OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 14. november 2020

Lovforslag: Eksplosiv stigning i våben-gebyrer

Justitsministeriet ønsker eksplosiv stigning i jægernes gebyrer på våbentilladelser, som pt. ligger på 840 kr. for den første tilladelse. DJ vil svare igen med skarpt høringssvar.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Justitsministeriet har sendt en række lovændringer i høring. I det såkaldte "Lovforslag om ændring af retsplejeloven, lov om våben og eksplosivstoffer og lov om hittegods," som ministeriet publicerede den 12. november, hedder det under §2, at man vil hæve gebyret for at ansøge om våbentilladelse fra de nuværende 840 kr. til 1.085 kr.

Ud over det forhøjede gebyr lægger paragraffen også op til at fjerne den eksisterende rabat på 50 pct., som man i dag får hvis man allerede har en tilladelse, hvor man har betalt fuldt gebyr.

I Justitsministeriets udkast ser den ordrette formulering således ud:

§ 2: I lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 920 af 29. august 2019, foretages følgende ændringer:
1. I § 6 b, stk. 1, 1. pkt., ændres »840 kr.« til: »1.085 kr.«.
2. § 6 b, stk. 2, ophæves.
Stk. 3-7 bliver herefter stk. 2-6.

Ergo en kortfattet formulering, der, som et penselstrøg, kan få ganske stor økonomisk betydning for jægerne. En våbentilladelse til en jagtriffet har en gyldighed på 10 år, hvorefter den skal fornyes. I et tænkt eksempel, hvor en jæger ejer tre jagtrifler, har han betalt 840 kr. i tilladelsesgebyr for den ene, dernæst 420 kr. for hver af de resterende to. For denne jæger vil det fremlagte lovforslag reelt betyde en omtrent fordobling af udgifter til gebyrer. Fra de nuværende i alt 1.680 kr. hvert 10. år til fremover 3.255 kr.

Der udstedes i øjeblikket ca. 90.000 våbentilladelser til jagtrifler om året.

DJ vil afgive kritisk høringssvar

Ifølge Justitsministeriets høringsbrev sendes lovforslaget i høring nu, selvom en ny flerårsaftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi for 2021-2024 endnu ikke er på plads. Lovforslaget sendes i høring i blot to uger, hvilket skyldes, at forslaget forventes fremsat den 9. december 2020 med henblik på vedtagelse, så loven kan træde i kraft 1. februar 2021.

Danmarks Jægerforbund vil, inden fristens udløb den 25. november, afgive et skarpt kritisk høringssvar til ministeriet. Indholdet af lovforslaget vil kunne ændre sig, afhængigt af det endelige indhold af aftalen.