OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 21. september 2020

Ny struktur var varmt emne på repræsentantskabsmødet

Hele fire ud af syv indkomne forslag, som blev diskuteret på weekendens repræsentantskabsmøde, handlede om arbejdet med en ny struktur i jægerforbundet. Her følger en opsummering.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Christian Lang Jensen

Arbejdet med fremtidens struktur i Danmarks Jægerforbund er et spændende emne, som fyldte ganske meget på repræsentantskabsmødet, lørdag den 19. september. Således omhandlede et flertal af de indkomne forslag netop struktur, om end et par af forslagene blev trukket tilbage undervejs. Dette gjorde sig gældende for Forslag H, som kort fortalt gik ud på at tage punktet om ny struktur helt af dagsordenen. Motivationen var, at hvis Hovedbestyrelsens forslag (Forslag K), ville der gå alt for lang tid før man igen kunne diskutere struktur på et repræsentantskabsmøde. Dog valgte forslagsstiller, som var kreds 5, at trække forslaget og i stedet bakke op omkring kreds 6's forslag (Forslag J).

Det andet forslag, som faldt fra undervejs, var Forslag I, som gik ud på nedsættelse af et nyt strukturudvalg. Her var forslagsstiller også kreds 5. Dette forslag faldt, da repræsentantskabet enedes om at arbejde videre med delelementer, sammensat af forslagene J og K, fremsat af hhv. kreds 6 og Hovedbestyrelsen (HB).

Afstemning om Forslag 6

Forslag J, som nævnt stillet af kreds 6, forholdt sig specifikt til ad-hoc strukturudvalgets oprindelige forslag og anmodede om, at der blev stemt om forslagets delelementer. Selvom HB indstillede til at forslag J blev afvist, blev de i alt otte delelementer bragt til vejledende afstemning. Herunder bringer vi en oplistning af forslagene, samt af resultaterne af afstemningerne:

 • Frisættende rummelighed i forhold til forskellige lokale løsninger.
  Vedtaget.
 • Jægerdistrikter (26-32 stk.) afløser jægerråd og kredse.
  Ikke vedtaget.
 • Forbundsbestyrelse (26-32 medlemmer) erstatter repræsentantskab og hovedbestyrelse.
  Ikke vedtaget.
 • Samling af faglig, beslutningsmæssig og økonomisk kompetence jf. kommissorier i nationale udvalg som også er politikformulerende indenfor et i kommissorier nærmere fastlagt område. De kan være jagtfaglige udvalg eller anden type faglige udvalg (fx vedtægtsudvalg). De kan enten kan være faste udvalg (10 stk.) eller adhoc-udvalg.
  Ikke vedtaget.
 • Drifts- og organisationsudvalg (som fast fagudvalg) med 5-8 medlemmer bestående af formand, næstformand og 3-6 medlemmer udvalgt på baggrund af drifts- og organisationsfaglige kompetencer.
  Ikke vedtaget.
 • Funktionsbeskrivelser for formand med fokus på det politiske og internationale og næstformand med fokus på det organisatoriske og medlemsaktiviteter - som man for begges vedkommende vælger særskilt og direkte.
  Ikke vedtaget.
 • Funktionsbeskrivelser for alle funktioner i strukturen.
  Vedtaget.
 • Direkte og elektroniske valg til alle poster i løbet af 5-10 år.
  Ikke vedtaget.

Afstemning om Forslag J

Forslag K, stillet af HB, bestod af otte principper under overskriften "Vi sætter organisationen fri." Organiseringen med jagtforeninger, jægerråd og kredse fastholdes, men i en frisættende form, der giver plads til samarbejde og udvikling lokalt.

