varer fra midvinter til oktober – ligger fra april til august med ca. 73 pct. af alle killinger født i denne periode. Miljøstyrelsens forvaltningsplan for hare angiver, at det sidste kuld sættes i september, og at dieperioden er en måned. I forvaltningsplanen angives fødemangel som en vigtig årsag til killingedødelighed i løbet af sommeren, og i ph.d.- afhandlingens undersøgelse sættes der lighedstegn mellem sætterens kondition og antallet af killinger. Flaskehalsen for hare ligger derfor ikke om vinteren under de forhold, vi oplever i normale år.

Dåvildt

De regionale hjortevildtgrupper indstillede allerede før folketingsvalget i sommeren 2019 deres ønsker til nye regionale jagttider for dåvildtet. Disse indstillinger er resultatet af processer, der har været kørt i de regionale hjortevildtgrupper siden 2018. At de først nu medtages, skyldes, at processen blev yderligere forsinket af folketingsvalget. De fleste indstillinger er fulgt i høringsudkastet. Indstillingerne fra Djursland og Bornholm er ikke fulgt, givetvis grundet overskridelse af interne tidsfrister. Dette finder Jægerforbundet ikke tilfredsstillende.

Hvad angår Djursland, fastholdes en generel jagttid på dåvildtet, hvilket muliggør en målrettet forvaltning. Hvad angår Bornholm, er sagen desværre en anden. Øen har længe kun haft 14 dages jagttid på kalve for at sikre en opbygning af en bæredygtig bestand. Nu ønsker gruppen at udvide jagttiden og omfatte alle køns- og aldersklasser af dåvildt, hvilket er helt i tråd med forvaltningsplanen for øens dåvildt.

Med ministerens udkast fastholdes de 14 dages jagttid på kalve frem til 2022, hvilket ifølge Jægerforbundets opfattelse stikker en kæp i hjulet på bæredygtig forvaltning af dåvildt på øen, og det er demotiverende for det fortsatte arbejde i den regionale hjortevildtgruppe.

Ændret jagttid hjælper ikke

I den faglige arbejdsgruppe har DJ flere gange fremhævet, at med den nuværende fredning af f.eks. havlithunnerne vurderes der ikke behov for en revision af jagttiden, men vi anerkender, at der skal tages højde for internationale forpligtelser. EU og Danmark har p.t. taget forbehold for, at havlit ikke må jages i henhold til AEWA-aftalens handlingsplan. Tilsvarende gør sig gældende for fløjlsand. Hvad angår taffeland, har DJ bedt om at få belyst mulighederne for at få udarbejdet en handlingsplan for arten, så der igen kan fastsættes jagttid.

Jagttid fastholder nødvendigt fokus

DJ har generelt fremført vigtigheden af fastholdelse og udvidelse af jagttid, hvor levestederne for de pågældende arter er under pres. F.eks. vil fastholdelse af jagttid på hare bevare jægernes fokus og interesse i at hjælpe med at forbedre og skabe levesteder for den.

Jagttid uændret

Ud over ovennævnte arter har også andre arter været genstand for midtvejsevalueringen, og her fastholdes jagttid på grågås i august på landbrugsjord – omdriftsarealer. Ligesom jagttiden for sædgås, edderfugl han, bjergand og ræv er uændrede.


Denne artikel blev første gang bragt i JÆGER, august 2020.