Også disse delelementer blev bragt til afstemning. Herunder bringer vi en oplistning af forslagene, samt af resultaterne af afstemningerne:

 • Princip 1, Medlemmer: Direkte medlemmer skal have demokratisk indflydelse i jægerrådene. De direkte medlemmer har ifølge de nuværende vedtægter ikke demokratisk indflydelse i dag, men dette sikres for, at de finder medlemskabet attraktivt.
  Vedtaget.
 • Princip 2, Jagtforeninger: Der skal skabes plads til nye jagtforeningstyper og -fællesskaber. Vi ser en tendens til, at jægere søger sammen i specifikke interessefællesskaber eller nye sammenslutninger over flere kommuner/på tværs af landet.
  Vedtaget.
 • Princip 3, Kredse: En opdeling af enkelte kredse er en mulighed. Opdelinger skal vedtages af repræsentantskabet. Det skal være muligt at kunne foretage opdelinger i kredsene, hvor det giver mening.
  Vedtaget.
 • Princip 4, Jægerråd/kredse: Jægerrådene og kredsbestyrelsen reviderer i samarbejde opgavefordelingen og udarbejder en fælles forretningsorden for kredsens geografiske område, hvori ansvars- og opgavefordelingen defineres. Økonomien følger opgaven og forretningsordenen vedtages på et kredsmøde. Hovedbestyrelsen anser det politiske arbejde med naturforvaltning i kommunen som essentielt, og det skal styrkes. Der lægges med dette princip op til, at jægerrådene og kredsbestyrelsen i fællesskab samler og gennemgår alle opgaver og aktiviteter inden for kredsens geografiske område og beslutter, hvor og hvordan opgaverne bedst varetages, så det giver bedst mening. Arbejdsdelingen beskrives i forretningsordenen. Der udarbejdes en økonomimodel, der understøtter fordelingen af ansvar og aktiviteter/opgaver som anført i forretningsordenen.
  Vedtaget.
 • Princip 5, Formandsgruppen: Det faste repræsentantskab erstattes af en formandsgruppe bestående af hovedbestyrelsen, kredsformænd, formændene for de politiske udvalg og jægerrådsformændene. Formandsgruppen udgør et beslutningsforum, der bliver inddraget i og får indflydelse på de politiske og strategiske prioriterede indsatser. Hensigten med forslaget er give flere tillidsfolk med lokal tilknytning til jagtforeningerne større indflydelse på de politiske og strategiske prioriterede indsatser.
  Ikke vedtaget.
 • Princip 6, Repræsentantskab: Størrelsen mindskes, men dog ikke mere end, at antallet af direkte valgte repræsentanter fra kredsene er større end formandsgruppen. Hovedbestyrelsen ønsker at fastholde et repræsentantskab som øverste myndighed, men som følge af, at formandsgruppens størrelse og rolle udvides, foreslås det at mindske størrelsen på repræsentantskabet.
  Ikke vedtaget.
 • Princip 7, Hovedbestyrelsen, næstformandens rolle: Næstformanden, vælges som hidtil af Hovedbestyrelsen, skal varetage opgaverne indadtil i organisationen. Forslaget er begrundet i ønsket om et større fokus på organisationen og udvikling heraf.
  Vedtaget.
 • Princip 8, Urafstemning: Urafstemning kan være en mulighed ved formandsvalg og/eller valg af HB-medlemmer. I så fald skal der forud for urafstemningen være en proces, hvor der findes kandidater i de enkelte kredse/jægerråd, så der kun vil være et fåtal af kandidater, når selve afstemningen finder sted. Udviklingen i samfundet lægger op til øget ønske om direkte valg. Jægerforbundet ønsker at følge denne udviklingen. Inden direkte valg sættes i værk i jægerforbundet, skal rammerne, de tekniske og sikkerhedsmæssige muligheder samt stemmeprocessen gennemarbejdes og defineres entydigt.
  Vedtaget.

Det er her vigtigt at understrege, at ovenstående refererede afstemninger var vejledende, og således ikke bindende.

Det gamle ad-hoc strukturudvalg er i dag nedlagt og erstattes nu af et Vedtægts- og strukturudvalg. Sammen med HB skal det arbejde videre med processen og tage udgangspunkt i de vedtagne delelementer. Formand for udvalget er Henrik Frost Rasmussen, og forventningen er, at der kan fremlægges et forslag til afstemning på næstkommende repræsentantskabsmøde i foråret 2021.